• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats en matèria de consum durant l'exercici 2019 (COMICC). Consum.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és la realització durant l'exercici 2019 d'activitats d'informació, formació, arbitratge, protecció i defensa de les persones consumidores, per part de les entitats locals de la Comunitat Valenciana que compten amb una oficina municipal d'informació al consumidor i/o amb una junta arbitral de consum la titularitat de la qual siga compartida amb la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals de la Comunitat Valenciana que tinguen una oficina municipal d'Atenció al Consumidor o una junta arbitral compartida, mitjançant conveni, amb la Generalitat, per a la prestació de servei i/o la realització d'alguna de les actuacions subvencionables durant l'exercici 2019.

  Requeriments

  - Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents:
  a) Estar legalment constituïdes.
  b) b.1.- No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b.2.- I no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la C. Valenciana.
  c) No ser deutores per reintegrament de subvencions.
  d) No realitzar activitat de reparació o manteniment.
  e) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018.

  - Les persones beneficiàries hauran de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  - La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar la denegació expressa per incompliment dels requisits de l'Ordre 22/2018.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA

  1. Es considerarà que pot rebre suport la prestació de servei i/o la realització d'alguna de les actuacions següents:

  1. Activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar i millorar els coneixements de consum. L'ajuda que es concedisca per aquest punt no podrà superar la que li corresponga pel punt 1.2, ni superar els 5.000 euros.
  a) Accions formatives, informatives o educatives directament relacionades amb l'àmbit del consum. S'estimarà un cost màxim admissible de 125 euros/hora per les despeses corrents en els conceptes fixats en l'article 4.1.i de l'Ordre 22/2018 generades per cada acció que tinga, com a mínim, 25 alumnes. Aquest nombre de persones no s'exigirà quan es tracte d'escolars o de col·lectius que, per les seues característiques, justifiquen la dificultat d'arribar-hi. En el cas que aquestes accions estiguen destinades únicament a personal tècnic de les OMIC, també es consideraran subvencionables les despeses de transport, allotjament i manutenció que originen els assistents, i el nombre mínim d'alumnes en aquestes accions serà deu.
  b) Activitats destinades a la informació del consumidor o consumidora mitjançant la realització de fullets o altres accions divulgatives. Es consideraran subvencionables les despeses generades en disseny, elaboració, difusió i comunicació d'aquestes accions, per qualsevol mitjà o suport.

  1.2. Servei d'informació i atenció als consumidors i consumidores.
  Es donarà suport al cost del personal tècnic de l'OMIC, i la quantitat que es percebrà per aquest concepte estarà vinculada al nombre de reclamacions resoltes per mediació en l'exercici anterior: les primeres 250 reclamacions, a 15 euros; de la 251 a la 500, a 10 euros; de la 501 a la 750, a 5 euros; de la 751 a la 1.000, a 3 euros, i a partir de la 1.001, a 1 euro.

  1.3. Activitats dirigides a l'adhesió d'empreses/comerços/professionals a les juntes arbitrals de Consum amb seu a la Comunitat Valenciana.
  Seran subvencionables les despeses, externes a la sol·licitant, relatives a les campanyes o accions específiques per a l'obtenció de noves adhesions al sistema arbitral de consum.

  1.4. Centre de Recursos.
  Es considerarà susceptible de rebre suport el cost del tècnic responsable en els termes fixats en l'article 4.1.g de l'Ordre 22/2018 i en la part que siga imputable, amb el límit de 10.000 euros.

  5. Junta arbitral de Consum de titularitat compartida amb la Generalitat.
  El cost màxim subvencionable en personal tècnic directament vinculat a aquesta quedarà subjecte al nombre de sol·licituds d'arbitratge de l'exercici anterior al de la convocatòria:
  Fins a 250 sol·licituds, 5.000 euros.
  De 251 a 500 sol·licituds, 7.500 euros.
  Més de 500 sol·licituds, 10.000 euros.

  1.6. Actualització i manteniment de programes i eines telemàtics de gestió.


  2. D'acord amb el resolc octau de la Resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2019 es consideren objecte de suport les actuacions realitzades DES DE l'1 DE GENER DE 2019 FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2019.

  3. Podrà concedir-se una única ajuda de fins al 100% amb el límit de 50.000,00 euros per sol·licitant.

  4. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 22/2018), arredonida a l'últim euro sencer.

  5. Amb caràcter general, haurà de tindre's, a més, en consideració el que disposa l'article 4 de l'Ordre 22/2018 (subcontractació, IVA, despeses, etc.).


  B) JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES

  1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, i serà també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que estableix les resolucions de concessió.

  2. El termini de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'octubre de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini distint en la resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió.
  *NOTA: d'acord amb el resolc vuité de la Resolució de convocatòria EN L'EXERCICI 2019 la justificació d'estes ajudes es realitzarà FINS AL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2019.

  3. La documentació a presentar en el dit termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant compte justificatiu, el contingut del qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018.
  D'acord amb l'article 25.2 de la dita ordre, amb la justificació, a més, s'aportarà una memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats, que s'ajustarà al model que a aquest efecte estarà disponible en la web per a cada convocatòria. Així mateix, s'aportarà la documentació que acredite, si escau, l'assistència de l'alumne o alumna a les activitats que han rebut suport, així com documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que s'expresse en la memòria.

  4. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat allò que ha sigut presentat pel beneficiari, s'aplicarà el % de suport concedit, i es proposarà el pagament de la quantitat resultant, sempre que aquesta no siga superior a la concedida.

  5. La justificació es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament i pot consultar-se en la direcció següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (veure enllaç directe en este tràmit).

  C) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu allò que s'ha indicat en l'article 8 de l'Ordre 22/2018.

  D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018.

  E) PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 21 DE GENER DE 2019 FINS AL dia 4 DE FEBRER DE 2019, ambdós inclosos (en 2019 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat de formulari web disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'article 9 de l'Ordre 22/2018 i en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? -Informació de tramitació'.


  2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i la resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat Impresos associats d'aquest tràmit de la Guia PROP localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats Atenció al ciutadà - Guia Prop, a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en la dita resolució de convocatòria.

  - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, la persona sol·licitant podrà al·legar aquest extrem, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l?'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, si hi manca, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessàries per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada.


  2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació general:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el/la representant de l'entitat sol·licitant que actue en nom seu i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat de dita/s persona/s (DNI, NIE o passaport).
  a.2. Al tractar-se la sol·licitant d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa de la mateixa, consistent en còpia de la targeta d'identificació fiscal, còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent.
  En cas que esta documentació haja sigut aportada anteriorment i no haja patit cap variació, caldrà el certificat de la secretaria de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ostente la presidència o la seua representació a data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant.

  b) Memòria (haurà d'utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció, llevat que en la convocatòria s'haja previst l'ajuda com a pluriennal.

  c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant, excepte si aquests són promoguts per les corporacions locals, en aquest cas podran substituir-se per memòria valorada de l'actuació a realitzar desglossada per partides i preus unitaris. Per a les despeses de personal serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g) de l'Ordre 22/2018 a càrrec de la persona sol·licitant.

  d) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzada en les relacions amb aquesta Conselleria s'aportarà el "Model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número de la compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  e) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels servicis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
  En virtut de l'article 3.2 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (sobre la forma d'acreditar pels beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions), queden exonerades les entitats locals, així com els ens i empreses a què es referix l'article 2 de la referida Llei 1/2015.

  f) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  g) Declaració responsable que acredite que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  h) Si escau, certificat o còpia de l'acte/acorde de l'òrgan competent en el qual s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció.

  i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió si és el cas i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).

  j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En qualsevol cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  k) Certificació de la persona titular de tresoreria, secretaria o intervenció de l'entitat sol·licitant sobre el caràcter no compensable o no recuperable de l'IVA suportat en l'actuació per a la qual se sol·licita subvenció, si escau.

  l) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràticai per a la convivència de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  m) Si escau, s'aportarà:
  - Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme.
  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre hòmens i dones, emés per una Administració Pública.
  - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  n) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.


  2.2 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes haurà de presentar-se la documentació addicional següent prevista en l'article 25.1 de l'Ordre 22/2018:

  a) Memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior, signada, així com programa d'actuació o memòria detallada de les actuacions previstes realitzar en l'exercici de la convocatòria.

  b) Declaració responsable sobre el nombre d'hores, en còmput setmanal, en què l'OMIC està oberta al públic, i horari d'obertura.

  c) Declaració responsable que acredite el compliment dels requisits fixats en l'article 6.15 de l'Ordre 22/2018.

  d) Del personal tècnic de l'OMIC: certificat del secretari o secretària que arreplegue les persones vinculades a l'OMIC, amb indicació del nom, data des de la qual hi estan vinculades, tipus de vinculació i grup de cotització.
  També s'haurà d'aportar el currículum dels tècnics i tècniques i l'acreditació documental de tindre la titulació oficial tècnic superior en Consum, si escau.

  Impresos associats

  [ANEXOMIC] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. ACCIONS EN MATÈRIA DE CONSUM. ENTITATS LOCALS

  [MEMOMICA] ANNEX II.1. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

  [MEMPRESO] ANNEX II.2. MEMÒRIA D'ACTIVITATS PREVISTES I PRESSUPOST DE DESPESES 2019 (INCLOU INSTRUCCIONS)

  [CERSEC] CERTIFICAT DEL SECRETARI/ÀRIA DE L'ENTITAT LOCAL SOBRE APROBACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDA I PRESSUPOST

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [MEMACTCO] ANNEX III.1 MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2019

  [RELGASCO] ANNEX III.2. RELACIÓ DE DESPESES COMPTE JUSTIFICATIU 2019

  [DECRECO] DECLARACIÓ RESPONSABLE A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [CERTFIN] CERTIFICAT SOBRE FINANCIACIÓ DE LES ACTUACIONS (ENTITATS LOCALS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA, davant del servici territorial competent en matèria de comerç, consum i artesania de la província en què estiga ubicada l'entitat sol·licitant, de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

  2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Ordre 22/2018.

  3.- ESMENA.
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Ordre 22/2018 resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desistix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.
  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament i pot consultar-se en la direcció següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (veure enllaç directe en este tràmit).

  4.- La comprovació de l'existència de dades no ajustats a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que se li tinga per desistit de la seua petició, després d'una resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  5.- COMISSIÓ QUALIFICADORA.
  Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'esta orde seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  6.- RESOLUCIÓ.
  - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades.
  - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  - Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú.
  - La resolució es publicarà, a més de en la web gva Oberta, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Als efectes de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV els interessats hauran de facilitar un correu electrònic.
  - Esta publicació:
  . Substituirà la notificació, i tindrà els seus mateixos efectes ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere als efectes de notificació.
  . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen les subvencions atorgades, beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció.
  - La resolució inclourà, si és el cas, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat , d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, i formular per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que establixen els arts. 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa . En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició d'ambdós recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15104

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  2.- En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.

  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:

  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.

  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.

  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Veure les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018.

  Criteris de valoració

  Vegeu el que disposa l'article 10.4 de l'Ordre 22/2018.

  Obligacions

  Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comesa d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables d'aquestes i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ( BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8433, de 28/11/2018).
  - Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).
  - Extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 22/2018, de 22 de novembre (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 17 de desembre de 2018 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2018

  Llistat de seguiment

  Resolució de 3 de setembre de 2019 de concessió d'ajudes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.