Detall

Contractació laboral temporal en llocs amb rang de cap de servei en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.


 • Descripció

  Contractació laboral temporal en llocs amb rang de cap de servei en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.


 • Organisme

  CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
  POL. ACCÉS ADEMUZ, S/N
  Tel:962825500


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8243, de 27/02/2018.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració mèrits, memòria, entrevista personal


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol universitari de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau.


 • Requisits especifics

  - Valencià C1.
  - Anglés B2.


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'algun estat a què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seua.
  També podran participar en aquesta convocatòria les persones estrangeres amb residència legal a Espanya.

  b) Edat: haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  c) Titulació: estar en possessió de la titulació exigida per a l'accés a les categories de les borses a les quals s'opte o equivalent i que figura en la relació de llocs de treball de la Societat, o complir els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  d) Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  e) Habilitació: no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  f) Complir la resta dels requisits exigits que figuren en la relació de llocs de treball de la Societat.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Número lloc: 297
  - Denominació lloc: cap de servei de Producció.
  - Grup professional: A
  - Retribucions: 24 E0 46
  - Provisió: lliure designació
  - Naturalesa del lloc: laboral
  - Localitat: Burjassot


 • Documentació / Informació

  1. Les persones aspirants a integrar-se en cada una de les borses han d'omplir la sol·licitud exclusivament per via telemàtica, segons el model normalitzat, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, clicaran en l'apartat «Serveis en línia» i buscaran el tràmit de sol·licitud d'ingrés en la borsa dissenyat a aquest efecte. En cas de presentació de més d'una sol·licitud per a un mateix lloc, únicament es tindrà en compte l'última presentada, i s'anul·laran les anteriors.

  2. Les persones aspirants hauran d'annexar a la sol·licitud en format PDF, a través de la mateixa aplicació, una memòria que consistirà en un estudi d'un màxim de cinc folis DIN A4 per una sola cara, tipus de lletra Arial, grandària 12 i interlineat senzill, relacionat amb el contingut funcional del lloc, les seues característiques, les condicions, els mitjans necessaris, el pla d'organització i treball, el projecte de millora organitzativa o funcional i totes aquelles altres qüestions que considere d'interés o importància.

  3. Si no es fa ús del certificat de signatura electrònica, també haurà de presentar-se la sol·licitud telemàticament i annexar la memòria de la mateixa manera, però serà necessari imprimir la sol·licitud i el full d'autobaremació.

  4. Les persones aspirants podran fer ús del servei d'assistència tècnica, a través del correu electrònic generalitat_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la dita sol·licitud.
  Qualsevol altra qüestió relacionada amb les bases podrà consultar-se en dubtesborsa@cvmc.es

  5. El formulari de sol·licitud incorporarà una declaració responsable, per mitjà de la qual la persona sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la "sol·licitud d'inscripció en borsa" que s'ompli són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a disposició de la Societat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns.

  6. El domicili, el correu electrònic i els telèfons de contacte que figuren en les sol·licituds es consideren com els únics vàlids als efectes de notificacions i per a la crida en la contractació, i són responsabilitat exclusiva de la persona sol·licitant tant els errors en la consignació d'aquests, com el fet de no comunicar per escrit a aquest ens públic qualsevol canvi de domicili, correu electrònic i/o telèfon de contacte.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica, segons el model normalitzat, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, per a la qual cosa cal fer clic en l'apartat «Serveis en línia» i buscar el tràmit de sol·licitud d'ingrés en la borsa dissenyat a aquest efecte.
  Si no es fa ús del certificat de signatura electrònica, també s'haurà de presentar la sol·licitud telemàticament i annexar la memòria de la mateixa manera, però caldrà imprimir la sol·licitud i el full d'autobaremació, i presentar-la juntament amb la memòria en la seu de la Societat: Polígon Accés Ademuz, s/n, 46100 Burjassot, València, o per mitjà d'un correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça. Si no es fa així, la sol·licitud telemàtica no serà vàlida i es considerarà no feta.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BOLSA_TV&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67439


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BOLSA_TVCF&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67439


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.cvmc.es/seleccio-de-personal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar