Detall Departament

Direcció General d'Emprenedoria i Internacionalització

DIR3 A10027262
Telèfon: 961209753
Rang: Direcció general
Funcions:
  • 1. La Direcció General d'Emprenedoria i Internacionalització exercix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'estudi, avaluació i promoció de l'economia valenciana en l'àmbit de l'emprenedoria.
  • Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'emprenedoria i la internacionalització, que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes, així com elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i el foment del comerç exterior, captació d'inversions sostenibles, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.
  • 2. A més, té atribuïdes les competències en matèria de promoció de fires comercials declarades internacionals, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, en col·laboració, si escau, amb altres centres directius de la Generalitat, altres entitats del sector públic, o altres administracions públiques.
  • 3. Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
Responsable del departament: ESTER OLIVAS CÁCERES