Detall Departament

Direcció General d'Energia i Mines

DIR3 A10046632
Telèfon: 961209570 - Fax: 961209564
Rang: Direcció general
Funcions:
  • 1. La Direcció General d'Energia i Mines exercix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en l'elaboració, la gestió i l'execució d'actuacions per al desenvolupament i el foment dels sectors energètic i miner.
  • 2. Així mateix, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
Responsable del departament: MANUEL ARGÜELLES LINARES