• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes, i per a béns mobles de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'objecte és convocar subvencions destinades a finançar la modernització, la conservació, l'equipament i l'adequació de les infraestructures de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i la restauració dels béns mobles inventariats de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1) Els titulars dels museus i les col·leccions museogràfiques permanents, reconegudes de conformitat amb el que estableix la Llei 4/1998 d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià i en l'Ordre de 6 de febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents.
  2) Els ajuntaments, les entitats locals, les fundacions i les associacions sense ànim de lucre titulars de béns mobles inclosos en l'Inventari general del patrimoni cultural valencià.

  Requeriments

  a) Estar legalment constituïts, gaudir de capacitat jurídica i d'obrar així com tindre seu a la Comunitat Valenciana, i tindre com a finalitat realitzar actuacions destinades a la promoció i el foment d'activitats culturals i científiques en l'àmbit dels museus i les col·leccions museogràfiques permanents.

  b) No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que s'estableixen en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  c) No figurar com a beneficiaris d'una subvenció nominativa per a la mateixa finalitat, segons la llei de pressupostos de la Generalitat vigent en cada exercici.

  d) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA:
  La quantia màxima poden percebre les entitats que resulten beneficiades per l'atorgament de la subvenció no podrà superar en cap cas el 80 % del pressupost total de l'actuació, IVA inclòs. L'import màxim per beneficiari serà de 10.000,00 euros.

  L'import de les subvencions en cap cas podrà ser d'una quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat que es subvenciona, ni el límit establit en les bases d'aquesta convocatòria, perquè aquestes tinguen la consideració de ajudes de minimis.

  PAGAMENT:
  La liquidació de les subvencions s'efectuarà una vegada s'haja executat el projecte totalment, d'acord amb el pressupost que s'haja presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió d'aquestes.

  El termini de presentació de la documentació mencionada finalitzarà el 10 de novembre, i es podrà ampliar de conformitat amb l'article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

  La justificació de la subvenció concedida s'efectuarà de conformitat amb el que disposa l'article 14 de les bases reguladores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini el termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 04/06/2018

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds de subvenció únicament es podràn presentar de forma telemàtica i es formalitzaràn segons els models que figuren en l'enllaç d'internet
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1576

  Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud caldrà disposar de certificat digital, ja siga de l'entitat, de la persona que ocupe la presidència de l'entitat o de qui n'assumisca la representació davant de la Generalitat, tot això de conformitat amb les instruccions previstes en el web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (www.accv.es).

  Si la informació a adjuntar supera el límit suportat per la plataforma, aproximadament 5 MB per arxiu fins un màxim de 100 MB, s'haurà de dividir i enviar per separat, respectant el límit assenyalat, pero sempre sobre una única sol·licitud. En cas que la divisió no siga possible s'haurà d'entregar de manera presencial en un suport físic junt amb una còpia de la sol·licitud telemàtica prèvia, dirigint-se al Registre de Sant Miquel dels Reis, Avinguda de la Constitució, núm. 284. En este cas, s'haurà d'enviar un e-mail a l'órgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, dgpa@gva.es) amb indicació de la data d'enviament i l'órgan on s'ha presentat la documentació.

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1576

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud de subvencions per a museus, col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana, annex I, degudament emplenat.

  b) Fotocòpia dels estatuts de l'entitat sol·licitant i certificat actualitzat de la seua inscripció en el registre corresponent.

  c) Certificat d'acreditació de la representació signada pel secretari o secretària, o interventor o interventora, de l'entitat local, fundació, associació o empresa. Annex II,

  d) Model de domiciliació bancària degudament emplenada ANNEX III.

  e) Memòria explicativa del projecte per al qual se sol·licita la subvenció subscrita per un tècnic competent en què s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com el programa d'activitats que garantisca la seua execució.

  En cas d'oposició expressa per part del sol·licitant, haurà d'aportar:

  f) l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, així com de les seues dades d'identitat o, si és el cas, de les del seu representant.

  g) Fotocòpia de la targeta NIF del sol·licitant o, si és el cas, de la persona que el represente.

  h) Certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

  i) Certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Hisenda Autonòmica.

  j) Certificat d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

  k) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A MUSEUS, COL·LECCIONS MUSEUGRÀFIQUES PERMANENTS RECONEGUDES I BÉNS MOBLES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX II] CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT LOCAL, FUNDACIÓ O ASSOCIACIÓ SIGNAT PEL SECRETARI/A O INTERVENTOR/A

  [ANNEX IV] COMPTE JUSTIFICATIU. SUBVENCIONS PER A MUSEUS, COL·LECCIONES MUSEUGRÀFIQUES PERMANENTS RECONEGUDES I BÉNS MOBLES DE LA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX V] DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: PROYECTOS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Si la sol·licitud no compleix els requisits i reuneix els documents que s'assenyalen en la convocatòria, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta, o perquè adjunte els documents preceptius, amb l'indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició.

  - Per a valorar i seleccionar les sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora.

  La persona titular de la Direcció del Servei de Museus i Patrimoni Moble, com a instructora del procediment, elevarà una proposta a la persona titular de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, que resoldrà per delegació del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  -La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'art. 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'haja dictada, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que estableix l'article 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de .

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1576

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  Seran subvencionables les actuacions que contribuïsquen a garantir la conservació, exposició i seguretat del patrimoni moble conservat en els museus i col·leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià de Museus i qui hagen sigut desenvolupats entre el dia 1 de gener i el 30 de setembre de 2018, els dos inclusivament.

  Quedaran excloses d'aquesta convocatòria les activitats següents:

  a) Les cofinançades per la Generalitat o algun dels seus ens públics.
  b) Les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions per concessió directa de la Generalitat Valenciana.
  c) Aquelles el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries de la Generalitat Valenciana.

  Tindran la consideració de despeses subvencionables les generades directament per la realització de les activitats per a les quals es concedeix la subvenció, que corresponguen als conceptes detallats en l'article 2 de l'Ordre 28/2017, 11 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquesta convocatòria, i que s'hagen relacionat i quantificat en la memòria econòmica del projecte.

  Criteris de valoració

  1. Es valorarà el caràcter innovador de les actuacions, el nivell científic i la qualitat en la presentació d'aquests. La puntuació
  màxima serà de fins a 4 punts:
  a) Actuacions que promoguen l'aplicació de noves tecnologies: 1 punt.
  b) Actuacions que innoven l'àrea expositiva: 1 punt.
  c) Actuacions que incloguen l'estudi i la catalogació de les col·leccions amb criteris científics: 1 punt.
  d) Actuacions que fomenten el bon estat de conservació i protecció dels fons: 1 punt.

  2. Es valoraran les actuacions que milloren la connexió de la institució amb el seu territori, a fi de reforçar els vincles amb el seu entorn i ampliar la seua projecció. La puntuació màxima serà de 2 punts.
  a) Actuacions en què es propose per mitjà de l'exposició dels fons la relació i la protecció activa del paisatge cultural del qual formen part: 1 punt.
  b) Actuacions en què es potencie la conservació del patrimoni moble de l'entorn mitjançant la restauració dels fons: 1 punt.

  3. Es valorarà la memòria de la gestió del museu de l'any precedent (anualitat completa): exposicions, restauracions, gestió informàtica de fons, i l'impacte cultural, científic i social d'aquestes activitats. La puntuació màxima serà de fins a 2 punts.
  a) Realització d'exposicions i/o restauracions de fons i el seu impacte: 1 punt.
  b) Actualització d'inventaris i catalogació de fons i el seu impacte: 1 punt.

  4. Es valorarà l'horari d'obertura al públic (anualitat anterior).
  La puntuació màxima serà de fins a 1 punt.
  a) Per als museus:
  -Entre 15 i 30 hores setmanals: 0,5 punts.
  -Més de 30 hores setmanals: 1 punt.
  b) Per a les col·leccions museogràfiques permanents:
  -Entre 5 i 15 hores setmanals: 0,5 punts.
  -Més de 15 setmanals: 1 punt.

  5. Es valorarà el nombre de visitants anuals, segons l'estadística de l'anualitat precedent. La puntuació màxima serà d'un 1 punt:
  -Fins a 10.000 visitants: 0,5 punts.
  -Més de 10.000 visitants: 1 punt.

  La quantitat màxima que poden percebre les entitats que, si és el cas, resulten beneficiades per l'atorgament de la subvenció, no podrà superar en cap cas el 80 % del pressupost total, IVA inclòs, de l'actuació.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries estaran subjectes a les obligacions generals que deriven de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les previstes en l'article 12 de les bases reguladores.

  2. Les persones beneficiàries de la subvenció podran subcontractar l'execució total de l'actuació que constitueix l'objecte de la subvenció amb subjecció al que disposa l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  3. Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden obligades a:
  -Assumir el finançament dels costos que excedisquen de l'import d'aquesta subvenció.
  -Justificar l'execució íntegra de la intervenció per a la qual es va sol·licitar la subvenció.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 28/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a museus, col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana (DOCV num. 8081 de 11/7/2017)
  - RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana.(DOGV nº 8309, de 04/06/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu l'ORDRE 28/2017, de 6 de juliol. Bases reguladores

  Vegeu Resolució de 23 de maig de 2018,

  Llistat de seguiment

  Aportació de documentació a un expedient de subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.