Detall Departament

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROMOCIÓ INDUSTRIAL

DIR3 A10021245
Telèfon: 961209357 - Fax: 961209564
Rang: Servei
Funcions:
  • a) Elaborar estudis i propostes normatives en matèria d'indústria i d'àrees industrials, així com dur a terme la coordinació, suport i seguiment de la planificació estratègica del Consell en matèria d'indústria.
  • b) Promocionar la modernització i la competitivitat dels sectors i àrees industrials a través del disseny, gestió, seguiment, avaluació i control dels programes d'ajudes i incentius que tinguen aquests objectius.
  • c) Dur a terme la programació, gestió, promoció, seguiment i avaluació dels plans, programes, projectes i altres actuacions de foment i desenvolupament de la política industrial, especialment els encaminats a millorar la competitivitat dels sectors.
  • d) Efectuar la identificació, caracterització, anàlisi estratègica, promoció i diversificació dels sectors industrials.
  • e) Dur a terme la proposta, avaluació, gestió i seguiment de convenis en matèria d'indústria.
  • f) Efectuar la coordinació i el seguiment de la informació sobre planificació industrial que s'interrelacione amb la territorial, mediambiental, urbanística, sanitària i qualssevol altres.
  • g) Promocionar les fires comercials oficials relacionades amb l'activitat industrial, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, en col·laboració, si escau, amb altres centres directius de la Generalitat, altres entitats del sector públic, o altres administracions públiques.
  • h) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.
  • ---
Responsable del departament: ADOLFO TERRASA DEL RINCÓN