Detall Departament

SERVEI DE QUALITAT I CONTROL INDUSTRIAL, VEHICLES I METROLOGIA

DIR3 A10021244
Telèfon: 961209381 - Fax: 961209564
Rang: Servei
Funcions:
 • a) Dur a terme la planificació, coordinació, seguiment i control de les actuacions relatives a la qualitat i seguretat industrial dels establiments, instal·lacions, aparells i productes industrials, així com de vehicles i metrologia.
 • b) Promoure iniciatives normatives, plans d'actuació i coordinació en el seu àmbit competencial.
 • c) Dur a terme la col·laboració, seguiment i desenvolupament de programes i actuacions en matèria de qualitat i seguretat industrial.
 • d) Elaborar informes i propostes sobre resolució d'expedients, procediment, organització, ordenació procedimental i normativa en matèria de qualitat i seguretat industrial, vehicles i metrologia.
 • e) Establir les condicions per a l'acreditació del compliment dels requisits que han de reunir professionals i empreses que es dediquen a executar, mantindre, reparar o revisar instal·lacions, equips o aparells regulats pels reglaments tècnics de seguretat industrial.
 • f) Actualitzar, mantindre i gestionar les bases de dades sobre registres especials que siguen de la seua competència, així com els registres autonòmics en matèria de seguretat industrial.
 • g) Realitzar la coordinació i seguiment del registre integrat industrial.
 • h) Dur a terme la coordinació i el seguiment d'actuacions de les entitats d'inspecció i control reglamentari en l'aplicació dels reglaments tècnics i les normes de seguretat industrial.
 • i) Realitzar les actuacions necessàries per a l'autorització, seguiment i control d'agents implicats en el control metrològic de l'Estat.
 • j) Realitzar les actuacions necessàries per a habilitar els laboratoris d'assaig i contrast d'objectes fabricats amb metalls preciosos i establir i coordinar la supervisió de les seues actuacions.
 • k) Realitzar les actuacions necessàries per a l'autorització i supervisió de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, així com el seguiment i el control de la prestació del servei públic d'inspecció tècnica de vehicles dins del seu àmbit competencial.
 • l) Dur a terme la coordinació i el seguiment en les campanyes i actuacions executives de vigilància del mercat de productes industrials.
 • m) Realitzar les actuacions necessàries per a l'emissió i control de certificats de transports de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (ADR) i de transports terrestres de productes alimentaris a temperatura regulada (ATP).
 • n) Dur a terme l'elaboració d'estudis i propostes sobre procediments administratius en les matèries que té atribuïdes.
 • o) Quan li corresponga, l'adopció dels acords d'inici, la instrucció i proposta de la resolució dels expedients sancionadors per les infraccions previstes en la normativa vigent en matèria de seguretat industrial, vehicles i metrologia.
 • p) Efectuar la proposta, avaluació, gestió i seguiment d'actuacions de suport i promoció en les matèries que té atribuïdes.
 • q) Donar suport, coordinar i assessorar a les unitats territorials en matèria d'indústria, i realitzar el seguiment, anàlisi i avaluació de les seues activitats en aquesta matèria.
 • r) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.
 • ---
Responsable del departament: GEMA CUÑAT CUÑAT