Detall de Procediment

Subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 211761
Codi GVA:: 16662
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-12-2022
18-01-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de les subvencions és el cofinançament de treballs de conservació, protecció i recuperació del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana: arqueològics, arquitectònics, històric-artístics, etnològics i paleontològics, de naturalesa immoble, dins de l'àmbit d'actuació de la Conselleria competent en matèria de cultura.

Observacions

Observacions

* INSPECCIÓ TÈCNICA I CONTROL La Direcció General de Cultura i Patrimoni i els serveis territorials adscrits a aquesta podran inspeccionar i supervisar en qualsevol moment les actuacions que s'acullen a aquesta convocatòria. * PUBLICACIONS I DIFUSIÓ 1. Els beneficiaris i participants en el projecte i desenvolupament de les actuacions es comprometen a citar, en qualsevol publicació o mitjà de difusió, que han gaudit d'una subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 2. En tots els materials que s'utilitzen per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de figurar de forma visible el logotip de la Generalitat Valenciana - Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de manera que permeta identificar l'origen de la subvenció. Els interessats podran sol·licitar a l'òrgan instructor un original d'aquest logotip. 3. De conformitat amb l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica, per import superior a 10.000 euros haurà de fer-ne l'adequada publicitat, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran optar a aquestes subvencions els ajuntaments, les fundacions i les associacions o entitats sense ànim de lucre que entre les seues finalitats fundacionals es trobe la recuperació, la conservació o la protecció del patrimoni cultural en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que siguen propietaris dels béns integrants del patrimoni cultural en els quals es vulga intervindre.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 29/2022, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per al 2023 les subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

1 mes, a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV nº 9491, de 16/12/2022).

Formularis documentació

La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria, i s'hauran d'aportar els documents següents: a) Sol·licitud general de subvenció, a emplenar en el moment de sol·licitar la subvenció a través del formulari electrònic, on es faran constar, en els diferents apartats del formulari, les dades relacionades amb la subvenció sol·licitada, el sol·licitant, el representant, les notificacions, el lloc de l'activitat, les dades bancàries, la declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes i la consulta de serveis interactius. b) Instància emplenada d'acord amb l'annex de la present ordre (annex I), http:// https://cutt.ly/1tidq4e, disponible en la guia PROP electrònica accessible a través del portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es. c) Projecte tècnic subscrit per un tècnic o, si és el cas, un equip multidisciplinari competent. En el cas de ser una actuació que contemple accions de diferents disciplines, el projecte haurà d'incloure-les i seran subscrites pels tècnics corresponents. Com a contingut mínim, s'adjunta (annex III) https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18878_VA.pdf a aquestes bases. d) En el cas de fundacions, associacions i entitats sense ànim de lucre, aportaran l'acreditació de l'existència i la inscripció de l'entitat mitjançant un certificat actualitzat expedit pel Registre de Fundacions, i una fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat pels quals es regeix la seua activitat, on ha de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre i que entre els seus fins fundacionals es trobe la recuperació, la conservació o la protecció del patrimoni en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. e) Certificat de l'acord per a la sol·licitud de l'ajuda i compromís de finançament del 100 % de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments i altres entitats sol·licitants ho acreditaran amb un certificat de l'acord adoptat sobre aquest tema, segons l'annex II, https://cutt.ly/ikp1ubx f) Certificat de domiciliació bancària, segon el model normalitzat https://cutt.ly/1keo5bm, degudament segellat i signat per l'entitat bancària, en cas que el sol·licitant siga un nou perceptor, vulga rebre l'import de la subvenció en un compte no donat d'alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat Valenciana o hi haja hagut una variació en les dades identificatives. Si el compte ja està donada d'alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat Valenciana, no serà necessària la presentació del certificat de domiciliació bancària i n'hi haurà prou amb emplenar el número de compte en l'apartat F de la sol·licitud general de subvencions. g) D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en l'annex de sol·licitud de l'ajuda s'inclou la possibilitat que el sol·licitant no autoritze expressament la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas de denegar l'autorització en l'apartat C de l'annex I, l'entitat haurà d'aportar la documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud. h) Documentació acreditativa del nivell de protecció de l'immoble, certificat que justifique l'estat o la circumstància en què es trobe el BIC/BRL. i) Certificat tècnic que justifique el nivell d'urgència de l'actuació. j) Document justificatiu de la viabilitat econòmica, cultural i social segons el que s'estableix en l'article 6.d de la present ordre. Les sol·licituds hauran de ser subscrites per qui exercisca la representació legal en cada cas, conforme a la normativa d'aplicació. Respecte a la cessió dels drets de propietat intel·lectual, haurà de tindre's en compte la normativa sobre la matèria, especialment el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. A aquest efecte, els autors dels projectes i memòries científiques de les actuacions subvencionades donen per cedits, amb caràcter no exclusiu, els drets de propietat intel·lectual de l'actuació subvencionada amb caràcter indefinit i per a tots els països del món, amb la finalitat que la Generalitat Valenciana puga difondre-la per qualsevol mitjà. Només s'admetrà una sol·licitud per peticionari. Conforme al que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no reuneix els requisits i els documents que s'assenyalen en aquesta base, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució, que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 d'aquesta llei.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La presentació de la justificació i totes les comunicacions, tambien es realitzarà exclusivament per mitjans telemàtics, en la següent URL: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16662 I haurà d'anar directament al final del text, on trobarà l'enllaç titulat Aportació de documentació i justificació. Si la informació a adjuntar supera el límit suportat per la plataforma, aproximadamente 20 Mb per annexe, 25 annexes màxim i amb 40Mb com a total per tramitació, s'haurà de dividir i enviar per separat, respectant el límit assenyalat, però sempre sobre una única sol·licitud. En cas que la divisió no siga possible, s'haurà d'entregar de manera presencial en un suport físic juntament amb una còpia de la sol·licitud telemàtica prèvia, dirigint-se al Registre de Sant Miquel dels Reis, Avinguda de la Constitució, núm. 284. En aquest cas, s'haurà d'enviar un mail a l'òrgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, dgpa@gva.es), amb indicació de la data d'enviament i l'òrgan on s'ha presentat la documentació. La presentació de la sol·licitud, es realitzarà exclusivament per mitjans telemàtics, en la següent URL:t : http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16662 La sol·licitud estarà signada pel representant de l'entitat sol·licitant. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, s'haurà de disposar de certificat digital ja siga de l'entitat, de la persona que ocupe la presidència de l'entitat o de qui assumisca la representació davant la Generalitat, tot això de conformitat amb les instruccions previstes en la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) www.accv.es.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió de la subvenció serà la direcció general competent en matèria de cultura que, en qualsevol moment del procediment, podrà acordar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat podrà comportar, en funció de la seua transcendència, la denegació de la subvenció sol·licitada, sense perjuí de les restants responsabilitats que es puguen derivar d'aquesta circumstància. La concessió de la subvenció es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb l'article 163 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Composició de la comissió de valoració L'examen i valoració dels expedients presentats, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les subvencions, correspondrà a una comissió nomenada per la persona titular de la direcció general competent en matèria de cultura i que estarà formada per: a) Presidència: persona titular de la direcció general competent en matèria de cultura o persona en qui es delegue. b) Vicepresidència: persona titular d'una direcció de servei competent en matèria de cultura. c) Vocals: tres funcionaris, tècnics de l'Administració pública, especialitzats en les disciplines d'arquitectura i arqueologia, nomenats per la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de cultura. d) Secretaria: un tècnic adscrit a la direcció general competent en matèria de cultura, amb veu i amb vot.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Segons el que estableix l'article 11 de l'Ordre 6/2017, de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7988, 27.02.2017), les sol·licituds que complisquen els requisits establits en aquesta ordre i en la convocatòria seran valorats i puntuats segons els criteris que s'indiquen a continuació: a) Rellevància patrimonial de l'immoble sobre el qual es pretén intervindre. La puntuació màxima segons una de les circumstàncies següents serà de 3 punts - Els immobles que tinguen la consideració de béns d'interés cultural, que estiguen inclosos en el catàleg de béns i espais protegits en vigor i compten amb un pla especial de protecció en vigor: 3 punts. - Els immobles que tinguen la consideració de béns d'interés cultural, que estiguen inclosos en el catàleg de béns i espais protegits en vigor i el pla especial de protecció dels quals estiga en procés d'aprovació: 2,5 punts. - Els immobles que tinguen la consideració de béns d'interés cultural, que estiguen inclosos en el catàleg de béns i espais protegits en procés d'aprovació: 2 punts. - Els immobles amb expedient incoat per a ser declarats béns d'interés cultural, d'acord amb la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià: 1,5 punts. - Els immobles que tinguen la consideració de béns d'interés cultural, que no estiguen inclosos en el catàleg de béns i espais protegits: 1 punt. - Els immobles que tinguen la consideració de bé de rellevància local. En els BRL inscrits en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, en els termes establits en els apartats primer i segon de l'article 17 del Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local, que estiguen inclosos en el catàleg de béns i espais protegits en vigor: 2 punts. - Els immobles que tinguen la consideració de bé de rellevància local, inscrits en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, que estiguen inclosos en el catàleg de béns i espais protegits en procés d'aprovació: 1,5 punts. - Els immobles que tinguen la consideració de béns de rellevància local, que estiguen inclosos en el catàleg de béns i espais protegits (tant en vigor com en procés d'aprovació però pendents d'inscripció en el mencionat Inventari General): 1 punt. - Els immobles que tinguen la consideració de béns de rellevància local, que no estiguen inclosos en el catàleg de béns i espais protegits: 0,5 punts. La rellevància patrimonial de la naturalesa del BIC o del BRL s'acreditarà mitjançant certificat de l'ajuntament. L'acreditació del catàleg i/o pla especial es farà mitjançant la presentació d'un exemplar d'aquests. b) Nivell d'urgència, la puntuació màxima per aquest apartat serà de fins a 2 punts. Per a la valoració es considerarà l'estat actual de l'immoble, l'existència d'un risc o deterioració irreversible de l'immoble o d'algun dels seus valors substancials. Aquesta situació s'haurà de justificar expressament en la proposta i en la documentació adjunta, i s'acreditarà mitjançant un informe tècnic qualificat. c) Qualitat tècnica del projecte i interés científic de l'actuació. La puntuació màxima per aquest apartat serà de fins a 2 punts. Per a la valoració es consideraran aspectes de qualitat, detall i desenvolupament del projecte, així com de la idoneïtat de l'actuació proposada, el seu valor patrimonial, l'adaptació de la intervenció al seu entorn físic, l'adequació del cost de l'actuació, la recuperació de tècniques i materials tradicionals i l'aportació d'innovacions tecnològiques. d) Actuacions que generen activitat econòmica, cultural i social. La puntuació màxima per aquest apartat serà de fins a 1,5 punts. Es valoraran prioritàriament aquelles actuacions que siguen motor d'activitat econòmica no solament durant la seua execució sinó que, a més, promoguen i generen la cultura i la cohesió social a la seua finalització, i que garantisquen, així mateix, la seua conservació, manteniment, visitabilitat i gaudi social de l'actuació prevista, més enllà del moment de la materialització de l'actuació. Aquesta viabilitat s'haurà de justificar i garantir expressament en la proposta. e) Suport a municipis menuts. La puntuació màxima per aquest apartat serà d'1,5 punts. - Les actuacions que es desenvolupen en municipis amb menys de 500 habitants seran bonificades amb 1,5 punts addicionals. - Les que s'aborden en municipis entre 500 i 1.500 habitants es beneficiaran d'1 punt addicional. - Les que s'aborden en municipis entre 1.501 i 3.000 habitants es beneficiaran de 0,50 punts addicionals. Aquesta circumstància s'acreditarà a través de l'aportació de l'últim padró municipal.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

1. Els beneficiaris estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques, a la Llei 4/1998, de 4 de juny, del patrimoni cultural valencià, i en particular, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en l'article 165. 2, i a més són obligacions de les entitats beneficiares les següents: a) Acceptar que el projecte quede sotmés al tràmit d'autorització patrimonial corresponent previst en la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià. b) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'actuació o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions, i complir les obligacions previstes en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del patrimoni cultural valencià. c) Executar les actuacions d'acord amb el projecte tècnic aportat i comunicar a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport qualsevol incidència o variació que es puga produir al respecte. d) Comunicar a la Direcció General de Cultura i Patrimoni, amb l'antelació suficient, l'inici de l'actuació. En tot cas una vegada iniciada es remetrà la corresponent acta de replantejament i inici de l'actuació. e) Assumir el total finançament dels costos de l'actuació, així com els costos reals dels possibles excessos respecte del pressupost plantejat, justificant-los. f) Assumir totes les responsabilitats de qualsevol ordre que es deriven de la present actuació, com a titular i promotor seu. g) Comunicar a la Direcció General de Cultura i Patrimoni la data de finalització de l'actuació, amb prou antelació per a convocar un tècnic de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i comprovar que s'ha realitzat correctament. h) Disposar de llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament autenticats en els termes exigits per la legislació aplicable al beneficiari en cada cas amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control. i) Acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. k) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, i a les actuacions de comprovació que haja d'efectuar la conselleria competent en matèria de cultura en relació amb l'objecte i destinació de la subvenció concedida. l) Comunicar a la conselleria competent en matèria de cultura, a través de la direcció general competent en la matèria, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats concedits per a la mateixa finalitat que la prevista en la corresponent convocatòria. La comunicació s'haurà de fer tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. m) Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria cultural. A aquest efecte, després de la notificació de la resolució de concessió, hauran d'incorporar, si és el cas, en tot el material imprés que es derive de les activitats objecte de respectiva convocatòria el logotip de la conselleria competent en matèria de cultura, que estarà a disposició de les entitats beneficiàries en la pàgina web d'aquesta conselleria, i s'haurà de fer constar en els cartells de l'obra la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per a la qual cosa hauran de remetre a la Direcció General de Cultura i Patrimoni una fotografia a color del cartell d'obra col·locat en lloc visible. Les característiques del cartell es determinaran en la convocatòria. n) Complir, si és el cas, les obligacions de publicitat previstes en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. o) Justificar la subvenció en els termes i terminis previstos en la respectiva convocatòria. p) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la revocació, i si és el cas, al reintegrament de les subvencions percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment de pagament de la subvenció.

Observacions

Observacions

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació. a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA Se subvencionarà fins a un màxim del 95 % del pressupost de l'activitat sol·licitada segons l'article 5.4, i la quantia màxima de la subvenció serà de 40.000,00 euros. L'import de cofinançament s'establirà en funció de la població del municipi, segons les xifres de població oficials publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en l'última revisió del padró prèvia a la data de presentació de la sol·licitud, i serà: a) Municipis de menys de 500 habitants, serà del 95 %. b) Municipis entre 501 i 1.500 habitants, serà del 90 %. c) Municipis entre 1.501 i 3.000 habitants, serà del 85 % d) Municipis entre 3.001 i 5.000 habitants, serà del 80 %. e) Municipis entre 5.001 i 10.000 habitants. serà del 75 %. f) Municipis entre 10.001 i 25.000 habitants. serà del 70 %. g) Municipis entre 25.001 i 50.000 habitants. serà del 65 %. h) Municipis de més de 50.000 habitants. serà del 60 %. PAGAMENT La documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada complirà amb el que s'estableix en la base 14 de l'Ordre 29/2022, de 4 de maig, segons l'annex IV: https://cutt.ly/ktifaro. Els beneficiaris de les subvencions tindran un termini límit fins al 5 de desembre de 2023 per a presentar la documentació justificativa. Aquest termini no serà prorrogable ni ampliable en cap cas. Serà requisit per al pagament que les entitats locals acrediten estar al corrent en el compliment de l'obligació de presentar els seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Termini màxim

Termini màxim

L'òrgan instructor, a la vista dels expedients i de l'informe de la comissió, formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de cultura, que serà la competent per a resoldre, sense perjuí de les disposicions vigents sobre la delegació de l'exercici de competències. Una vegada realitzada la proposta de la comissió avaluadora sobre l'adjudicació de quantitats i la denegació de la subvenció de les sol·licituds que no complisquen els requisits previstos en les bases reguladores i en la resolució de convocatòria, es resoldrà la convocatòria. En tot cas, la denegació de la subvenció ha de ser motivada i les raons es faran constar en la indicada resolució. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions que recull aquesta ordre serà de sis mesos a comptar de la data de publicació de la resolució de la convocatòria corresponent. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat la resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 18 de la Llei general de subvencions. En cas de renúncia o de qualsevol altra circumstància que puga influir en la distribució de la quantia de les subvencions, la directora general de Cultura i Patrimoni podrà dictar una nova resolució incrementant la quantitat concedida a algun dels beneficiaris o incloent-ne d'altres inicialment exclosos segons l'ordre de prelació establit per la comissió.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa