Detall Departament

SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - CASTELLÓ

DIR3 A10017972
12003 - Castelló de la Plana
Telèfon: 012 - Fax: 964725529
Rang: Servei
Funcions:
  • a) Resoldre tots els procediments de la seua competència o formular proposta de resolució quan estiga atribuïda als serveis centrals de la Conselleria.
  • b) Iniciar d'ofici els procediments que corresponga per raó de la matèria.
  • c) Adoptar les mesures necessàries per a assegurar el compliment de les directrius, programes o normes establides per la Conselleria.
  • d) Dur a terme la realització de totes les funcions que es deriven de les atribucions que tinga assignades en matèria d'inspecció i sancions.
  • e) Efectuar la gestió i el seguiment dels ingressos provinents dels procediments sancionadors respecte de les matèries que siguen competència del servei territorial, així com el control de la recaptació per ingressos indeguts i reintegraments de subvencions.
  • f) Assumir la presidència de les juntes arbitrals de consum del seu àmbit territorial, si escau, d'acord amb els convenis vigents.
  • g) Gestionar, si escau, la sol·licitud, l'execució i la justificació de la subvenció del Ministeri competent en matèria de consum atorgada a la Junta Arbitral de Consum del seu àmbit territorial.
  • h) Promoure l'adhesió a les juntes arbitrals de consum de les empreses i professionals dels diferents sectors provincials.
  • i) Qualsevol altra que li encomanen les persones titulars dels òrgans dels quals depén respecte de les matèries que li són pròpies.
  • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: JOSÉ LUIS GUILLAMÓN ARNAU