Ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV".

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211585
|
Codi GVA: 15770
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de les ajudes és el de fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a les activitats subvencionables indicades en l'apartat "Informació complementària".

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
Observacions

TIPUS I ACTIVITATS SUBVENCIONABLES I. - Ajudes per a la constitució de nous consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides. 1. S'inclouen com a conceptes subvencionables: a) Costos de lloguer dels locals apropiats. b) Els...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV".

Requisits

- Els beneficiaris hauran de participar en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària dels que estan definits en la base segona de l'annex I de l'Ordre 5/2015, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La Direcció General de Desenvolupament Rural és l'encarregada del tractament de la documentació preceptiva per a la justificació de les despeses efectuades, així com de la gestió dels expedients de les sol·licituds d'ajudes per a concedir d'acord amb aquesta ordre. 2. La concessió de les...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà d'un mes i s'iniciarà el dia de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Núm. 9548 de 07.03.2023).

Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l';article 14.2 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim de resolució i notificació s'estableix en 6 mesos, a comptar de la data de l'inici del termini de presentació de sol·licituds. La falta de resolució dins del termini tindrà efectes desestimatoris.
  Quantia i cobrament
  El termini de justificació de la despesa s'estableix fins al 30 de novembre de 2023, llevat que es determine un termini diferent en la Resolució de concessió de l'ajuda.