Detall de Procediment

Suport a la contractació indefinida en empresa ordinària de treballadors/ores amb diversitat funcional/discapacitat procedents d'un enclavament laboral (Foment d'ocupació de persones amb diversitat funcional/discapacitat). LABORA 2018

Codi SIA: 211296
Codi GVA: 13617
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-05-2018
31-10-2018)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Establir incentius per a afavorir la inserció de les persones amb diversitat funcional/discapacitat en el mercat ordinari de treball, afavorint el trànsit des de l'ocupació en els CEO i possibilitant l'accés a aquests de nous treballadors i treballadores amb diversitat funcional/discapacitat. Entenent per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball, anomenada "empresa col·laboradora", i un centre especial d'ocupació per a la realització d'obres o serveis que tinguen relació directa amb l'activitat normal d'aquella i per a la realització de la qual un grup de treballadors/ores amb diversitat funcional/discapacitat del centre especial d'ocupació es desplaça temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora, amb els requisits i les condicions establides pel Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb diversitat funcional/discapacitat. Perquè la contractació per una empresa ordinària d'un treballador procedent d'un enclavament resulte subvencionable, serà necessari que la incorporació del dit treballador/ora a l'enclavament laboral haja sigut comunicada al SERVEF en el termini d'un mes des de l'inici del contracte.

Observacions

Observacions

DESTINATARIS I BENEFICIARIS FINALS DE L'ACCIÓ: 121 treballadors/ores en enclavaments laborals IMPACTE PREVIST: 121 treballadors/ores en enclavaments laborals QUANTIA / PRESSUPOST: 50.000 EUROS

Requisits

Requisits

Requisits generals: - Empreses col·laboradores que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana, i que contracten amb caràcter indefinit persones amb diversitat funcional/discapacitat procedents d'un enclavament laboral. - Per a obtindre la condició de beneficiari, les persones o entitats sol·licitants no podran estar incurses en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. A més, i d'acord amb el que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i en altres normes d'aplicació general, es declaren els requisits següents: 1. Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 2. Justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. 3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, per a la qual cosa han d'aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 4. Comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. 5. Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i de pagament, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. 6. Acreditar, abans de dictar-se la proposta de concessió i de pagament, que es troba al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions. 7. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas. 8. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 9. En relació amb l'obligació general de donar publicitat al caràcter públic del finançament recollit en l'article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i en l'article 31 del Reglament de la Llei 38/2003 aprovat per Reial decret 887/2006, la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les empreses col·laboradores que, durant 2018 i, d'acord amb allò que s'ha regulat en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, contracten amb caràcter indefinit treballadors/ores amb diversitat funcional/discapacitat que presenten dificultats especials i procedisquen d'un enclavament laboral.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de les persones discapacitades que treballen en centres especials d'ocupació (BOE núm. 189, de 8/08/85)
 • Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de centres especials d'ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones discapacitades (BOE núm. 294, de 09/12/85).
 • Ordre de 10 d'abril de 1986, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es crea el Registre de Centres Especials d'Ocupació de Persones Discapacitades de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 376, de 14/5/86)
 • Ordre de MTAS de 16 d'octubre de 1998, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral de les persones discapacitades en centres especials d'ocupació i treball autònom (BOE núm. 279, de 21/11/98)
 • Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat.
 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 03/12/13).
 • Ordre 6/2016, de 27 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional / discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO) i enclavaments laborals (DOCV núm. 7822, de 06/07/2016).
 • RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2018, del director general del Servei Valencià 'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional/discapacitat en centres especials d'ocupació i enclavaments laborals per a l'exercici 2018

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

a) Les sol·licituds d'ajudes han de presentar-se en el termini màxim d'un mes, comptat des de la data de contractació objecte de l'ajuda, i tenen com a data límit el 31 d'octubre de 2018. Per a les contractacions formalitzades en el 2018, en el període previ a la publicació de la present convocatòria, el còmput del termini d'un mes s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria. b) Les sol·licituds d'ajudes pel manteniment de contractes formalitzats o transformats en els tres últims mesos de l'any 2017 han de presentar-se en el termini màxim d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució.

Formularis documentació

Documentació general: Les sol·licituds han d'anar acompanyades, a més de la documentació específica, de la documentació general següent signada electrònicament, que ha d'annexar-se per mitjans telemàtics: a) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant del SERVEF i no ha experimentat cap variació i, en aquest cas, s'hi ha d'indicar el compte en què s'ha de fer l'ingrés, per a la qual cosa s'ha d'especificar en tot cas a quina ajuda o ajudes correspon. b) Declaració responsable subscrita pel representant legal de l'entitat beneficiària, segons l'imprés normalitzat inclòs en la "Sol·licitud general de subvencions", del fet que no es troba incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària i, en concret, de no trobar-se en el supòsit de l'article 13.2.g de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) Declaració responsable acreditativa del fet que l'entitat beneficiària reuneix els requisits establits en el Reglament 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i no es troba incursa en cap de les causes d'exclusió . d) Declaració responsable del fet que l'import de les subvencions sol·licitades que es basen en la present resolució en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere els límits establits en l'article 5 de l'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores. e) Imprés normalitzat sobre les dades requerides per a la notificació electrònica. 2. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el SERVEF obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant, en cas de persona física, i del representant legal, en cas de persona jurídica, així com el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de manera que no serà necessari aportar les corresponents certificacions ni la documentació identificativa. No obstant això, la persona sol·licitant o representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant comunicació escrita al SERVEF en aquest sentit. En aquest supòsit, haurà de presentar-se la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que indiquen que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social Documentació específica: a) Còpia del/s contracte/s de treball subscrits amb persones amb diversitat funcional/discapacitat, degudament comunicat al centre SERVEF. b) Part d'alta del treballador/a contractat/ada en la Seguretat Social. En cas de transformació de contractes, part de variació de dades del / de la treballador/a contractat/ada. c) Documentació acreditativa del tipus i grau de diversitat funcional, que permeta comprovar que es tracta de treballadors/ores amb especials dificultats d'accés al mercat ordinari de treball. d) Sol·licitud d'informe d'adequació i descripció detallada del lloc de treball, en model normalitzat, perquè el SERVEF sol·licite un informe dels equips multiprofessionals del corresponent centre de valoració i orientació de discapacitats de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. e) Declaració responsable del fet que la contractació no incorre en cap de les causes d'exclusió i incompatibilitats recollides en l'article 28 de l'ordre que estableix les bases reguladores. f) Per a les ajudes d'adaptació de llocs i eliminació de barreres arquitectòniques, memòria descriptiva de les necessitats d'adaptació o dotació de mitjans de protecció personal, amb indicació del seu cost, així com el pressupost o les factures proforma i, si és el cas, el projecte tècnic. g) Contracte subscrit entre l'empresa col·laboradora i el centre especial d'ocupació, per mitjà del qual es formalitze l'enclavament laboral, així com les pròrrogues d'aquest. i) Llista de treballadors/ores seleccionats/ades pel centre especial d'ocupació per a la incorporació a l'enclavament laboral en què consten les dades del treballador/a per la contractació del qual / la qual se sol·licita l'ajuda, i la data de la dita incorporació. j) Comunicació a la Direcció General del Servef de la incorporació del dit treballador/a a l'enclavament laboral, i data d'aquesta, en el termini d'un mes des del seu inici. k) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció de la dita obligació, de conformitat amb allò que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, d'estatuts de les persones amb discapacitat. l) En el cas de les ajudes per a l'adaptació de llocs de treball i, de conformitat amb el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la normativa reguladora de contractes del sector públic per al contracte menor d'obres o subministraments, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de la despesa, llevat que, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministren o presten, que s'hauran d'aportar juntament amb la sol·licitud de subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que haurà de presentar-se juntament amb la sol·licitud, es realitzarà d'acord amb els criteris d'eficiència, economia i responsabilitat social, i haurà de justificar-se expressament en una memòria l'elecció, quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. m) Declaració responsable acreditativa del fet que les contractacions representen un increment net del nombre d'empleats/ades en l'empresa col·laboradora en comparació amb la mitjana dels dotze mesos previs o, a falta d'això, el lloc o els llocs hauran d'haver quedat vacants arran de la dimissió del treballador, de la seua discapacitat, de la seua jubilació per motius d'edat, de la reducció voluntària del temps de treball o del seu acomiadament disciplinari procedent i no com a resultat del seu acomiadament. n) Declaració final de finançament, segons el model normalitzat, subscrit pel representant legal de l'entitat, acreditatiu d'altres possibles subvencions que haja pogut percebre per a finançar les accions subvencionades. Quan les activitats hagen sigut finançades amb la subvenció i, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se l'import, la procedència i l'aplicació de tals fons a les activitats subvencionades. ny) Acreditació del compliment de les obligacions de transparència.

Presentació

Presentació

Presencial

D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que s'ha de presentar amb la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, els interessats estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

Telemàtica
D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha de presentar-se amb la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, els interessats estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit presentació de sol·licituds a ajudes del SERVEF, o de la web del SERVEF () a través de l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a això, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) Les sol·licituds, que han de ser efectuades per la persona representant legal de l'entitat, s'han de presentar amb la preceptiva documentació, per a la qual cosa s'utilitzaran, si és el cas, els models normalitzats disponibles en la pàgina web del SERVEF. Les sol·licituds s'han de remetre telemàticament en formulari normalitzat, juntament amb la documentació específica, al Servei Valencià d'Ocupació i Formació. La presentació de la sol·licitud general suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el SERVEF verifique directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, comprove les dades d'identitat i, si és el cas, comprove la capacitat de representació en el Registre de Representants de la Comunitat Valenciana o en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades. En el cas que no s'autoritze l'Administració per a la consulta d'aquestes dades, s'haurà de denegar expressament la dita autorització a través de la casella establida a aquest efecte en el model de sol·licitud. En aquest cas, s'haurà d'aportar la corresponent documentació: Dades d'identitat del sol·licitant o, en cas que es tracte d'una persona jurídica, del seu representant legal. Quan es tracte d'una persona jurídica s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en la fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal i, si és el cas, els poders de representació. En el cas que l'esmentada documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, n'hi ha prou amb el certificat del representant de l'entitat acreditatiu del fet que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui tinga la representació en data presentació de la sol·licitud.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ: PASSOS. PROCEDIMENT DE LA TRAMITACIÓ 1. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment de presentació de les sol·licituds i la resta de documentació exigida en la corresponent convocatòria (expedient complet), per a cada un dels terminis. 2. El procediment s'iniciarà per mitjà de convocatòria pública en la base de dades nacionals de subvencions, d'acord amb el procediment establit en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds en els terminis establits en la convocatòria, acompanyades de la documentació general i la documentació específica. 4. En cas d'insuficiència de crèdit i que diverses sol·licituds tingueren la mateixa data i hora d'entrada i d'expedient complet, es prioritzarà l'expedient que tinga un percentatge superior de dones treballadores amb diversitat funcional; si l'empat persistira, es prioritzarà l'expedient que tinga un percentatge superior de persones amb diversitat funcional severa en la plantilla. En el supòsit d'expedients completats després d'una esmena, els empats es dirimeixen segons els criteris anteriors i, en última instància, es prioritzarà la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix. 5. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a les direccions territorials del SERVEF. 6. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe en què farà constar que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. 7. Una vegada instruïts els expedients, es remetran a la Comissió de Valoració, que procedirà a avaluar les sol·licituds, per a la qual cosa emetrà un informe en què es concretarà el resultat de la dita avaluació. 8. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment de presentació de les sol·licituds i la resta de documentació exigida en la corresponent convocatòria (expedient complet), per a cada un dels terminis. En cas d'insuficiència de crèdit i que distintes sol·licituds tinguen la mateixa data i hora d'entrada i d'expedient complet, es prioritzarà l'expedient que tinga un percentatge superior de dones treballadores amb diversitat funcional/discapacitat; si l'empat persistira, es prioritzarà l'expedient que tinga un percentatge superior de persones amb diversitat funcional/discapacitat severa en plantilla. En el supòsit d'expedients completats després d'una esmena, els empats es dirimeixen segons els criteris anteriors i, en última instància, es prioritzarà la data de sol·licitud més antiga, i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a les direccions territorials del SERVEF. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe en què farà constar que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. Una vegada instruïts els expedients, es remetran a la Comissió de Valoració, que procedirà a avaluar les sol·licituds, per a la qual cosa emetrà un informe en què es concretarà el resultat de la dita avaluació. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució.

Obligacions

Obligacions

A més de les obligacions que s'estableixen per als beneficiaris en l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i en altres normes d'aplicació general, es declaren les següents: Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. Justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, per a la qual cosa han d'aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. Comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. Acreditar, abans que es dicte la proposta de resolució de concessió i de pagament, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Acreditar, abans que es dicte la proposta de concessió i de pagament, que es troba al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. En relació amb l'obligació general de donar publicitat al caràcter públic del finançament recollit en l'article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i en l'article 31 del Reglament de la Llei 38/2003 aprovat per Reial decret 887/2006, la concessió de la subvenció implica: a) L'acceptació de ser inclòs en una llista que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en què figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda.

Observacions

Observacions

La resolució de concessió i/o denegació de les ajudes sol·licitades posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb la legislació del procediment administratiu comú; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'ajuda consisteix en el 50 % del salari mínim interprofessional vigent l'any 2018, o l'any 2017 en el cas de les contractacions realitzades al novembre i desembre d'aquell any. En el cas de treball a temps parcial, la subvenció experimentarà una reducció proporcional a la jornada laboral realitzada, sempre que la jornada supose, com a mínim, la meitat de la jornada habitual de l'empresa. JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA: a) Una vegada dictada la resolució de concessió de les ajudes per la subscripció de contractes de treball, s'alliberarà l'import total de l'ajuda reconeguda a cada beneficiari. b) El pagament de les ajudes per adaptació de llocs de treball requerirà l'aportació, abans del 31 d'octubre de 2018, de la documentació justificativa. Amb caràcter previ a cada un dels pagaments, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es troba al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions CAUSES DE MINORACIÓ I REINTEGRAMENT Reintegrament de les ajudes concedides: 1.1. - Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 1.2.- La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació, d'acord amb el procediment i les causes establides en l'article 36 de la Llei 38/2003, general de subvencions, comportarà l'obligació de tornar les quantitats percebudes. 1.3.- També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, inclòs el reintegrament per l'incompliment de les obligacions, tant generals com específiques, imposades als beneficiaris en la present ordre, i concretament, l'obligació relativa a la comunicació prèvia de qualsevol canvi produït respecte a la qualificació del projecte empresarial, així com la relativa a la presentació de documentació establida en l'article 5 de l'Ordre de 10 d'abril de 1986. Procediment de reintegrament El procediment de reintegrament se substanciarà d'acord amb el que estableix el capítol II del títol II de Llei 38/2003, general de subvencions, i en el capítol II del títol III del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat per Reial decret 887/2006, i tot això, en relació amb el que estableix l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de la Generalitat. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú. La resolució de concessió de les ajudes, degudament motivada, fixarà expressament la quantia concedida i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari d'aquesta, amb la notificació als interessats en els termes que preveu la legislació del procediment administratiu comú. La resolució de concessió i/o denegació de les ajudes sol·licitades posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb la legislació del procediment administratiu comú; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant de l'òrgan jurisdiccional competent de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb la normativa reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a conéixer sobre les sol·licituds formulades i resoldre-les correspon a la persona titular de la Direcció General del SERVEF, o l'òrgan en què delegue.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Si es detecta alguna de les infraccions tipificades en el títol IV de la Llei general de subvencions, se seguirà el procediment d'acord amb el que estableix l'article 67 de la dita llei i el seu reglament de desplegament, i es podran imposar les sancions establides en la Llei de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.