Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a l'allotjament turístic rural en l'interior de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Este procediment té per objecte informar l'Administració turística de qualsevol circumstància que afecte l'exercici de l'activitat d'allotjament turístic rural en l'interior de la Comunitat Valenciana (inici o cessament de l'activitat, modificacions: canvi de classificació, capacitat, titularitat, denominació, període de funcionament o qualssevol altres).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que es dediquen a prestar, de forma habitual i per mitjà d'un preu, allotjament turístic en establiments ubicats en zones d'interior de la Comunitat Valenciana, en alguna de les modalitats previstes en el decret (casa rural, acampada en finca particular amb vivenda habitada i alberg turístic).

  Requeriments

  La inexactitud o la falsedat de les dades declarades, la indisponibilitat de la documentació preceptiva o l'incompliment dels requisits tècnics generals i específics exigits en el Decret 184/2014, sense perjuí de les responsabilitats a què pogueren donar lloc en l'àmbit disciplinari, podran comportar, amb audiència prèvia a l'interessat, la baixa de l'establiment en el Registre i la revocació de la classificació turística.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any:

  Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.
  Modificacions: una vegada realitzades les modificacions.
  Tancament: en els quinze dies següents a produir-se.

  Una vegada efectuada la comunicació l'establiment, haurà de començar la seua activitat segons el que s'ha expressat en el termini màxim de dos mesos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE L'OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14164

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  PER A L'INICI DE L'ACTIVITAT (cases rurals, acampada en finca particular amb vivenda habitada i alberg turístic).

  1. Comunicació en un imprés normalitzat, degudament omplit.

  2. Documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica del sol·licitant (apartat C del model de comunicació responsable).

  Les persones físiques podran substituir la presentació del document nacional d'identitat o la targeta equivalent dels estrangers en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles, per l'autorització perquè l'Administració obtinga directament la comprovació de les seues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència, de conformitat amb els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Vegeu els apartats C i F del model de comunicació/declaració responsable.

  3. Declaració responsable de l'interessat incorporada al model normalitzat. Es referirà tant al compliment dels requisits tècnics generals i específics i el seu manteniment durant la vigència de l'activitat com a la tinença de la documentació preceptiva, tant sí es tracta d'una casa rural, acampada en finca particular amb vivenda habitada o alberg turístic (apartats D.1.A, D.2.A i D.3.A, respectivament).  PER A COMUNICAR CANVIS DE TITULARITAT O ALTRES MODIFICACIONS (canvis de classificació, categoria, capacitat, denominació, etc.) DE CASES RURALS, ACAMPADA EN FINCA PARTICULAR AMB VIVENDA HABITADA I ALBERGS TURÍSTICS

  1. Comunicació en un imprés normalitzat, degudament omplit.
  2. Segons els casos, documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica de l'interessat (apartat C), llevat que ja estiga en poder de l'administració actuant.
  3. Declaració responsable de l'interessat, incorporada al model normalitzat, que es referirà a la disponibilitat de la documentació (segons els casos: títol que acredite la disponibilitat de l'immoble, certificats de l'ajuntament i d'un tècnic competent, llicències o autoritzacions, etc.) i al compliment dels requisits generals i específics d'aplicació segons la classificació comunicada (apartats D.1.B, D.2.B i D.3.B, respectivament).

  L'omissió de dades o documentació essencial, sense perjuí que es requerisca l'interessat per a l'esmena, privarà d'efectes la comunicació efectuada des del moment en què es comprove, cosa que implicarà la no-continuació de l'activitat.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ALLOTJAMENT TURÍSTIC RURAL A L'INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - S'omplirà l'imprés normalitzat dirigit al servici territorial de Turisme de la província on l'establiment s'ubique, aportant la documentació requerida en este. A partir d'eixe moment podrà exercir-se l'activitat en els termes comunicats.

  - En el cas que este imprés i documentació siguen conformes, el servici territorial de Turisme inscriurà d'ofici l'establiment en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, amb l'especialitat i la categoria que s'hi hagueren indicat, i a este efecte entregarà a l'interessat un document que acredite la inscripció. Les incorreccions o omissions de més entitat comportaran la impossibilitat d'iniciar l'activitat des del moment que se'n tinga constància, sense perjuí de la resolució que es dicte amb la declaració de la cancel·lació de la inscripció registral.

  - Una vegada inscrit l'establiment en el Registre, el Servici Territorial de Turisme realitzarà les comprovacions que siguen oportunes. Com a conseqüència d'estes comprovacions, podrà resoldre's la baixa al Registre de l'establiment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14164

  Inici
 • Informació complementària

  A tenor del compliment dels requisits del Decret 184/2014, de 3 d'octubre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural en l'interior de la Comunitat Valenciana:

  - Es considera allotjament en casa rural l'oferit, de forma habitual i per mitjà d'un preu, per a la seua realització en un establiment que estiga situat en una vivenda que ocupe la totalitat d'un edific o una part amb eixida pròpia a la parcel·la privada on s'ubica o a la via pública, i que dispose com a màxim de planta baixa, primer i sotateulada, el qual pot explotar-se per a ús exclusiu o compartit amb altres clients, el propietari o personal designat per este. La capacitat de les cases rurals serà, com a màxim, de setze places.

  - Es considera allotjament en acampada en finca particular amb vivenda habitada l'oferit, de forma habitual i per mitjà d'un preu, per a la seua realització en tenda de campanya o caravana en terrenys de propietat particular en què hi haja una vivenda habitada. La prestació d'esta modalitat d'allotjament serà compatible amb la d'allotjament compartit en cases rurals, sempre que el nombre d'allotjats al mateix temps no supere el de setze persones.

  - Es considera allotjament en alberg turístic l'oferit, de forma habitual i per mitjà d'un preu, per a la seua realització en un establiment habilitat per a allotjar viatgers en instal·lacions col·lectives amb habitacions múltiples, amb servicis complementaris o sense. La capacitat dels albergs serà, com a mínim, de dèsset places.

  - Els establiments hotelers classificats en els grups primer i segon, hotels i hostals, del Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, o norma que el substituïsca, podran tindre l'especialitat «rural» quan complisquen els requisits següents:

  1. Que la seua capacitat d'allotjament no siga superior a les cinquanta places.

  2. Que l'edifici en què s'ubique tinga valor arquitectònic tradicional, històric, cultural o etnogràfic, o responga a les característiques arquitectòniques de la zona. Este punt s'acreditarà per mitjà d'un certificat emés per un tècnic competent.

  - Els establiments classificats i inscrits en el Registre d'acord amb el Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament regulador dels blocs i conjunts de vivendes turístiques de la Comunitat Valenciana, i el Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament regulador de les vivendes turístiques denominades apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques dedicades a la cessió del seu ús i gaudi en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, o normes que els substituïsquen, podran tindre l'especialitat «rural» quan complisquen els requisits següents:

  1. Que la seua capacitat d'allotjament no siga superior a setze places per apartament.

  2. Que l'edifici on es reconega esta modalitat responga a les característiques arquitectòniques de la zona. Este punt s'acreditarà per mitjà d'un certificat emés per un tècnic competent.

  Tant en el cas dels establiments hotelers abans mencionats com en el cas dels establiments classificats i inscrits en el Registre d'acord amb el Decret 91/2009 i el Decret 92/2009, els requisits s'amplien també a:

  1. Que la localitat on s'ubique siga de menys de 5.000 habitants. Únicament podran estar ubicats en localitats amb més nombre d'habitants quan l'establiment estiga situat en una aldea, en sòl no urbanitzable o en algun lloc dependent del municipi i haja obtingut la declaració d'interés comunitari que atribuïx el corresponent ús i aprofitament turístic, o, si és el cas, quan dispose de l'exempció d'acord amb la legislació urbanística vigent.

  2. Que el mobiliari, l'equipament i l'ornamentació responga a la singularitat autòctona de la zona on es troben.
  - Les cases rurals es classificaran en cinc categories: d'una, dos, tres, quatre i cinc estreles.
  - Els albergs turístics es classificaran en dos categories: estàndard i superior.
  La determinació de la categoria es realitzarà, sense perjuí del compliment dels requisits tècnics generals i específics que en cada modalitat siguen exigibles, de conformitat amb el que disposa el Decret 184/2014, de 3 d'octubre.

  El qualificatiu «luxe» només podran tindre'l les cases rurals de cinc estreles, amb la sol·licitud prèvia dels interessats i atenent les seues característiques, servicis i instal·lacions.

  3. Els establiments hotelers dels grups primer i segon del Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, els blocs i els conjunts de vivendes turístiques, i les vivendes turístiques que estiguen classificades i inscrites en el Registre General de Turisme de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les seues normatives reguladores, podran tindre l'especialitat «rural» quan complisquen els requisits d'ubicació previstos en l'article 2 del Decret 184/2014, modificat pel Decret 75/2015, de 15 de maig, regulador dels establiments hotelers, i els exigits en els capítols VII i VIII del Decret 184/2014, de 3 d'octubre.

  1. Les cases rurals podran obtindre, quan siga procedent, alguna de les següents denominacions com a especialitat d'allotjament:
  a) Casa rural-masia, casa rural-alqueria o casa rural-riurau.
  Quan el servici d'allotjament es preste en edificis aïllats de més de cinquanta anys d'antiguitat, degudament datats i catalogats, i que, rehabilitats o no, responguen a l'arquitectura tradicional de la zona on s'ubiquen, la casa rural podrà afegir la denominació masia, alqueria o riurau. Estos punts s'acreditaran per mitjà d'un certificat de l'ajuntament corresponent.

  b) Casa rural-casa de poble.
  Podran tindre la denominació casa de poble aquelles cases rurals en què el servici d'allotjament es preste en edificis que constituïsquen una única vivenda, que estiguen situats en el nucli urbà i que es conserven o s'hagen rehabilitat d'acord amb l'arquitectura i amb els materials tradicionals de la zona on s'ubiquen, siga quin en siga el nombre de plantes o altures. Estos punts s'acreditaran per mitjà d'un certificat de l'ajuntament corresponent. La casa rural podrà afegir a la seua denominació casa de poble.

  2. Quan, per l'arquitectura tradicional de la zona on s'ubiquen les cases rurals, la denominació utilitzada siga diferent de qualsevol de les indicades en l'apartat 1 anterior, podran afegir, amb la justificació prèvia i el compliment dels requisits que s'hi exigixen, la denominació tradicional de la dita zona.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual aprova el reglament regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, viles, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.(DOCV núm. 6051 de 07.07.2009).
  - Llei 12/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 6175, de 30/12/2009).
  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/2010).
  - Decret 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen els decrets reguladors de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6414, de 10/12/2010).
  - Decret 22/2012, de 27 de gener, del Consell, regulador del turisme actiu a la Comunitat Valenciana (vegeu la disposició addicional primera) (DOCV núm. 6704, d'01/02/2012).
  - Decret 184/2014, de 31 d'octubre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural en l'interior de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7394, de 03/11/2014).
  - Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7529, de 20/05/15).
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº8313 de 08.06.2018).

  Llista de normativa

  Vegeu text consolidat del Decret 92/2009, de 3 de juliol

  Vegeu la Llei 12/2009, de 23 de desembre de 2009.

  Vegeu el Decret 165/2010, de 14 de octubre.

  Vegeu el Decret 206/2010, de 3 de desembre.

  Vegeu el Decret 22/2012, de 27 de gener.

  Vegeu el texte consolidat del decret 184/2014, de 31 d'octubre.

  Vegeu el text consolidat del decret 75/2015, de 15 de maig

  Vegeu Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.