Detall Departament

Sotssecretaria - Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

DIR3 A10017581
46003 - València
Telèfon: 961613022 - Fax: 961613041
Rang: Subsecretaria
Funcions:
 • Exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial, i l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • La Sotssecretaria assumeix també les competències previstes en la normativa reguladora de la Central de Compres i de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat, de conformitat amb les competències i atribucions de les seues normes de creació i desenvolupament, especialment amb vista a:
 • a) Promoure la coordinació de la contractació pública, en el marc de la legislació bàsica, en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • b) Promoure la coordinació en matèria de contractació pública amb l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i amb l'Administració local de la Comunitat Valenciana.
 • c) Impulsar la contractació electrònica en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • 3. La Sotssecretaria exercirà com a oficina de supervisió de projectes de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, assumint les facultats que li assigna la normativa vigent en matèria de contractes d'obres, i emetrà els estudis relacionats amb les especificitats tècniques d'altres modalitats de contractes.
 • 4. Així mateix, la Sotssecretaria té aquelles altres competències que siguen inherents respecte dels serveis comuns de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent, especialment amb vista a:
 • a) Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 • b) Tramitar i coordinar les consultes dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la conselleria davant l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca el departament.
 • c) Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, a la Presidència de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la conselleria.
 • d) Coordinar la tramitació de projectes normatius del departament.
 • e) Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • f) Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • g) Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans, i exercir la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la conselleria que intervinguen en el seu procés d'elaboració.
 • h) Coordinar, informar i donar compte a l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana de totes les actuacions de la conselleria en aquestes matèries
 • i) Promoure i coordinar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal en relació amb els tractaments de dades de les quals la conselleria té la consideració de responsable, sense perjudici de les funcions de gestió i supervisió que corresponen als òrgans superiors i directius, en l'àmbit de les seues competències materials.
 • j) Exercir, com a unitat d'igualtat de la conselleria, les funcions establides en l'Acord de 28 d'agost de 2015, del Consell.
Responsable del departament: CARLOS PABLO GRACIA CALANDÍN