Sol·licitud d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció i integració per a la prevenció de l'absentisme escolar en coordinació amb les Unitats d'Atenció i Intervenció adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els Centres Educatius (PREVI).

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211322
|
Codi GVA: 13970
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les ajudes econòmiques tenen com a finalitat sufragar parcialment els gastos de funcionament que genere a les entitats locals i a les entitats o les associacions, les fundacions o les entitats públiques socioeducatives sense ànim de lucre la realització de projectes d'intervenció i integració...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* OBJECTIUS

La realització d'estos projectes d'intervenció i integració socioeducativa, hauran de tindre, com a mínim, algun dels següents objectius:

a) Normalitzar la conducta de l'alumnat en l'entorn socioeducatiu.

b) Propiciar la maduresa de l'alumnat desenvolupant la seua competència personal, emocional i social, com a forma d'aconseguir el màxim desenvolupament personal.

c) Previndre l'absentisme i l'abandó escolar prematur.

d) Fomentar la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació ajudant-lo en el seu itinerari educatiu i en la seua etapa de transició a la vida laboral.

e) Fomentar noves formes de col·laboració amb entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a respondre a les noves necessitats educatives del nostre alumnat.

Normativa
 • Orde de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran sol·licitar estes ajudes les entitats locals i les entitats o les associacions, les fundacions o les entitats públiques socioeducatives sense ànim de lucre que no tinguen forma societària i l'activitat de les quals estiga relacionada amb les tasques educatives o d'ocupació del temps lliure de la infància.

 

Les entitats i les associacions mencionades anteriorment han de desplegar els projectes, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana durant l'any 2012, en centres educatius mantinguts amb fons públics que tinguen autoritzat el programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i l'abandó escolar prematur del seu alumnat.

 

Requisits

És requisit necessari que el projecte es realitze en almenys un centre docent mantingut amb fons públics que tinga autoritzades ensenyances de règim general. A este efecte, si es tracta d'un centre públic, haurà de ser autoritzat pel consell escolar del centre educatiu, i si es tracta d'un centre...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Una vegada rebudes les sol·licituds i la documentació complementària, el Servici d'Avaluació i Qualitat, com a òrgan instructor, remetrà a les diferents unitats d'atenció i intervenció adscrites al Pla PREVI, segons el seu àmbit d'actuació, els projectes presentats, perquè realitzen una...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOCV núm. 6806, de 28/06/12.

Documentació
Les entitats locals i les entitats o les associacions, les fundacions o les entitats públiques socioeducatives sense ànim de lucre hauran de presentar la documentació següent: a) Sol·licitud i previsió econòmica del projecte per a l'any 2012 d'acord amb el model de l'annex II, que es facilitarà...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds i la documentació complementària es dirigiran a la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sítia a l'avinguda de Campanar, 32, de València (46015). Els models d'impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de...

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre la present convocatòria serà de sis mesos des de la data de finalització del termini d'entrega de les sol·licituds. Vençut el termini sense haver-se notificat una resolució expressa, els interessats podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci...
Saber més
Quantia i cobrament
Els beneficiaris percebran l'ajuda atorgada després de la justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir. El beneficiari realitzarà la justificació de la subvenció per mitjà d'un compte justificatiu simplificat, segons es disposa en els articles 69 i 75 del Reial Decret...
Saber més
Obligacions
Els beneficiaris de les ajudes es comprometen a: a) Realitzar les activitats planificades. b) Assignar l'import de l'ajuda rebuda als gastos que generen les activitats realitzades en 2012. c) Elaborar una memòria final de les activitats realitzades. Esta memòria tindrà les característiques...
Saber més
Òrgans resolució
Per delegació de la consellera d'Educació, Formació i ocupació, la