Detall Departament

Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana

DIR3 A10025297
Telèfon: 961209489 - Fax: 961209566
jac_comval@gva.es
Rang: Secció
Funcions:
  • Les juntes arbitrals de consum són òrgans administratius creats mitjançant conveni entre l'administració general de l'Estat i les administracions públiques de la Comunitat Valenciana competents en matèria de consum, a través dels quals s'articula i gestiona l'arbitratge institucional de consum, i presten servicis de caràcter tècnic, administratiu i de secretaria en el marc a què es fa referència en el títol V d'esta llei.
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres