Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic per a l'exercici 2021

  Objecte del tràmit

  Actuacions de millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic, a través de l'eliminació de barreres arquitectòniques següents:

  a) Adquisició d'equipaments per a eliminació de barreres en espais públics i elements d'ús públic:
  - equipament en edificis de pública concurrència de titularitat pública o privada, pertanyents a entitats locals o entitats sense ànim de lucre destinats a l'acció social de les persones amb diversitat funcional o amb dret d'ús a favor d'aquestes entitats sense ànim de lucre, mitjançant l'establiment de mecanismes i alternatives tècniques.
  - equipament destinats a platges urbanes per a facilitar l'accessibilitat universal.
  - equipament destinat a parcs urbans públics per a facilitar l'accessibilitat universal.
  - promoció de l'accessibilitat de la comunicació, establint mecanismes i alternatives tècniques que facen accessibles els sistemes de comunicació i senyalització en els àmbits anteriors.

  b) Obres d'adaptació de platges urbanes en platges accessibles.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals que siguen titulars d'espais públics i/o edificis de concurrència pública destinats a usos cívics, i entitats sense ànim de lucre que siguen titulars o tinguen un dret d'ús al seu favor de l'edifici de concurrència pública per a destinar-lo a l'acció social a favor de les persones amb diversitat funcional.

  Requeriments

  1. Les entitats sense ànim de lucre han de complir els següents requisits:
  a) En cas de tindre un dret d'ús, han de comptar amb l'acord i l'autorització de l'entitat propietària per a realitzar la millora de l'accessibilitat en el lloc d'actuació.
  b) En cas que la seua finalitat social no siga específicament la realització d'activitats a favor de les persones amb diversitat funcional, ha de fer constar en una declaració responsable la garantia dels drets de les persones amb discapacitat o diversitat funcional.

  2. Queden excloses les actuacions destinades a la supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació que assenyala l'article 36 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia màxima que es podrà concedir a cada entitat serà el 50 % de la quantia del projecte per al qual se sol·licita la subvenció i per un import màxim de 50.000 €.
  2. El percentatge de l'ajuda que es concedirà sobre el cost total d'actuació es determinarà conformement a la puntuació obtinguda i d'acord amb els percentatges màxims que a continuació s'assenyalen, de manera que no es podrà concedir cap subvenció a les sol·licituds que no obtinguen la puntuació mínima de 40 punts.

  Puntuació obtinguda % Subvenció sobre l'import subvencionable
  > 85 punts 50
  De 80 a 84 punts 47
  De 70 a 79 punts 45
  De 60 a 69 punts 40
  De 50 a 59 punts 30
  De 40 a 49 punts 25

  3. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.
  4. La quantitat concedida es veurà afectada per la possible baixa en l'execució de l'obra.
  5. El pagament s'ha d'efectuar:
  a) En cas que es concrete en l'adquisició d'equipaments, contra la presentació de factures expedides en legal forma.
  b) En cas que comporte la realització d'obres, els pagaments s'efectuaran, sempre, contra certificació d'obra expedida per tècnic competent d'acord amb les condicions de finançament establides i de conformitat amb el projecte presentat i la seua corresponent factura. Per a les certificacions d'obra, s'utilitzarà el model oficial, que apareix com a annex IV de la resolució de convocatòria.
  6. En el cas de les entitats locals, les factures seran substituïdes pel certificat de l'interventor local en el qual consten les quantitats aplicades a fi de la subvenció amb el detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials.
  Aquestes quantitats han de trobar-se, almenys, en situació de "obligacions reconegudes" i així haurà de fer-se constar en la certificació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8977 / 17.12.2020), termini del 18.12.2020 al 18.01.2020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'admetrà una única sol·licitud per entitat i modalitat d'ajuda.

  1.- Al model de sol·licitud general de subvenció (Annex I), degudament signat i emplenat, s'acompanyarà la part específica d'aquesta, segons siguen les obres d'adaptació de platges urbanes o equipaments a realitzar:
  a) Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic (obres d'adaptació de platges urbanes), d'acord amb el model recollit en l'annex II.a).
  b) Sol·licitud d'ajuda per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic (equipament), d'acord amb el model recollit en l'annex II.b)

  2. A la sol·licitud, degudament emplenada i subscrita pel representant legal de l'entitat s'acompanyarà amb caràcter general:
  a) Acord de l'òrgan competent de la corporació local o de l'entitat sense fi de lucre pel qual s'aprova sol·licitar ajuda a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives per a dur a terme les obres d'adaptació de platges urbanes o l'adquisició d'equipament, així com la finalitat concreta de l'actuació de millora.
  b) Memòria justificativa de la necessitat, signada pel representant de l'entitat.
  c) Pressupost detallat de l'obra d'adaptació de platges urbanes o equipament objecte de sol·licitud.
  Quan l'import de la despesa objecte de l'ajuda supere la quantia de 18.000 € en el supòsit de subministrament de béns d'equip i la de 50.000 € per a l'obra d'adaptació de platges urbanes, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís de lliurament del bé o realització de l'obra d'adaptació de platges urbanes, conforme al que es preveu en l'art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  d) Certificació d'estar al corrent de les obligacions tributàries (Hisenda estatal i autonòmica), de la Seguretat Social, en cas de no autoritzar l'òrgan gestor la consulta interactiva d'aquesta documentació (apartat H de la sol·licitud general).
  e) En el cas d'espais públics (adaptació de platges), una còpia del projecte tècnic reduït, que haurà de reunir els requisits establits en l'apartat E de l'Annex II.a).
  f) Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària emplenada, segons model oficial aprovat per Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOCV 6548, de 21.06.2011), que consta com a annex III, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari
  g) En cas de posseir un dret d'ús al seu favor de l'edifici de pública concurrència per a destinar-lo a l'acció social a favor de les persones amb diversitat funcional, hauran de comptar amb l'acord i autorització escrita de l'entitat propietària per a realitzar la millora de l'accessibilitat en el lloc d'actuació.
  h) Per a entitats sense fi de lucre, en cas que la seua fi social no siga específicament la realització d'activitats a favor de les persones amb diversitat funcional, haurà de fer constar en una declaració responsable la garantia dels drets de les persones amb discapacitat o diversitat funcional.

  3. En el cas de les entitats locals, certificació municipal d'inclusió de l'immoble en l'Inventari de béns municipals.

  4. En el cas d'entitats sense fi de lucre, nota simple acreditativa del Registre de la Propietat del domini i altres drets reals sobre l'immoble objecte de l'ajuda. Quan el sol·licitant ostente la possessió de l'edifici en qualitat d'arrendatari o cessionari, haurà d'aportar una còpia compulsada del contracte d'arrendament o cessió d'ús (per una entitat local o una entitat pública o privada), el qual haurà de tindre una duració mínima de 10 anys.

  5. Documentació específica per a les sol·licituds de subvenció per a l'adaptació de platges (obres o equipament): Declaració responsable amb el compromís de l'entitat local de disposar d'un equip humà, format per a realitzar les labors d'assistència i manteniment de la platja accessible durant el període estival.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT AL MITJÀ FÍSIC

  [ANNEX II.a)] SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT AL MEDI FÍSIC: OBRES D'ADAPTACIÓ DE PLATGES URBANES (DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA)

  [ANNEX II.b)] SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT AL MEDI FÍSIC: EQUIPAMENT (DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IV] CERTIFICACIÓ D'OBRA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos
  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits, es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que ha desistit de la seua petició.
  - En el cas d'ajudes per a l'adaptació de platges urbanes, l'òrgan instructor recaptarà del Servei d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, un informe sobre l'adequació dels projectes a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.
  - Les sol·licituds les valorarà una comissió d'avaluació que es constituirà en la Direcció General de Diversitat Funcional.
  - El director general de Diversitat Funcional i Salut Mental, per delegació de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, resoldrà sobre la sol·licitud de subvenció i publicarà la resolució en el DOGV.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgoten la via administrativa i, contra aquestes, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=375

  Informació adicional

  Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar exclusivament per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o la de la persona que la represente.

  Inici
 • Informació complementària

  * ADAPTACIÓ D'ESPAIS I EDIFICIS
  L'adaptació dels espais i edificis pot dur-se a terme a través d'equipaments que milloren les infraestructures i en faciliten l'ús. Aquestes adaptacions han d'ajustar-se, en tot cas, als paràmetres d'accessibilitat establits en la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència i en el medi urbà, i altres normes aplicables.

  * PLATGES ACCESSIBLES
  Les adaptacions de les platges comprenen totes les actuacions que en permeten l'ús i gaudi per part de les persones amb mobilitat reduïda: aparcaments, guals, passarel·les, instal·lacions i ajudes tècniques per al bany, tant referent a infraestructures (aparcaments, rampes i senyalística), com a equipaments (cadires amfíbies, crosses amfíbies, cabines de dutxa, vàters, etc.).

  Criteris de valoració

  1. La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent els criteris següents:
  a) Interés i repercussió social del projecte d'inversió (d'acord amb les necessitats, incidència social i cobertura territorial): fins a un màxim de 50 punts.
  Per a això, es tindrà en compte els epígrafs i criteris següents:
  a.1) Justificació d'objectius i necessitats que cal atendre inclosos en la memòria de la sol·licitud: fins a un màxim de 20 punts de la manera següent:
  - Adequada justificació de l'adaptació, que es valorarà fins a un màxim de 10 punts.
  - Justificació de les necessitats socials que cobreix, que es valorarà fins a un màxim de 10 punts.

  a.2) Incidència social: fins a un màxim de 15 punts.
  - Edificis de concurrència pública per a usos cívics, de titularitat d'entitats locals, segons aforament, d'acord amb el barem següent:

  Aforament Punts
  Superior a 100 15
  De 51 a 100 10
  Menys de 50 5

  - Edificis de concurrència pública per a usos i finalitats socials, de titularitat d'entitats sense ànim de lucre, segons el nombre de socis, en cas d'associacions, d'acord amb el barem següent:
  Socis Punts
  Superior a 200 15
  De 100 a 200 10
  Menys de 100 5

  a.3) Localització o àrea geogràfica: fins a un màxim de 15 punts, segons es duga a terme l'actuació en població de:
  - Menys de 5.000 habitants: 15 punts.
  - De 5.001 a 20.000 habitants: 10 punts.
  - De més de 20.000 habitants: 5 punts.

  b) Cofinançament del sol·licitant en relació amb el cost total de l'equipament, obra o actuació: fins a un màxim de 20 punts, d'acord amb el barem següent:

  Aportació de l'entitat Punts
  A partir del 75 % 20
  Del 60 al 74 % 15
  Del 50 al 59 % 10

  c) Projectes globals o integrals que suposen una millora d'accessibilitat universal en un edifici o espai públic: fins a un màxim de 20 punts, conformement als següents criteris de valoració:
  c.1) Projectes d'actuació global o integral tendents a la superació de barreres físiques i de la comunicació en la totalitat d'un edifici o àrea espacial superior a 300 m2 i que cobreix les necessitats de tota mena de diversitat funcional: fins a 20 punts.
  c.2) Projectes d'actuació global o integral tendents a la superació de barreres físiques i de la comunicació en la totalitat d'un edifici o àrea espacial de fins a 300 m2 i que no cobreix les necessitats de tota mena de diversitat funcional: fins a 10 punts.

  d) Altres criteris funcionals o d'interés social (clàusules socials): fins a un màxim de 10 punts.
  La valoració d'aquest l'apartat s'efectuarà d'acord amb els criteris de valoració i epígrafs següents:
  d.1) L'experiència de l'entitat i de l'equip humà en matèria específica d'igualtat de dones i homes, per a la qual cosa s'han d'assenyalar les actuacions i els treballs realitzats en els tres últims anys, així com la titulació, la formació i l'experiència específica en matèria de gènere. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 3 punts, a raó d'un punt per any acreditat d'implantació d'un pla d'igualtat.
  d.2) La creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % a través de l'execució de les activitats objecte de subvenció. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 7 punts de la manera següent:
  - En cas d'entitats amb plantilla inferior a 50 treballadors: si disposen de 2 treballadors amb discapacitat, 7 punts; si disposa d'1 treballador amb discapacitat, 5 punts.
  - En cas d'entitats amb plantilla de 50 o més treballadors: si disposen de 3 treballadors amb discapacitat, 7 punts, si disposen de 2 treballadors amb discapacitat, 5 punts.
  2. L'ordre de prelació per a la concessió de subvencions es determinarà en funció de la puntuació obtinguda per les sol·licituds, i no es podrà concedir una subvenció a les sol·licituds que no obtinguen una puntuació mínima de 40 punts.

  Obligacions

  1. Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a:
  a) Aportar, almenys, el 50 % dels costos de l'actuació per als quals se sol·licita la subvenció, amb finançament propi o concurrent d'altres institucions.
  b) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció (obra o equipament) durant l'exercici 2020 i, en tot cas, abans del termini establit per a la justificació de despeses.
  c) En cas d'adaptació de platges urbanes, el projecte tècnic haurà de ser informat favorablement pel Servei d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Els projectes tècnics que no s'adeqüen a les prescripcions tècniques establides en els informes evacuats per l'Oficina Tècnica no podran acollir-se a les ajudes convocades en aquesta resolució.
  d) Comunicar, almenys amb quinze dies d'antelació a la data prevista d'inici, qualsevol canvi en el projecte, per causa aliena a la voluntat de l'entitat, que podrà ser objecte d'una nova valoració i haurà de ser autoritzat, si escau, mitjançant una resolució de l'òrgan concedent.
  e) Comunicar a l'òrgan concedent la concessió de subvencions de qualsevol ens públic o privat per a la mateixa finalitat. En aquest cas, es realitzarà l'oportuna modificació de la valoració i resolució de l'òrgan concedent.
  f) Sotmetre's a les actuacions d'inspecció i comprovació de la veracitat de les dades aportades i de la destinació donada als fons rebuts, així com les de control financer que corresponguen a la intervenció general i les previstes en la legislació per als perceptors de fons públics.
  g) Mantindre l'actuació objecte de subvenció en adequades condicions de conservació i manteniment per un període mínim de 10 anys en cas d'obres d'adaptació de platges urbanes o 5 anys en cas d'adquisició d'equipament.
  h) Deixar constància expressa de la condició d'actuació subvencionada per la Generalitat en qualsevol relació amb tercers.
  2. Quan l'import de la despesa objecte de l'ajuda supere la quantia de 18.000 € en el supòsit de subministrament de béns d'equip i la de 50.000 € per a l'obra, el beneficiari haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'entrega del bé o la realització de l'obra, conforme al que disposa l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  3. L'elecció entre les ofertes presentades s'ha d'aportar en la justificació de despeses, o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, si s'haguera executat ja, i s'ha de dur a terme conforme a criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar, expressament en una memòria, l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
  4. Es consideren despeses subvencionables en les subvencions per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic únicament les despeses necessàries en elements d'obra i/o adquisició d'equipaments per a garantir l'accessibilitat universal, d'acord amb el tipus d'acció.

  Justificació de subvencions per a equipament
  El termini màxim de presentació de la justificació per aquestes ajudes serà el dia 15 d'octubre de 2021.

  Justificació de subvencions per a obres d'adaptació de platges urbanes
  El termini màxim de justificació finalitzarà el dia 15 de novembre de 2021.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, als subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i, amb caràcter procedimental, en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003), en relació amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4479, d'11.04.2011).

  - Títol X de la Llei 1 2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, 12.02.2015).
  - Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat (DOCV núm. 7705, de 26.01.2016).
  - RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic. (DOGV 8977/ 17.12.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 1/2016, de 20 de gener (bases reguladores).

  Vegeu RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, de convocatòria de subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic.

  Llistat de seguiment

  Resolució de 8 de juny de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dona publicitat a les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic convocades per a l'exercici 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.