Detall de Procediment

Subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 210951
Codi GVA:: 1576
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: OBERT
(14-05-2024
27-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Esmena

  • Desistiment

  • Recurs Reposició

  • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu d'aquesta resolució és convocar subvencions destinades a finançar la modernització, la conservació, l'equipament i l'adequació de les infraestructures de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes, així com la restauració de béns mobles inventariats de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES Són subvencionables les actuacions que contribuïsquen a la modernització, la conservació, l'equipament i l'adequació de les instal·lacions per a millorar les condicions expositives, de seguretat, d'emmagatzematge i de restauració del patrimoni moble depositat en els museus i col·leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià de Museus, que hagen sigut desenvolupades entre el dia 1 de gener i el 10 de novembre de 2024, els dos inclosos. Queden excloses d'aquesta convocatòria les actuacions següents: a) Les cofinançades per la Generalitat o algun dels seus ens públics. b) Les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions per concessió directa de la Generalitat Valenciana. c) Aquelles el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries de la Generalitat Valenciana. Tindran la consideració de despeses subvencionables les destinades a la realització d'actuacions per a les quals es concedeix la subvenció, que corresponguen als conceptes esmentats en l'article 2 de l'Ordre 28/2017, d'11 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquesta convocatòria, i que s'hagen relacionat i quantificat en la memòria descriptiva del projecte a què es refereix l'article quint, apartat 3.d, d'aquesta convocatòria.

Requisits

Requisits

a) Estar legalment constituïts, gaudir de capacitat jurídica i d'obrar així com tindre seu a la Comunitat Valenciana, i tindre com a finalitat realitzar actuacions destinades a la promoció i el foment d'activitats culturals i científiques en l'àmbit dels museus i les col·leccions museogràfiques permanents. b) No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que s'estableixen en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) No figurar com a beneficiaris d'una subvenció nominativa per a la mateixa finalitat, segons la llei de pressupostos de la Generalitat vigent en cada exercici. d) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1) Els titulars dels museus i les col·leccions museogràfiques permanents, reconegudes de conformitat amb el que estableix la Llei 4/1998 d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià i en l'Ordre de 6 de febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents. 2) Els ajuntaments, les entitats locals, les fundacions i les associacions sense ànim de lucre titulars de béns mobles inclosos en l'Inventari general del patrimoni cultural valencià.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9847, de 13/05/2024. El termini acabarà el 27 de maig de 2024.

Formularis documentació

- Sol·licitud general de subvenció. Serà emplenada en el moment de sol·licitar la subvenció a través del formulari electrònic en el qual es faran constar en els seus diferents apartats les dades relacionades amb la subvenció sol·licitada, com ara: el sol·licitant, el representant, les notificacions, el lloc de l'activitat, les dades bancàries, la declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes i la consulta de serveis interactius. - Instància emplenada d'acord amb l'annex d'aquesta ordre (annex I) https://cutt.ly/BGismz, disponible a través de la guia PROP electrònica accessible a través del portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es. - Certificat de l'acord per a la sol·licitud de l'ajuda i compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments i altres entitats sol·licitants l'acreditaran amb certificat de l'acord adoptat sobre aquest tema segons l'annex II, https://cutt.ly/ktH0PBc - En el cas que el sol·licitant siga un nou perceptor, desitge rebre l’import de la subvenció en un compte no donat d’alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat Valenciana o hi haja hagut variació en les dades identificatives, haurà d’accedir al tràmit automatitzat PROPER, procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries, https://cutt.ly/KMIpaiK. Si el compte ja està donat d’alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat valenciana, bastarà amb indicar el número de compte en l’apartat E de la sol·licitud general de subvencions. - Memòria descriptiva del projecte per al qual se sol·licita la subvenció, signada per la persona tècnica competent en la qual s'especifiquen la necessitat i els objectius de la proposta, la manera d'aconseguir-los, així com el programa d'activitats que garantisca la seua execució. - En cas d'oposició, mitjançant l'apartat H del formulari general de subvenció, a què l'òrgan gestor obtinga directament informació sobre el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, el sol·licitant quedarà obligat a aportar un certificat acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'AEAT, amb l'IVAT i amb la Seguretat Social. - En el cas de restauració de béns mobles declarats béns d'interés cultural, de conformitat amb l'article 41.2 de la Llei 4/1998, d'11 de maig, de patrimoni cultural valencià, haurà d'aportar-se: 1. Memòria de l'estat de conservació del bé i estudi relatiu als valors històrics i culturals redactats per la persona tècnica competent. 2. Projecte d'intervenció en el qual s'indiquen les tècniques, materials i processos a utilitzar i el lloc on s'efectuarà aquella. 3. Acreditació de la capacitat tècnica i professional de les persones que hagen de dirigir i dur a terme la intervenció. 4. Quan per a la seua restauració siga necessari el seu trasllat o depòsit temporal del bé a restaurar, comunicació a la conselleria competent en matèria de cultura amb indicació del destí del bé i el caràcter temporal del trasllat. - A més, en cas de tractar-se d'una fundació o associació sense ànim de lucre, s'hi adjuntarà certificat de la seua inscripció en el corresponent registre i còpia dels estatuts de l'entitat, si es tracta de la primera vegada que sol·licita la subvenció o de la modificació d'aquells, en cas d'haver-se'n produït alguna, des de l'última convocatòria en la qual haja concorregut.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La presentació de la justificació i totes les comunicacions també es realitzarà exclusivament per mitjans telemàtics, des de l'enllaç titulat Aportació de documentació i justificació s'accedirà a esta URL: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542 Si la informació a adjuntar supera el límit suportat per la plataforma, aproximadament 20 Mb per annex, 25 annexos maximo i amb 40Mb com a total per tramitació, s'haurà de dividir i enviar per separat, respectant el límit assenyalat, però sempre sobre una única sol·licitud. En cas que la divisió no siga possible, s'haurà d'entregar de manera presencial en un suport físic juntament amb una còpia de la sol·licitud telemàtica prèvia, dirigint-se al Registre de Sant Miquel dels Reis, Avinguda de la Constitució, núm. 284. En aquest cas, s'haurà d'enviar un email a l'òrgan gestor de la convocatòria (Servei de Museus, dgpa@gva.es), amb indicació de la data d'enviament i l'òrgan on s'ha presentat la documentació. La presentació de la sol·licitud, es realitzarà exclusivament per mitjans telemàtics, en la següent URL: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1576 La sol·licitud estarà signada pel representant de l'entitat sol·licitant. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, s'haurà de disposar de certificat digital ja siga de l'entitat, de la persona que ocupe la presidència de l'entitat o de qui assumisca la representació davant la Generalitat, tot això de conformitat amb les instruccions previstes en la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) www.accv.es.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Si la sol·licitud no compleix els requisits i reuneix els documents que s'assenyalen en la convocatòria, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta, o perquè adjunte els documents preceptius, amb l'indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició. - Per a valorar i seleccionar les sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora. La persona titular de la Direcció del Servei de Museus i Patrimoni Moble, com a instructora del procediment, elevarà una proposta a la Directora General de Patrimoni Cultural, que resoldrà per delegació del conseller de Cultura i Esport. -La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'art. 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Es valorarà el caràcter innovador de les actuacions, el nivell científic i la qualitat en la presentació d'aquests. La puntuació màxima serà de fins a 4 punts: a) Actuacions que promoguen l'aplicació de noves tecnologies: 1 punt. b) Actuacions que innoven l'àrea expositiva: 1 punt. c) Actuacions que incloguen l'estudi i la catalogació de les col·leccions amb criteris científics: 1 punt. d) Actuacions que fomenten el bon estat de conservació i protecció dels fons: 1 punt. 2. Es valoraran les actuacions que milloren la connexió de la institució amb el seu territori, a fi de reforçar els vincles amb el seu entorn i ampliar la seua projecció. La puntuació màxima serà de 2 punts. a) Actuacions en què es propose per mitjà de l'exposició dels fons la relació i la protecció activa del paisatge cultural del qual formen part: 1 punt. b) Actuacions en què es potencie la conservació del patrimoni moble de l'entorn mitjançant la restauració dels fons: 1 punt. 3. Es valorarà la memòria de la gestió del museu de l'any precedent (anualitat completa): exposicions, restauracions, gestió informàtica de fons, i l'impacte cultural, científic i social d'aquestes activitats. La puntuació màxima serà de fins a 2 punts. a) Realització d'exposicions i/o restauracions de fons i el seu impacte: 1 punt. b) Actualització d'inventaris i catalogació de fons i el seu impacte: 1 punt. 4. Es valorarà l'horari d'obertura al públic (anualitat anterior). La puntuació màxima serà de fins a 1 punt. a) Per als museus: -Entre 15 i 30 hores setmanals: 0,5 punts. -Més de 30 hores setmanals: 1 punt. b) Per a les col·leccions museogràfiques permanents: -Entre 5 i 15 hores setmanals: 0,5 punts. -Més de 15 setmanals: 1 punt. 5. Es valorarà el nombre de visitants anuals, segons l'estadística de l'anualitat precedent. La puntuació màxima serà d'un 1 punt: -Fins a 10.000 visitants: 0,5 punts. -Més de 10.000 visitants: 1 punt. La quantitat màxima que poden percebre les entitats que, si és el cas, resulten beneficiades per l'atorgament de la subvenció, no podrà superar en cap cas el 80 % del pressupost total, IVA inclòs, de l'actuació.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació: OBERT

Presentació

Presentació

Obligacions

Obligacions

1. Les persones beneficiàries estaran subjectes a les obligacions generals que deriven de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les previstes en l'article 12 de les bases reguladores. 2. Les persones beneficiàries de la subvenció podran subcontractar l'execució total de l'actuació que constitueix l'objecte de la subvenció amb subjecció al que disposa l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden obligades a: -Assumir el finançament dels costos que excedisquen de l'import d'aquesta subvenció. -Justificar l'execució íntegra de la intervenció per a la qual es va sol·licitar la subvenció.

Observacions

Observacions

La resolució de concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'haja dictada, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que estableix l'article 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de .

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA: La quantia màxima poden percebre les entitats que resulten beneficiades per l'atorgament de la subvenció no podrà superar en cap cas el 80 % del pressupost total de l'actuació, IVA inclòs. L'import màxim per beneficiari serà de 10.000,00 euros. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser d'una quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat que es subvenciona, ni el límit establit en les bases d'aquesta convocatòria, perquè aquestes tinguen la consideració de ajudes de minimis. PAGAMENT: La liquidació de les subvencions s'efectuarà una vegada s'haja executat el projecte totalment, d'acord amb el pressupost que s'haja presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió d'aquestes. El termini de presentació de la documentació mencionada finalitzarà el 11 de novembre, i es podrà ampliar de conformitat amb l'article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. La justificació de la subvenció concedida s'efectuarà de conformitat amb el que disposa l'article 14 de les bases reguladores.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió serà de sis mesos comptats des de la data de publicació de la convocatòria. (DOGV núm. 9847 de 13/05/2024) Si transcorre aquest termini sense que s'haja notificat una resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Presentació

Presentació

Presentació

Presentació

Presentació

Presentació

Presentació

Presentació