Sol·licitud d'autorització per a impartir el Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana. Escola d'Acollida.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 211679
|
Codi GVA: 16202
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització administrativa de les entitats per a la impartició del Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acolliment.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* CONDICIONS DE L'AUTORITZACIÓ

 

A. Condicions generals de les INSTAL·LACIONS.

 

Totes les entitats que sol·liciten l'autorització per a impartir el Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acolliment hauran de disposar d'un espai habilitat que haurà de complir els requisits i condicions mínimes següents:

Un local en el qual s'impartisca el programa.

Aquest local, constarà, almenys, d'una sala per a impartir el programa, amb capacitat suficient per a almenys 20 persones. Les instal·lacions seran adequades, amb bones condicions higièniques, d'accessibilitat, d'il·luminació i ventilació.

En qualsevol cas, el local destinat a la impartició del programa ha de complir amb les condicions d'accessibilitat, seguretat i habitabilitat que estableix la normativa vigent.

 

B. Condicions relatives al PROFESSORAT.

 

Totes les entitats que sol·liciten l'autorització per a impartir el Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acolliment hauran de dotar-se dels mitjans personals adequats per a proporcionar les activitats formatives contingudes en el programa, a aquest efecte hauran de comptar amb professorat que impartisca tots els continguts del Programa, establits en l'article 6 del Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell.

El professorat que impartisca el contingut del programa haurà de ser diplomat o llicenciat en especialitats que guarden relació amb les matèries a impartir.

 

C. Condicions relatives a l'ACTIVITAT.

 

Totes les entitats que impartisquen el Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acolliment hauran de complir les següents condicions relatives a l'activitat:

1. Comptar amb els recursos materials i mitjans tècnics de suport per a la correcta execució del programa.

2. Garantir que la impartició del Programa serà gratuïta per a l'alumnat inscrit.

3. Realitzar cada edició del Programa amb un mínim de 20 persones inscrites.

4. Realitzar la programació de les activitats formatives tenint en compte la situació personal, familiar i laboral de la persona inmigr nte que assistisca a les edicions del programa.

5. Programar cada edició del programa amb una duració de 40 hores lectives, en les quals s'hauran d'impartir tots els continguts del programa establits en l'article 6 del Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell.

6. Valorar a l'alumnat inscrit d'acord amb els següents criteris mínims per a superar el Programa i obtindre el certificat acreditatiu:

- Assistència a un mínim del 85% del nombre total d'hores de l'edició del programa.

-Aprofitament del programa, valorat mitjançant l'avaluació contínua del professorat.

7. Garantir que l'alumnat que no haja superat el Programa podrà tornar a realitzar-lo novament.

Normativa
 • Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6056, de 14/07/09).
 • Orde 11/2010, de 27 de setembre, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es regula l'autorització per a la impartició del Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida (DOCV núm. 6368, de 4/10/10).

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Podran obtindre l'autorització per a la impartició del Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acolliment:

1) Els agents socials.

2) Les entitats locals.

3) Les Universitats i Col·legis Professionals

4) Les Associacions d'entitats locals previstes en el Títol VI de la Leu 8/2020, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana

Requisits

1) Els agents socials hauran de complir els següents requisits:

a) Entre els seus àmbits d'actuació es trobe l'atenció a persones migrants.

b) Desenvolupar les seues activitats en la Comunitat Valenciana.

c) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre administratiu que en funció de la seua naturalesa jurídica li corresponga.

 

2) Les entitats locals hauran de ser-ho de la Comunitat Valenciana, i han de complir, almenys, un dels següents requisits:

a) Haver creat i posat en marxa una Oficina Pangea d'atenció a persones migrants (PANGEA) en el seu àmbit territorial d'actuació,

b) Estar adherides a la Xarxa PANGEA

 

A l'efecte d'aquest procediment, es consideraran entitats locals qualsevol de les previstes en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

3) Les universitats i col·legis professionals així com les associacions d'entitats locals previstes en el Títol VI de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, hauran de desenvolupar la seua activitat en la Comunitat Valenciana

Com es tramita

Procés de tramitació

El procediment d'autorització consta de 3 fases:

a) Iniciació:

El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'entitat interessada. Les sol·licituds, juntament amb els annexos i la documentació, hauran d'estar degudament formalitzades i subscrites per qui ostente la representació de l'entitat.

Haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud, la documentació citada anteriorment.

 

b) Instrucció:

Rebudes les sol·licituds i la documentació corresponent, la Direcció General competent en matèria de política migratòria verificarà si la documentació presentada està completa i és correcta.

Quan la sol·licitud no reunira els requisits mínims per a la seua tramitació o no acompanyara tota la documentació exigida, es requerirà a l'entitat perquè en el termini de 10 dies naturals esmene les deficiències o aportació els documents requerits, amb indicació que si així no ho fa es tindrà per desistida de la seua petició, arxivant-se l'expedient amb l'observança del que es disposa en l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d 1 d'octubre del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La Direcció General competent en matèria de política migratòria en qualsevol moment, podrà comprovar el compliment dels requisits que resulten d'aplicació establits en la present ordre, formulant els requeriments que siguen necessaris. A aquest efecte, realitzarà d'ofici les actuacions necessàries per a la verificació i comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució.

 

c) Resolució:

La persona titular de la Direcció General competent en matèria de política migratòria resoldrà motivadament dins del termini de tres mesos, a comptar des de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres d'aquesta Conselleria.

 

Transcorregut el termini indicat en el paràgraf anterior sense que es produïsca la notificació a l'entitat interessada de la resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud d'autorització.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
a) Totes les entitats hauran d'acompanyar a la sol·licitud d'autorització la següent documentació general: b) Fotocòpia de la Targeta de Persones Jurídiques i Entitats en general, en què conste el CIF de l'entitat sol·licitant. c) Fotocòpia del DNI o, en el seu cas, NIE o passaport del/de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Només telemàticament en el Portal de la Generaliltat (www.gva.es) accdediendo als apartats "Administració En línia"-"Guia Prop"-Tràmits i serveis", buscant el tràmit per a la "Autorització d'Escoles d'Acolliment"

Resolució

Termini màxim
La persona titular de la Direcció General competent en matèria de política migratòria resoldrà motivadament dins del termini de tres mesos, a comptar des de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres d'aquesta Conselleria. Transcorregut el termini indicat en el paràgraf anterior...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ( BOE núm. 236, de 02/10/ 2015).