Detall de Procediments

TECG - Ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV"
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV"

  Objecte del tràmit

  L'objecte de les ajudes és el de fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a les activitats subvencionables indicades en l'apartat "Informació complementària".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV".

  Requeriments

  - Els beneficiaris hauran de participar en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària dels que estan definits en la base segona de l'annex I de l'Ordre 5/2015, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV".
  - Les entitats beneficiàries de la subvenció han de tindre personalitat jurídica pròpia independent de la Generalitat, ja que mai poden ser beneficiaris de les subvencions els òrgans de la mateixa Generalitat.
  - Les entitats beneficiàries prestaran els serveis subvencionats a pimes agràries, i en cap cas podran efectuar pagaments directes a les pimes esmentades.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El termini de justificació de la despesa s'estableix fins al 30 de novembre de 2020, llevat que es determine un termini posterior en la resolució de concessió de l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca «CV» serà de 2 mesos i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8800, de 28/04/2020).

  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que determina la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  Les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió del termini s'han de tramitar efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput d'aquest, segons el que preveu la disposició esmentada, llevat que s'haja alçat la suspensió en el procediment. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

  En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagueren suspés, el termini de 2 mesos per a presentar sol·licituds s'inicia l'1 de juny de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud d'ajudes es podrà formalitzat per mitjà de la presentació i l'ompliment de l'imprés «Sol·licitud d'ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV», el qual es facilitarà en les oficines de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica o en la pàgina web (http://www.gva.es).

  Les sol·licituds s'hauran d'acompanyar amb la documentació següent:

  a) Acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, de la identitat i capacitació del seu representant i del seu objecte social. Per a l'acreditació com a representant de persona jurídica, el sol·licitant pot autoritzar la conselleria competent en matèria de qualitat diferenciada agroalimentària per a consultar i comprovar aquesta condició en el Registre Voluntari de Representants de la Comunitat Valenciana. En el cas que no ho autoritze o no estiga donat d'alta en el registre esmentat, haurà de presentar juntament amb la sol·licitud una còpia confrontada de l'escriptura de poders de representació.

  b) Memòria descriptiva de les activitats per a les quals sol·licita l'ajuda amb el contingut mínim següent:
  - Tipus d'actuacions basant-se en les que se sol·liciten en l'ajuda.
  - Objectius.
  - Descripció detallada de les actuacions, incloent-hi antecedents, motivacions per al desenvolupament de les activitats, programa d'execució i dades rellevants sobre la magnitud de l'activitat o l'esdeveniment que es realitzarà.
  - Pressupost detallat per activitats, que inclouran el pla de finançament d'aquestes i el balanç econòmic estimat del projecte global, així com la planificació amb la indicació de les activitats, el temps i el cost.

  c) Model de domiciliació bancària sempre que el compte bancari indicat en la sol·licitud no estiga donat d'alta en el Sistema d'Informació Comptable de la Generalitat, que es facilitarà en les oficines de la conselleria competent en matèria de qualitat diferenciada agroalimentària, o en la pàgina web de la dita conselleria.

  d) Declaració responsable del fet que totes les dades que figuren en la sol·licitud i la documentació que s'adjunta són certes.

  e) Declaració responsable de no trobar-se incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiari.

  f) Declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

  g) Declaració responsable sobre la sol·licitud i obtenció o no d'altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables, amb la indicació, si és el cas, dels compromisos assumits pel sol·licitant.

  h) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d'aquestes ajudes, així com de l'obligació de publicitar la procedència dels fons.

  i) Presentar, si és el cas, una declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap.

  La presentació de la sol·licitud d'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En el cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

  No caldrà aportar la documentació que ja s'haja presentat anteriorment, sempre que no hagen variat les dades contingudes en aquesta i continuen vigents. En aquest cas, caldrà informar l'òrgan gestor de la documentació que es tracte, el procediment, l'expedient, l'any i la unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

  La conselleria competent en matèria de qualitat diferenciada agroalimentària es reserva el dret de sol·licitar informació complementària, a l'anteriorment referida, quan així ho estime convenient.

  En relació amb les declaracions responsables. Aquestes comporten que les persones/entitats interessades disposen de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. En cas que l'Administració autonòmica comprove la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comportarà, amb l'audiència prèvia a l'interessat, deixar sense efecte el tràmit corresponent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES RELATIVES A LES FIGURES DE QUALITAT DIFERENCIADA AGROALIMENTÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA

  DECLARACIÓ D'AJUDES MÍNIMIS EN PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA D'AGRICULTURA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE L'AJUDA RELATIVA A LES FIGURES DE QUALITAT DIFERENCIADA AGROALIMENTÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD/APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL EN PROCEDIMENTS D'AJUDES EN MATÈRIA AGRÍCOLA, AGROALIMENTÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA D'AGRICULTURA

  LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna és l'encarregada del tractament de la documentació preceptiva per a la justificació de les despeses efectuades, així com de la gestió dels expedients de les sol·licituds d'ajudes per a concedir d'acord amb aquesta ordre.

  2. La concessió de les ajudes s'atorgarà amb el límit fixat en cada cas amb el crèdit disponible. En el cas que no hi haja crèdit suficient per a atendre totes les sol·licituds, es procedirà al prorrateig.

  3. La valoració i proposta de la concessió de les sol·licituds presentades l'efectuarà un òrgan col·legiat. El dit òrgan estarà integrat per tres membres: un subdirector que tindrà la condició de president de l'òrgan col·legiat, un cap de servei que tindrà, al mateix temps, la condició de secretari de l'òrgan col·legiat, i un funcionari del servei amb competències en matèria de qualitat agroalimentària.

  4. Les sol·licituds d'ajudes les resoldrà el/la titular de la conselleria competent en matèria de qualitat diferenciada agroalimentària, amb la proposta prèvia de l'òrgan col·legiat, o la persona en qui delegue.

  5. El termini màxim de resolució i notificació s'estableix en 6 mesos, a comptar de la data de l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  6. Contra l'esmentada resolució es poden interposar els recursos pertinents, que s'indicaran en aquesta.

  7. Una vegada dictada la resolució de concessió, el beneficiari podrà sol·licitar-ne la modificació del contingut sempre que no s'alteren essencialment la naturalesa i els objectius de l'ajuda aprovada i no es produïsquen danys en drets de tercers. Així mateix, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. En qualsevol cas, qualsevol modificació haurà d'estar degudament justificada. La dita sol·licitud de modificació haurà de ser presentada com a mínim amb un mes d'antelació a la finalització del termini per a la realització de l'activitat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15770

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent:

  http://www.gva.es/va/proc15770


  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * TIPUS I ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
  I. - Ajudes per a la constitució de nous consells reguladors u òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides.
  1. S'hi inclouen com a conceptes subvencionables:
  a) Costos de lloguer dels locals apropiats.
  b) Els costos del personal administratiu.
  c) Les despeses generals.
  d) Els honoraris d'advocats.
  e) Les taxes administratives.
  2. Les ajudes es limiten a les agrupacions de productors que s'ajusten a la definició de pime, i els acords, les decisions i les pràctiques concertades subscrits en el marc de l'agrupació o organització de productors s'ajustaran a les normes de competència aplicables en virtut dels articles 206 a 210 del Reglament (UE) núm. 1308/2013.
  3. La intensitat de l'ajuda podrà ser de fins a un màxim del 100 % dels costos subvencionables.
  4. L'ajuda consistirà en una quantitat fixa i decreixent, abonable en trams anuals durant els 5 primers anys des de la data en què es reconega oficialment l'agrupació de productors sobre la base del pla empresarial referit en el punt 1 de la present base. L'últim tram de l'ajuda només s'abonarà una vegada comprovada la correcta execució del pla empresarial. Aquesta ajuda no podrà superar l'import de 500.000 euros.
  5. La concessió de l'ajuda queda supeditada a la demostració del compliment dels objectius del pla empresarial en un termini de 5 anys a partir de la data de reconeixement oficial de l'agrupació de productors.


  II.- Ajudes als costos derivats de les activitats de control i certificació suportats pels consells reguladors o els òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV.
  1. S'hi inclouen com a conceptes subvencionables:
  a) Els costos de les mesures de control obligatòries en relació amb els règims de qualitat dutes a terme d'acord amb la normativa de la Unió o nacional per o en nom de l'autoritat competent. No obstant això, no es concediran aquestes ajudes per al cost dels controls realitzats pel propi beneficiari, ni en aquells casos en què la legislació de la Unió dispose que el cost dels controls ha de córrer a compte dels productors de productes agrícoles i les seues agrupacions, sense especificar la quantia real de les despeses.
  b) Els costos de les activitats d'estudi de mercat, concepció i creació de productes i de la preparació de sol·licituds per al reconeixement dels règims de qualitat.
  2. L'ajuda no podrà consistir en pagaments directes als beneficiaris i s'abonarà a l'organisme responsable de les mesures de control, al proveïdor de la investigació o al prestador de l'assessorament.
  3. Podran accedir a l'ajuda totes aquelles empreses subvencionables en la zona en qüestió, sobre la base de condicions definides objectivament.
  4. La intensitat de l'ajuda podrà ser de fins a un màxim del 100 % dels costos subvencionables.
  5. En el supòsit de les figures de qualitat d'un producte alimentari, la concessió de l'ajuda queda supeditada al que preveu el règim de minimis del Reglament (UE) núm. 1407/2013 abans esmentat. És a dir, l'ajuda concedida a un beneficiari no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.


  III.- Ajudes als costos derivats de les activitats de promoció i informació suportats pels consells reguladors o els òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV.
  1. S'hi inclouen com a conceptes subvencionables:
  a) Participació en concursos, fires comercials o exposicions.
  b) Publicacions destinades a l'augment de la sensibilització dels productes agrícoles entre el públic en general.
  2. En el cas de participació en concursos, fires comercials o exposicions, seran subvencionables els costos següents:
  a) Drets de participació.
  b) Despeses de viatge i despeses de transport d'animals.
  c) Costos de les publicacions i llocs web que anuncien l'esdeveniment.
  d) Lloguer dels locals i pavellons d'exposició i els costos de la seua instal·lació i desmantellament.
  e) Els premis simbòlics de valor inferior a 1.000 euros per premi i per guanyador d'un concurs, per a la qual cosa s'ha d'acreditar fefaentment que el premi ha sigut realment assignat.
  3. En el cas de les publicacions destinades a l'augment de la sensibilització dels productes agrícoles entre el públic en general, seran subvencionables els costos següents:
  a) Costos de publicacions en mitjans impresos i electrònics, llocs web i anuncis en mitjans electrònics, ràdio o televisió, destinats a presentar informació factual sobre els beneficis d'una regió determinada o que produeixen un producte agrícola determinat, sempre que la informació siga neutra i que tots els beneficiaris interessats tinguen les mateixes possibilitats d'estar representats en la publicació.
  b) Costos de difusió de coneixements científics i informació objectiva sobre: règims de qualitat, oberts a productes agrícoles procedents d'altres estats membres i tercers països; o productes agrícoles genèrics i els seus beneficis nutricionals i les recomanacions d'ús d'aquests.
  4. L'ajuda es concedirà en espècie o sobre la base del reemborsament dels costos reals contrets pel beneficiari. Quan l'ajuda es concedisca en espècie no inclourà pagaments directes als beneficiaris sinó que es pagarà al prestador de les mesures de promoció.
  5. Les mesures de promoció podran ser dutes a terme per agrupacions de productors o altres organitzacions, independentment de la seua dimensió, i podran optar a les ajudes totes les empreses subvencionables de la zona en qüestió sobre la base de condicions definides objectivament.
  Quan la mesura de promoció siga duta a terme per agrupacions i organitzacions de productors, la participació no estarà condicionada a l'afiliació a les dites agrupacions o organitzacions, i la contribucióa les despeses de gestió d'aquestes es limitarà al cost de la prestació de les mesures de promoció.
  6. La intensitat de l'ajuda podrà ser de fins a un màxim del 100 % dels costos subvencionables.
  7. En el supòsit de les figures de qualitat d'un producte alimentari, la concessió de l'ajuda queda supeditada al que preveu el règim de minimis del Reglament (UE) núm. 1407/2013 abans esmentat. És a dir, l'ajuda concedida a un beneficiari no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura).

  Sistemes de verificació de signatura.

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 5/2015, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV (DOCV núm. 7649, de 03/11/2015).
  - RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen, de manera anticipada per a l'exercici 2019, les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV.
  - Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen de manera anticipada per a l'exercici 2019, les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV.
  - Resolució de 6 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions, de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV, per a l'exercici 2019.
  - Extracte de la Resolució de 6 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions, de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV, per a l'exercici 2019.
  - Resolució de 18 de novembre de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes regulades en l'Ordre 5/2015, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV, convocatòria 2019 (DOGV núm. 8682, de 21/11/2019).
  - Resolució de 22 d'abril de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca «CV».
  - Extracte de la Resolució de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca «CV».

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 5/2015, de 30 d'octubre

  RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Vegeu extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Vegeu Resolució de 6 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions, de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV, per a l'exercici 2019

  Vegeu Extracte de la Resolució de 6 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions, de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV, per a l'exercici 2019.

  Vegeu Resolució de 18 de novembre de 2019, del director general de Desenvolupament Rural.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2020

  Vegeu extracte de la Resolució de la consellera

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es publiquen les ajudes concedides els anys 2017 i 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.