• Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Denúncies sobre normativa comercial. Comerç.

  Objecte del tràmit

  Denunciar alguna infracció a la Llei de Comerç i normativa comercial.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona, entitat o associació que considere que s'ha vulnerat la normativa de comerç interior.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, en:
  L'ATENCIÓ PRESENCIAL PER A INFORMACIÓ GENERAL DELS PROCEDIMENTS en EL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : https://cindi.gva.es/es/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=499

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Per a tramitar la denúncia ha de presentar el formulari amb les dades que es troba en este mateix tràmit (model DENORCOM).

  - Podrà aportar, junt amb el formulari, els justificants en el quals se sustenta els fets que hi ha declarats:
  fotografies, documents, adreça web etc.

  En el el cas que realitze la presentació telemàtica de la denúncia, per a annexar els justificants seguisca les instruccions per a la tramesa establides en l'annex DENJUSTI.

  Impresos associats

  [DENORCOM] DENÚNCIA SOBRE NORMATIVA COMERCIAL

  [DENJUSTI] INSTRUCCIONS PER A LA REMISSIÓ DEL JUSTIFICANT DE LA DENÚNCIA COMERCIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la denúncia (model DENORCOM). Aquelles que no siguen competència de l'Àrea de Comerç es remetran a la conselleria que corresponga.
  - Comprovació del que denuncia. Es tramiten aquelles denúncies amb continguts d'infracció a la Llei de Comerç i normativa comercial.

  Nota:
  La formulació de denúncies sobre normativa comercial no vincula a l'Administració quant a l'obligació d'iniciar un expedient sancionador ni a informar el denunciant del resultat del procediment sancionador que, si és el cas, se'n derive; d'acord amb el que preveu el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora . (BOE núm. 189, de 9 d'agost).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No es preveu cap recurs per tractar-se d'un acte de tràmit.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=499

  Inici
 • Informació complementària

  Constituïx infracció administrativa en matèria de comerç l'incompliment dels mandats i les prohibicions establits en la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, i les seues normes de desplegament, i a més les infraccions lleus, greus i molt greus expressament tipificades en els articles 103, 104 i 105 de l'esmentada Llei 3/2011.

  - Haurà d'aportar-se documentació acreditativa dels fets denunciats.

  Sancions

  Les previstes en:
  - El títol VII de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 7/1996, de 15 de gener, sobre Ordenació del Comerç Detallista (BOE núm. 15, de 17/01/1996).
  - Llei Orgànica 2/1996, de 15 de gener, complementària de la Llei d'Ordenació del Comerç Detallista, aprovada d'acord amb el que disposa l'art. 81 de la Constitució, en relació amb l'art 150.2 (BOE núm. 15, de 17/01/96).
  - Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6488, de 25/03/11).
  - Decret 114/2012, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aproven el Reglament del Procediment Sancionador, la competència i la inspecció en matèria de comerç i consum (DOCV núm. 6819, de 16/07/12).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 7/1996, de 15 de gener

  Vegeu la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat

  Vegeu Decret 114/2012, de 13 de juliol, del Consell

  Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.