Detail

Agente de la Policia Local. CONSOLIDACION EMPLEO TEMPORAL


 • Description

  Agent de la Policia Local CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organization

  Sant Joan d'Alacant
  Plaza de España, 1
  Tel:965653245
  Fax:965940888


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica (títol de Batxiller o tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant).
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en la normativa d'aplicació als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  Oferta d'ocupació pública de 2019.


 • Documentation / Information

  Els interessats han d'omplir degudament els models d'instància que es facilitaran en les dependències de l'entitat local i es publicaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament en la pàgina web https://santjoandalacant.sedelectronica.es/

  En les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves d'accés, les persones aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en les presents bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

  Les instàncies han d'estar signades per l'aspirant i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, amb els documents següents:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada del títol exigit i/o equivalència.
  - Certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública, de conformitat amb la normativa aplicable.


 • Place of submission

  Les instàncies s'han de presentar amb l'aportació dels documents exigits en el Registre General de l'Ajuntament (plaça de l'Església, 2, de Sant Joan d'Alacant 03550), telemàticament a través de la seu electrònica (https://santjoandalacant.sedelectronica.es), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://santjoandalacant.sedelectronica.es/?x=VQrKriz8SGYoxxAEMtnodQ


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.