Detall de Procediment

Denúncies sobre normativa comercial. Comerç.

Codi SIA: 210686
Codi GUC: 499
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Denunciar alguna infracció a la Llei de Comerç i normativa comercial.

Observacions

Constituïx infracció administrativa en matèria de comerç l'incompliment dels mandats i les prohibicions establits en la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, i les seues normes de desplegament, i a més les infraccions lleus, greus i molt greus expressament tipificades en els articles 103, 104 i 105 de l'esmentada Llei 3/2011. - Haurà d'aportar-se documentació acreditativa dels fets denunciats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona, entitat o associació que considere que s'ha vulnerat la normativa de comerç interior.

Normativa del procediment

  • Llei 7/1996, de 15 de gener, sobre Ordenació del Comerç Detallista (BOE núm. 15, de 17/01/1996).
  • Llei Orgànica 2/1996, de 15 de gener, complementària de la Llei d'Ordenació del Comerç Detallista, aprovada d'acord amb el que disposa l'art. 81 de la Constitució, en relació amb l'art 150.2 (BOE núm. 15, de 17/01/96).
  • Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6488, de 25/03/11).
  • Decret 114/2012, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aproven el Reglament del Procediment Sancionador, la competència i la inspecció en matèria de comerç i consum (DOCV núm. 6819, de 16/07/12).
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Termini

Durant tot l'any

Documentació

- Per a tramitar la denúncia ha de presentar el formulari amb les dades que es troba en este mateix tràmit (model DENORCOM). - Podrà aportar, junt amb el formulari, els justificants en el quals se sustenta els fets que hi ha declarats: fotografies, documents, adreça web etc. En el el cas que realitze la presentació telemàtica de la denúncia, per a annexar els justificants seguisca les instruccions per a la tramesa establides en l'annex DENJUSTI.

Presentació

Presencial
- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia. - I, preferentment, en: L'ATENCIÓ PRESENCIAL PER A INFORMACIÓ GENERAL DELS PROCEDIMENTS en EL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : https://cindi.gva.es/es/cita-previa
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la denúncia (model DENORCOM). Aquelles que no siguen competència de l'Àrea de Comerç es remetran a la conselleria que corresponga. - Comprovació del que denuncia. Es tramiten aquelles denúncies amb continguts d'infracció a la Llei de Comerç i normativa comercial. Nota: La formulació de denúncies sobre normativa comercial no vincula a l'Administració quant a l'obligació d'iniciar un expedient sancionador ni a informar el denunciant del resultat del procediment sancionador que, si és el cas, se'n derive; d'acord amb el que preveu el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora . (BOE núm. 189, de 9 d'agost).

Observacions

No es preveu cap recurs per tractar-se d'un acte de tràmit.

Termini màxim

Constituïx infracció administrativa en matèria de comerç l'incompliment dels mandats i prohibicions establides en la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, i les seues normes de desplegament, i a més les infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 103, 104 i 105 de l'esmentada Llei 3/2011. El termini màxim en què deu notificar-se la resolució expressa d'un procediment sancionador serà de sis mesos comptats des de la data de l'acord d'iniciació, transcorregut el qual es produirà la caducitat d'este.

Òrgans resolució

Són òrgans competents per a la imposició de sancions en matèria de comerç i consum: - Els titulars de les direccions dels servicis territorials de comerç i consum: sancions de fins a 3.005,06 euros de quantia. - La persona titular de la direcció general competent en matèria de comerç i consum: entre 3.005,07 euros fins a 15.025,30 euros. - La persona titular de la conselleria competent: entre 15.025,31 euros i 60.000 euros El Consell: sancions des de 60.001 euros fins a 600.000 euros, i per a aquelles sancions que amb independència de la seua quantia comporte el tancament de l'empresa o de l'establiment o la suspensió del seu funcionament.

Esgota via administrativa

Sancions

Les previstes en: - El títol VII de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.