Sol·licitud d'autorització de les instal·lacions de tractament de residus

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211735
|
Codi GVA: 16567
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar a l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana l'autorització de les instal·lacions en què s'hagen de desenvolupar operacions tant de tractament (valoració i/o eliminació) de residus (perillosos i/o no perillosos) com d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- L'autorització es concedirà per un termini màxim de 8 anys, passat el qual es renovarà automàticament per períodes successius, i s'incorporarà al Registre de producció i gestió de residus estatal de conformitat amb l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats....

Saber més
Normativa
 • Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i...
 • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3898, de 15/12/00).
 • Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús (BOE núm. 2, de 03/01/06).
 • Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats (BOE núm. 132, de 03/06/06).
 • Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE núm. 38, de 13/02/08).
 • Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. (BOE núm. 37, de 12/02/08), modificat pel...
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE nº85, de 09/04/2022).
 • Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de...
 • Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. (BOE núm. 45, de 21/02/2015).
 • Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/2015).
 • Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida útil. (BOE núm. 18, de 21/01/2017).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions de tractament i/o emmagatzemament de residus.

Requisits

Si la persona interessada, a més de ser el titular de la instal·lació de tractament o d'emmagatzematge, n'és també l'explotadora, ha d'indicar aquesta circumstància en l'apartat e de la sol·licitud d'autorització de la instal·lació (segons el model normalitzat disponible en l'apartat d'impresos...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud d'autorització acompanyada de la documentació requerida. - Si la sol·licitud no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que ho esmene de conformitat amb el que estableix l'article...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Imprés de sol·licitud d'autorització de les instal·lacions de tractament de residus. - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que té el signant de la sol·licitud. - Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxes per serveis administratius d'intervenció ambiental Tramitació d'autorització, ampliació o modificació substancial d'instal·lacions i operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, d'acord amb la...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjà de recursos electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, no estant-ne obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució és de deu (10) mesos. Si transcorre aquest termini previst sense que se n'haja notificat resolució expressa es considerarà desestimada la...
Saber més
Obligacions
Els explotadors de les instal·lacions de tractament de residus, en la seua condició de gestors, han de complir amb el règim d'obligacions previst en l'article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en la normativa de desenvolupament reglamentari, i, en...
Saber més
Observacions

La resolució podrà ser recorreguda en alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic al que la va dictar en el termini d'un mes, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sancions
L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la autorització preceptiva, o amb aquesta caducada o suspesa, així com l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, constitueixen una infracció greu o molt greu, i poden ocasionar la imposició de sancions, segons...
Saber més