Detall de Procediment

Inscripció, modificació o baixa de reparadors en el Registre de Control Metrològic. Indústria

Codi SIA:: 210942
Codi GVA:: 1534
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Presentar la declaració responsable necessària per a possibilitar la inscripció d'ofici d'alta, modificació o baixa dels reparadors d'instruments de mesura en el Registre de Control Metrològic.

Observacions

Observacions

* RELACIÓ D'INSTRUMENTS ELS REPARADORS DELS QUALS HAN DE PRESENTAR AMB LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA INSCRIPCIÓ D'OFICI EN EL REGISTRE DE CONTROL METROLÒGIC: MASSA, FORÇA I PESATGE: - Instruments de pesatge de funcionament no automàtic. - Instruments de pesatge de funcionament automàtic dels tipus seleccionadores ponderals. - Instruments gravimètrics d'ompliment, totalitzadors continus i discontinus i bàscules pont de ferrocarril. GASOS - Instruments destinats a mesurar les emissions dels gasos de fuga dels vehicles equipats amb motors d'encesa per purna (gasolina). - Instruments destinats a mesurar l'opacitat i determinar el coeficient d'absorció lluminosa dels gasos de fuga dels vehicles equipats amb motors d'encesa per compressió (dièsel). HIDROCARBURS - Sistemes de mesura de líquids distints de l'aigua. Denominats assortidors o dispensadors. - Sistemes de mesura en camions cisterna per a líquids de baixa viscositat. - Sistemes de mesura de líquids distints de l'aigua denominats assortidors o dispensadors destinats al subministrament a vehicles automòbils de substàncies no destinades a l'ús com a combustible. PRESSIÓ - Manòmetres d'ús públic per a pneumàtics de vehicles automòbils - Manòmetres dotats, totalment o parcialment, de components electrònics, proveïts o no de dispositius de predeterminació. TERMOMETRIA I CALORIMETRIA - Registradors de temperatura i termòmetres per al transport, emmagatzemament, distribució i control de productes a temperatura controlada. INSTRUMENTS ESPECIALS - Comptadors incorporats a les màquines recreatives i d'atzar dels tipus B i C. - Instruments destinats a mesurar la concentració d'alcohol en l'aire expirat. - Instruments destinats a mesurar el so audible i dels calibradors acústics. - Instruments destinats a la determinació del contingut de sucre en el most del raïm, en el most concentrat i en el most concentrat rectificat. - Aparells taxímetres. - Instruments destinats a mesurar la velocitat de circulació de vehicles de motor. - Sistemes per a comptar i controlar l'afluència de persones en locals de concurrència pública. NOTA: Per a qualsevol consulta de caràcter tècnic li recomanem sol·licita cita prèvia davant el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines corresponent (veure apartat enllaços)

Requisits

Requisits

Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Reparadors dels instruments que es detallen en l'apartat "Informació complementària" d'este tràmit.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Tant en cas d'ALTA, MODIFICACIÓ i BAIXA ha de presentar-se la DECLARACIÓ RESPONSABLE omplida i signada, segons el model normalitzat corresponent al sector de metrologia del reparador (disponible com a FORMULARI WEB del tràmit telemàtic i, per als casos en què procedisca, també com a imprés associat a aquest tràmit de la Guia Prop): - Massa, força i pesatge - Gasos - Hidrocarburs - Pressió - Termometria i calorimetria - Instruments especials

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: 13 - Alta Inscripció en Reg. Control Metrològic: 90,18 euros

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Presentaran les seues declaracions responsables MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que vos permetrà omplir i signar el formulari web inicial i el de declaració responsable, realitzar i acreditar el pagament de la taxa i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. 4. Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Reviseu eixa informació i si, a pesar d'això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'una de les següents adreces de correu electrònic en funció del tipus de problema de que es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- Presentació (de manera telemàtica ) de la declaració responsable d'alta, baixa o modificació de l'especialitat que corresponga, davant la Direcció General competent en matèria d'indústria (òrgan encarregat de la tramitació i inscripció en el Registre de Control Metrològic). 2.- Si el declarat és correcte, la referida Direcció General inscriu l'alta, baixa o modificació en el Registre de Control Metrològic, emet el certificat d'eixa inscripció en eixe registre i el notifica a la persona declarant, així com als òrgans competents en la matèria [com el Centro Español Espanyol de Metrología (CEM)]. 3.- L'administració podrà realitzar possibles visites d'inspecció a les instal·lacions detallades en la declaració responsable, per a comprovar les dades declarades i que compleixen la normativa exigida.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No