Detail

Educador/a infantil


 • Description

  Educador/a infantil


 • Organization

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals se'ls hi aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu el títol IV del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.
  c) Estar en possessió del Títol de Tècnic Superior en Educació Infantil o Títol Oficial equivalent o qualsevol de les titulacions relacionades en l'article 11.2 del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell pel qual s'estableix els requisits mínims que han de complir els centres que imparteixen el Primer Cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana.
  d) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les seues funcions o que les impossibilite.
  e) No haver estat separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris en què haguera estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Trobar-se en possessió del certificat de coneixements del Valencià, nivell B1, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o equivalent. De conformitat amb l'article 53.2 de la Llei 10/2010 de 9 d'abril, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i 20 del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, aprovat per Decret 3/2017, de 13 de gener, els qui superen les proves selectives
  acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homolgats per la Generalitat o mitjançant la realització d'un exercici específic a l'efecte i, en cas de no superar-lo, s'hauran de realitzar els cursos de perfeccionament que a aquest fí organitze l'Administració competent.


 • Ordinary fees

  12,50 €


  Fee description

  El pagament s'ha de fer efectiu mitjançant el compliment del model oficial d'autoliquidació que es troba a la pàgina web de l'Ajuntament (www.gandia.org) i l'ingrés a qualsevol de les entitats col·laboradores de la recaptació municipal


 • Places

  Description of places

  Complementària de l'existent actualment de tècnic especialista de jardí d'infància


 • Documentation / Information

  El personal aspirant ha de manifestar que compleix tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, i que es compromet a prestar el jurament o promesa a que es refereix l'article 58.1.c) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
  A les instancies s'ha d'adjuntar el resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.
  A les instàncies s'ha d'ajuntar relació de mèrits que s'al·leguen per a la fase de concurs. La relació de mèrits s'ha de presentar numerada segons l'ordre dels criteris de baremació establerts en aquestes bases


 • Place of submission

  20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP de 12/09219


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=278


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.