Detall Departament

Sotssecretaria - Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

DIR3 A10026877
03001 - Alacant/Alicante
Telèfon: 965318504
Rang: Subsecretaria
Funcions:
 • 1. La Sotssecretaria, sota la dependència directa de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, en l'àmbit competencial de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
 • 2. Especialment, té atribuïdes les funcions i competències següents:
 • a) Coordinar i impulsar la tramitació de projectes normatius del departament, així com supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com al Consell, per a la seua aprovació o perquè en prenguen coneixement.
 • b) Gestionar i coordinar la tramitació dels convenis i acords de col·laboració del departament que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 • c) Instruir els expedients de responsabilitat patrimonial.
 • d) Elaborar informes i propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en l'àmbit de la seua competència, i disposar, si és el cas, la publicació en els diaris oficials de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria.
 • e) Tramitar els expedients de contractació en l'àmbit competencial de la Conselleria.
 • f) Dirigir i gestionar els serveis generals i les dependències comunes de la Conselleria.
 • g) Dirigir el Registre General, així com coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Conselleria.
 • h) Organitzar i controlar els assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, així com la gestió i l'emmagatzematge de totes les dades i la documentació que siguen necessàries per al funcionament correcte dels serveis.
 • i) Dur a terme la gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
 • j) Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans.
 • k) Exercir la potestat disciplinària pel que fa al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • l) Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost, així com la gestió d'aquest en totes les seues fases comptables.
 • m) Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió d'ingressos i despeses i l'òptima utilització dels recursos.
 • n) Aconseguir els informes jurídics dels òrgans superiors i directius de la Conselleria davant l'Advocacia General de la Generalitat, d'acord amb el procediment previst en el seu Reglament general.
 • o) Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i la viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 • p) Racionalitzar els procediments administratius, impulsar i coordinar la implantació i el desenvolupament dels sistemes i instruments de la gestió de qualitat i transparència en la Conselleria, i efectuar estudis i propostes sobre normalització de documentació, simplificació administrativa i transparència.
 • q) Coordinar, informar i donar compte a l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la Conselleria en aquestes matèries.
 • r) Promoure i coordinar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal en relació amb els tractaments de dades dels quals la Conselleria té la consideració de responsable, sense perjudici de les funcions de gestió i supervisió que corresponen als òrgans superiors i directius, en l'àmbit de les seues competències materials.
 • s) Tutelar i coordinar les institucions firals de la Comunitat Valenciana entre elles i amb els diferents centres directius de la Generalitat, altres entitats del sector públic o altres administracions públiques.
 • t) Supervisar el manteniment de les infraestructures firals, d'acord amb el Decret llei 19/2021, de 23 de desembre, del Consell, d'autorització de creació de la Societat Valenciana Fira Alacant, SA, i de la Societat Valenciana Fira València, SA, i la seua normativa de desplegament.
 • u) Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència de la Generalitat, en allò que afecte la Conselleria, en col·laboració amb els serveis competents en matèria estadística de l'Administració de la Generalitat.
 • v) Exercir les funcions de supervisió, avaluació i inspecció de projectes, obres i instal·lacions en relació amb l'exercici de les competències pròpies de la Conselleria.
 • 3. Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
Responsable del departament: ELENA LUMBRERAS PELÁEZ