Detall Departament

Direcció General de Comerç, Artesania i Consum

DIR3 A10021223
Telèfon: 961209446 - Fax: 961209566
Rang: Direcció general
Funcions:
  • 1. La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum exercix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'ordenació territorial de l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, comerç interior, artesania, i protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries.
  • 2. En particular, té atribuïdes les competències en matèria de promoció de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i el seu Consell i de les fires comercials, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent, en col·laboració, si escau, amb altres centres directius de la Generalitat, altres entitats del sector públic, o altres administracions públiques.
  • 3. Així mateix, la persona titular d'aquesta direcció general exercirà la vicepresidència segona del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana i de la seua Junta Rectora, de conformitat amb el que es disposa en els seus estatuts.
  • 4. Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
Responsable del departament: MARIA ISABEL SÁEZ MARTÍNEZ