Detall de Procediment

Convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a l'elaboració d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial que se situen en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2022.

Codi SIA: 210957
Codi GUC: 1600
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(14-07-2022
28-07-2022)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

1. Es convoquen subvencions per a l'exercici 2022, en règim de concurrència competitiva per a l'elaboració d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives especials, escolaritzats en centres d'Educació Especial o en unitats específiques d'Educació Especial, que se situen en centres ordinaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, regulades per l'Ordre 32/2016. 2. L'objecte d'aquestes activitats serà el desenvolupament de les habilitats socials necessàries per a la integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en els respectius centres, i en concret: a) Que es dirigisquen a l'alumnat que estiga fent el programa denominat de transició a la vida adulta. b) Que incrementen el nivell d'independència de l'alumne o l'alumna pel que fa a autonomia personal (higiene, neteja personal, vestit i alimentació). c) Que afavorisquen el desenvolupament d'habilitats socials i de relació interpersonal en el seu entorn. d) Que impliquen l'ús de recursos comunitaris quant a desplaçament, comunicació i informació.

Observacions

* CARÀCTER I DURACIÓ 1. Les unitats d'Educació Especial que estiguen en centres ordinaris i els centres d'Educació Especial podran incloure fins a un màxim de tres activitats complementàries que hagen fet o que tinguen previst fer fins al 30 de juny de cada curs escolar. 2. Aquestes hauran de tindre una duració de més d'un dia, i podran implicar actuacions periòdiques o continuades (natació, competicions esportives, etc.), així com l'assistència a jornades d'intercanvi, fires, exposicions de treballs o altres activitats educatives. 3. El pagament de les ajudes s'ha d'efectuar una vegada se'n justifique l'execució, tal com es precisa en la base huitena de l'Ordre 32/2016.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran participar-hi els centres d'Educació Especial i totes les unitats d'Educació Especial situades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que hagen fet activitats complementàries per a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en els respectius centres.

Normativa del procediment

  • Ordre 32/2016, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics (DOCV núm. 7829, de 15/07/2016).
  • Resolució de 28 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2022.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria publicada en el DOGV núm. 9382, de 13/07/2022.

Documentació

Els centres públics i privats concertats hauran de presentar una sol·licitud subscrita, segons el cas, pel director o directora del centre públic o pel titular del centre privat concertat. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud: a) Projecte de l'activitat o activitats fetes (annex II de l'Ordre 32/2016). b) Memòria de l'activitat o activitats presentades (annex III de l'Ordre 32/2016). c) Relació de l'alumnat que hi participa (annex IV de l'Ordre 32/2016). d) Recursos humans (annex V de l'Ordre 32/2016). e) Factures que acrediten les despeses associades a les activitats objecte de la subvenció o assignació econòmica. Així mateix, hauran d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació: a) Certificat de l'aprovació del claustre de l'elaboració de l'activitat o activitats presentades, signat pel secretari o secretària del centre i en què se n'especifiquen les dates. b) Autorització per a l'assistència a l'activitat complementària, signada pels pares, mares o representants legals de l'alumne o alumna, amb data anterior a l'execució i d'acord amb el model facilitat pel centre.

Presentació

Telemàtica
La sol·licitud i la documentació requerida s'han de presentar únicament de manera telemàtica a través de l'Oficina Virtual de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica, i cal seleccionar, en primer lloc, "Centres educatius sense distinció de titularitat" i a continuació "Educació especial"; des d'ací es pot accedir al formulari corresponent. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida a l'oficina virtual. 2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits, es requerirà al centre interessat perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius en el termini de 10 dies, i, si no es fa, s'entendrà que desisteix de la petició. 3. L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment serà el Servei d'Inclusió Educativa. 4. L'examen i la valoració dels expedients que es presenten i la proposta de concessió o denegació de les ajudes consegüents correspondran a una comissió avaluadora. 5. Feta la valoració dels projectes presentats, la comissió de valoració constituïda a aquest efecte, a través de l'òrgan instructor, formularà la proposta de resolució de l'adjudicació o denegació de les subvencions que se sol·liciten a la directora general amb competència en matèria d'Educació Especial. 6. La directora general amb competència en matèria d'Educació Especial resoldrà i indicarà el centre i l'activitat o activitats concretes a què es concedeix la subvenció, així com la quantia d'aquesta.

Criteris de valoració

Les sol·licituds que es presenten es valoraran d'acord amb els criteris assenyalats en la base sisena de l'Ordre 32/2016, i es puntuaran en una escala de 0 a 3 punts cadascun dels aspectes següents: 1. Que l'alumnat estiga fent el programa de transició a la vida adulta. a) El 100 % de l'alumnat: 3 punts. b) Entre el 50 % i menys del 100 %: 2 punts. c) Menys del 50 %: 1 punt. 2. Que incrementen el nivell d'independència de l'alumnat en relació a l'autonomia personal (higiene, neteja personal, vestit i alimentació). a) Totalment o en un nivell molt alt: 3 punts. b) Bastant o en un nivell mitjà-alt: 2 punts. c) Poc o en un nivell mitjà-baix: 1 punt. d) Gens o en un nivell molt baix: 0 punts. 3. Que afavorisquen el desenvolupament d'habilitats socials i de relació interpersonal en el seu entorn. a) Totalment o en un nivell molt alt: 3 punts. b) Bastant o en un nivell mitjà-alt: 2 punts. c) Poc o en un nivell mitjà-baix: 1 punt. d) Gens o en un nivell molt baix: 0 punts. 4. Que impliquen l'ús de recursos comunitaris quant a desplaçament, comunicació i informació. a) Totalment o en un nivell molt alt: 3 punts. b) Bastant o en un nivell mitjà-alt: 2 punts. c) Poc o en un nivell mitjà-baix: 1 punt. d) Gens o en un nivell molt baix: 0 punts. 5. Nombre d'activitats complementàries fetes. a) Tres activitats: 3 punts. b) Dues activitats: 2 punts. c) Una activitat: 1 punt.

òrgans de tramitació

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de cada convocatòria serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Per delegació del conseller d'Educació, Cultura i Esport:

Esgota via administrativa