Detail

Renovación de directores de centros docentes públicos.


 • Description

  Renovació de directors de centres docents públics.


 • Organization

  Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
  AVDA. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Current Stage

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Selective process

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Type of proof

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Group

  Sense especificar - Sense especificar


 • Degree

  Sense especificar


 • Specified requests

  Les persones que aspiren a la renovació han de reunir, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels requisits generals establits per al personal funcionari, els següents requisits específics:

  a) Ser funcionaris o funcionàries de carrera.
  b) Constar en la llista que es publica en l'annex I d'aquesta resolució.
  c) Haver sigut nomenat o nomenada director o directora, de conformitat amb l'article 136 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
  d) Haver sigut nomenat o nomenada director o directora en virtut de la Resolució de 20 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat o haver obtingut la renovació després de la seua participació en el procediment convocat per la Resolució de 4 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics en l'àmbit de la Generalitat.


 • Documentation / Information

  Aquesta resolució té per objecte la renovació del nomenament de director o directora de les persones que el sol·liciten, d'entre els quals conclouen el període de quatre anys per al qual van ser nomenats i nomenades en virtut de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat o per haver obtingut la primera renovació després de la seua participació en el procediment convocat per la Resolució de 4 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director/a de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

  Les persones aspirants a la renovació s'indiquen en l'annex I, per ordre alfabètic i amb indicació del centre docent la direcció del qual exerceixen.


 • Place of submission

  Es considera, a l'efecte de presentació de sol·licituds i com a plataforma tramitadora de la documentació que regula aquesta convocatòria, el lloc web https://ovidoc.edu.gva.es, d'ara en avant OVIDOC.

  A aquesta plataforma s'accedirà amb la clau d'usuari d'ITACA o amb el sistema Cl@ve. L'ompliment de la sol·licitud mitjançant aquest sistema generarà un número identificatiu que li donarà validesa i unicitat al procediment. Si, per diferents motius, la persona aspirant presenta diverses sol·licituds telemàtiques de participació, només es tindrà en compte l'última presentada, per la qual cosa només s'entendrà per acceptada una sol·licitud telemàtica per participant. No es tindran en compte les sol·licituds presentades per aquesta via que no completen el procés de presentació fixat, del qual s'obtindrà un número de sol·licitud en un document descarregable en pdf, que ha de conservar la persona interessada per a acreditar la presentació dins del termini i en la forma adequada.

  En OVIDOC s'ha d'integrar el document d'autoavaluació i actualització del projecte de direcció, ajustat al que s'indica en l'annex II d'aquesta resolució, constituït per dos apartats:
  A) Una autoavaluació en la qual s'analitze el grau de consecució dels objectius plantejats en el projecte de direcció presentat a l'inici del seu mandat.
  B) Una actualització del projecte per als següents quatre anys de nomenament, en la qual s'han d'incloure les propostes de millora i modificacions al projecte de direcció inicial. Aquest document servirà de referent, si escau, per a l'avaluació del seu següent període de mandat.

  El document presentat amb els apartats A i B s'ha de presentar també a través d'OVIDOC en suport electrònic amb extensió pdf, ha de tindre una extensió màxima de 10 pàgines, en format DIN-A4, escrites a doble espai, amb lletra Arial (no se n'admetrà cap altra tipologia), i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada ha de contindre les dades d'identificació de la persona candidata i les dades d'identificació del centre per al qual presenta la candidatura, la portada no es comptabilitzarà en les 10 pàgines establides d'extensió màxima.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-renovacion


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.