Detall de Procediment

Declaració model 620 (Compravenda de vehicles)

Codi SIA:: 210461
Codi GVA:: 12
Organisme: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Procedir a l'autoliquidació i al pagament de l'impost meritat en la transmissió per particulars de vehicles nacionals i d'importació, motocicletes i embarcacions usats.

Observacions

Observacions

* NO SUBJECCIÓ No estan subjectes les transmissions de vehicles usats fetes per empresaris o professionals en l'exercici de la seua activitat i les adquisicions de vehicles subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions. * EXEMPCIÓ Les transmissions dels vehicles usats amb motor mecànic per a circular per carretera, quan l'adquirent és un empresari dedicat habitualment a la compravenda de vehicles i els adquirisca per a revendre'ls, gaudeixen d'exempció amb caràcter provisional, i PER A PASSAR AQUESTA A DEFINITIVA S'HA DE JUSTIFICAR LA VENDA DEL VEHICLE DINS DE L'ANY SEGÜENT A LA DATA DE L'ADQUISICIÓ. * BASE IMPOSABLE La base imposable de l'impost està constituïda pel valor real del vehicle. En el cas que el valor declarat siga el de compra i aquest siga inferior al que resulte de l'aplicació de les taules de preus mitjans fixats anualment pel Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Administració podrà procedir a la comprovació del valor declarat i girar la liquidació complementària que corresponga. Es podrà conéixer el valor oficial del vehicle segons les taules aprovades pel Ministre d'Economia i Hisenda. En les transmissions fetes per mitjà de subhasta pública, notarial, judicial o administrativa, servirà de base el valor d'adquisició. * REDUCCIONS PER A DETERMINAR LA BASE IMPOSABLE Del 30 % quan el vehicle de turisme, tot terreny o motocicleta ha estat dedicat exclusivament durant més de 6 mesos des de la primera matriculació a qualsevol de les activitats següents: - ensenyament de conductors - lloguer de vehicles sense conductor - tindre la condició de taxi, autotaxi, o autoturisme El percentatge de reducció s'aplica sobre el resultat d'aplicar al valor fiscal del primer any el percentatge de reducció interanual. Mai sobre el valor del contracte, si aquest fóra el que prevalguera perquè és superior al de taules. * QUOTA QUE S'HA DE PAGAR: A) En el cas d'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles tot terreny, vehicles mixtos adaptables, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 € i amb més de 12 anys d'antiguitat, excloent-hi els qualificats de vehicles històrics, la quantitat que s'ha de pagar es determina aplicant directament la quota fixa assenyalada a l'efecte en l'article 13.3.1 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (vegeu l'enllaç de "Quotes fixes" en l'apartat "Informació complementària"): a) Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centímetres cúbics: 10,00 euros. b) Motocicletes amb cilindrada superior a 250 centímetres cúbics i inferior o igual a 550 centímetres cúbics: 20,00 euros. c) Motocicletes amb cilindrada superior a 550 centímetres cúbics i inferior o igual a 750 centímetres cúbics: 35,00 euros. d) Motocicletes amb cilindrada superior a 750 centímetres cúbics: 55,00 euros. e) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny amb cilindrada inferior o igual a 1.500 centímetres cúbics: 40,00 euros. f) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 1.500 centímetres cúbics i inferior o igual a 2.000 centímetres cúbics: 60,00 euros. g) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics: 140,00 euros. B) En el cas d'adquisició d'automòbils de turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, amb una antiguitat igual o inferior a 12 anys i una cilindrada superior a 2.000 cc, o amb un valor igual o superior a 20.000,00 euros; d'embarcacions de recreació amb més de 8 metres d'eslora o amb un valor igual o superior a 20.000,00 euros, incloent-hi els vehicles qualificats d'històrics, la quantitat que s'ha de pagar es determina en aplicar sobre la base el tipus de gravamen del 8 %. En tot cas, els vehicles històrics que siguen considerats antiguitats, d'acord amb l'article 19.2 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, tributen al 8 %. C) En les altres transmissions de vehicles, la quantitat que cal pagar es determina en aplicar sobre la base el tipus de gravamen del 6 %.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El subjecte passiu de l'impost és l'adquirent o comprador d'un vehicle usat. Els subjectes passius podran actuar mitjançant representant, sempre que la seua representació estiga suficientment acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a presentar declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 251, de 20/10/93).
 • Ordre de 22 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la presentació de determinats documents pels subjectes passius, per a la millora de la gestió dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (DOGV núm. 2219, de 03/03/94).
 • Reial decret 828/1995, de 29 de maig, del Ministeri d'Economia i Hisenda, pel qual s'aprova el Reglament d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 148, de 22/06/95).
 • Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits (DOGV núm. 3153, de 31/12/97).
 • Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4652, de 17/12/03).
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
 • Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV núm. 4971, de 22/03/05).
 • Ordre HAP/2724/2012, de 12 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, l'Impost sobre Successions i Donacions i l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (BOE núm. 306, de 21/12/12).
 • Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc (DOCV núm. 7083, de 06/08/13).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació és d'un mes, a comptar del dia en què l'acte o contracte tinga lloc. Quan, després d'aplicar d'un benefici fiscal, es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits als quals estiguera condicionat, s'ha de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes a comptar des del dia en què s'haja produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

Formularis documentació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN TOTS ELS CASOS: - Imprés d'autoliquidació del model 620 degudament omplit i ingressat, si és el cas. Aquest imprés el podeu obtindre a través de les utilitats del sistema Sar@ de manera que podeu: A) Per a particulars: De forma presencial: - A través del sistema Sar@ 2 - 620: - Confeccionar en línia i descarregar el model omplit amb l'ajuda de l'assistent i seguint els passos que s'hi indiquen (vegeu l'enllaç del Portal Tributari en l'apartat d'Informació complementària). Feu clic en "Impostos en línia"/Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Seleccioneu l'enllaç dins del model 620 "Confecció en línia i descarregueu el model". - Imprimiu-lo. - Aquesta modalitat permet efectuar el pagament del tribut directament en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores amb la Generalitat, fins i tot realitzar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit Visa/Mastercard de qualsevol entitat financera o pagar mitjançant un càrrec en compte en les oficines habilitades. De forma telemàtica: - Cal confeccionar en línia el model 620 seguint els passos indicats per l'assistent de tramitació. Aquest accés requereix un certificat digital. Una vegada s'haja omplit el model, es podrà efectuar el pagament telemàtic mitjançant una targeta de dèbit o crèdit Visa/Mastercard de qualsevol entitat financera o pagar mitjançant càrrec en compte en les oficines habilitades. B) Per a grans presentadors: - A través del sistema Sar@ 2 - 620 per a grans presentadors: - Confeccionar en línia i presentar telemàticament el model a través del sistema Sar@ 2 - 620 Grans presentadors (Portal Tributari > Serveis amb certificat digital > Grans presentadors Sar@ 5 - 620 > Entrar en Sar@ 2 - 620 Grans presentadors). Aquesta modalitat és la mateixa que el sistema anterior, amb les excepcions següents: - L'accés es realitza amb certificat digital. (Ha d'estar acreditat en Sar@ 5 - 620). - S'habilita l'opció d'altres marques en vehicles. - S'habilita el motiu de no subjecció "Altres causes de no subjecció". -S'habilita en les lleis especials. Art. 45.I.A el motiu "Altres supòsits". -Només es permetrà el pagament de manera telemàtica d'aquest a través del sistema Sar@ 5 - 620. (No es pot pagar mitjançant l'aplicació pagament telemàtic genèric de les autoliquidacions generades mitjançant el sistema Sar@ 2 - 620 - Grans presentadors) - A través del sistema Sar@ 5 - 620: Confeccionar en línia, pagar i presentar telemàticament el model a través del sistema Sar@ 5 - 620 Grans presentadors (Portal tributari > Serveis amb certificat digital > Grans presentadors Sar@ 5 - 620). -El principal avantatge d'aquest sistema és que permet una tramitació més ràpida i efectiva, ja que es poden fer tots els passos en un només, sense necessitat de cues ni desplaçaments per a: - L'obtenció dels models. - El pagament de les autoliquidacions generades. - La presentació en les dependències tributàries, amb l'obtenció del justificant corresponent. - Possibilita la tramitació de les declaracions tributàries de la GVA des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, al marge de l'horari presencial d'atenció al contribuent. - Original i còpia del contracte de compravenda, en idioma oficial. - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, en defecte d'això, original del NIF o NIE. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE CAL APORTAR PER A VEHICLES I CICLOMOTORS NACIONALS: - Original i còpia de la targeta d'inspecció tècnica del vehicle. - Original i còpia del permís de circulació del vehicle. En defecte d'això, es podrà presentar un informe de la Prefectura Provincial de Trànsit, en el cas de vehicles, o l'original i la còpia de l'alta de l'Ajuntament, en el cas de ciclomotors no matriculats. - Si es tracta d'un vehicle agrícola, cartilla d'inscripció de maquinària agrícola expedida per la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE CAL APORTAR PER A VEHICLES D'IMPORTACIÓ: - Original i còpia de la targeta d'inspecció tècnica espanyola del vehicle o fitxa tècnica reduïda o homologació. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE CAL APORTAR PER A EMBARCACIONS: - Original i còpia del rol o document expedit en la comandància de marina en què consten les característiques tècniques de l'embarcació.

Presentació

Presentació

Presencial

- Per al pagament: · Entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària"). - Per a presentar els documents. En funció del tipus de vehicle objecte de transmissió: A) En el cas d'adquisició no exempta d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 euros i amb més de 5 anys d'antiguitat, excloent-hi els qualificats de vehicles històrics: El model 620, degudament omplit i ingressat, s'ha de presentar directament a la direcció de trànsit que corresponga, sense necessitat que l'Administració tributària expedisca un justificant de pagament de l'impost. El que s'ha establit no afecta les transmissions exemptes, caucionals o no, que, si és el cas, han de tindre el justificant de la presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat. B) En la resta de casos, incloent-hi l'adquisició exempta dels vehicles abans esmentats: El model 620, juntament amb la resta de la documentació requerida, s'ha de presentar a la seu de l'ATV a València o en alguna de les delegacions d'Alacant i de Castelló, segons on tinga la residència habitual l'adquirent, si és persona física, o segons on tinga el seu domicili fiscal, si és persona jurídica. Si es tracta de la transmissió d'embarcacions, serà la corresponent a la circumscripció on estiga situat el registre en què aquestes actes s'hagen d'inscriure.

Telemàtica

Procés de tramitació

Procés de tramitació

En funció del tipus de vehicle objecte de la transmissió: A) En el cas d'adquisició no exempta d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 euros i amb més de 5 anys d'antiguitat, excloent-hi els qualificats de vehicles històrics: 1r. Ompliment del model 620. 2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació del tribut (vegeu l'enllaç "Entitats col·laboradores" en l'apartat "Informació complementària"). 3r. Presentació de l'autoliquidació, omplida degudament i amb la validació mecànica de l'ingrés efectuat, davant de l'òrgan competent de trànsit. B) En la resta de casos, incloent-hi l'adquisició exempta dels vehicles mencionats més amunt: 1r. Ompliment del model d'autoliquidació 620. 2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació dels tributs (vegeu l'enllaç "Entitats col·laboradores" en l'apartat "Informació complementària"). 3r. Presentació i diligenciat de l'autoliquidació i de la resta de la documentació requerida (vegeu l'enllaç "Quina documentació s'ha de presentar?"), a l'Oficina d'Atenció al Contribuent de la seu de l'ATV a València o a les delegacions d'Alacant i de Castelló. 4t. Una vegada efectuada la tramitació anterior, i a l'efecte de procedir al canvi de titularitat del vehicle, s'han de fer els tràmits oportuns a les direccions provincials de trànsit ubicades a les capitals de província, o al registre competent per raó del territori de la Direcció General de la Marina Mercant, en el cas d'embarcacions.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La Secció de Transmissions Patrimonials de:

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa