• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per als béns declarats patrimoni mundial o patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'estes subvencions son les activitats destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO, Patrimoni Mundial, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat o inclòs en el Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda dins de l'àmbit de l'actuació de la Conselleria competent en matèria de cultura realitzades entre l'1 de gener del 2018 i la data de finalització de presentació de les sol·licituds.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a aquests els ajuntaments i les fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre, que entre els seus fins realitzen activitats destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana, per a això hauran d'acreditar tal fi en els seus estatuts, per la qual cosa junt amb la sol·licitud s'haurà d'aportar la documentació que acredite el compliment del que s'indica en aquest extrem.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  La quantia màxima de la subvenció no podrà superar els 5.000 euros.

  PAGAMENT
  La documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada complirà amb el que estableix l'article 13 de les bases de l'ordre.
  El termini de presentació de la documentació justificativa finalitza en el moment de la presentació de les sol·licituds.
  Serà requisit per al pagament que les entitats locals acrediten estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en un termini de 20 dies, juntament amb els impresos normalitzats a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8384, de 17/09/2018.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds de subvenció únicament es podràn presentar de forma telemàtica i es formalitzaràn segons els models que figuren en l'enllaç d'internet
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16664
  La sol·licitud estarà signada pel representant de l'entitat sol·licitant.

  Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud caldrà disposar de certificat digital, ja siga de l'entitat, de la persona que ocupe la presidència de l'entitat o de qui n'assumisca la representació davant de la Generalitat, tot això de conformitat amb les instruccions previstes en el web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (www.accv.es).

  Si la informació a adjuntar supera el límit suportat per la plataforma, aproximadament 15 MB per arxiu fins un màxim de 100 MB, s'haurà de dividir i enviar per separat, respectant el límit assenyalat, pero sempre sobre una única sol·licitud. En cas que la divisió no siga possible s'haurà d'entregar de manera presencial en un suport físic junt amb una còpia de la sol·licitud telemàtica prèvia, dirigint-se al Registre de Sant Miquel dels Reis, Avinguda de la Constitució, núm. 284 o al Registre del Servei Territorial corresponent a l'actuació a realitzar. En este cas, s'haurà d'enviar un correu electrònicl a l'órgan que resoldrà l'autorització, (Direcció General de Cultura i Patrimoni, dgpa@gva.es) amb indicació de la data d'enviament i l'órgan on s'ha presentat la documentació.

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16664

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds les subscriuran els qui tinguen la representació en cada cas d'acord amb la normativa d'aplicació.

  La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria i s'hauran d'aportar els documents següents:
  a) Instància emplenada d'acord amb l'annex d'aquesta convocatòria, annex I. Les sol·licituds s'hauran d'adreçar a la Direcció General de Cultura i Patrimoni, i que figura en l'adreça , i s'adreçaran a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Direcció General de Cultura. Les sol·licituds segons model normalitzat també estaran a disposició de les persones interessades en les dependències centrals de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i en les direccions territorials de d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la Guia Prop electrònica accessible a través del Portal de la Generaliat Valenciana .
  b) Certificat de l'acord per a la sol·licitud de l'ajuda i de la representació en la capacitat del signatari de la sol·licitud, per a representar l'Ajuntament o l'entitat beneficiària, que podrà consistir en document públic o almenys el certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga en el qual s'acorda la sol·licitud de l'ajuda i faculte el representant per a subscriure la sol·licitud, certificat segons annex II.
  c) En el cas de fundació, associació i entitats sense ànim de lucre, aportaran l'acreditació de l'existència i inscripció de l'entitat per mitjà de certificat actualitzat expedit pel Registre de Fundacions, i fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat, pels quals es regeix la seua activitat, on ha de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre i que entre els seus fins realitzen activitats destinades a la difusió, promoció, i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana.
  d) La documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada complirà amb el que estableix l'article 13 de les bases de la convocatòria annex III, i estaran datats entre l'1 de gener de 2017 i la data de finalització de presentació de la documentació.
  e) Certificat de domiciliació bancària segons model de l'annex IV degudament segellat i firmat per l'entitat bancària.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA DIFUSIÓ, PROMOCIÓ I FOMENT DEL PATRIMONI DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DECLARAT PER LA UNESCO, PATRIMONI MUNDIAL O IMMATERIAL DE LA HUMANITAT

  [ANNEX II] CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT LOCAL, FUNDACIÓ O ASSOCIACIÓ SIGNAT PEL SECRETARI/A O INTERVENTOR/A

  [ANNEX III] COMPTE JUSTIFICATIU. SUBVENCIONS DESTINADES A LA DIFUSIÓ, PROMOCIÓ I FOMENT DEL PATRIMONI DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DECLARAT PER LA UNESCO, PATRIMONI MUNDIAL O IMMATERIAL DE LA HUMANITAT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió de la subvenció serà la direcció general competent en matèria de cultura que, en qualsevol moment del procediment, podrà acordar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

  La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat podrà comportar, en funció de la seua transcendència, la denegació de la subvenció sol·licitada, sense perjudici de les restants responsabilitats que puguen derivar-se d'aquesta circumstància.

  La concessió de la subvenció es realitzarà en règim de concurrència competitiva, arreplegat en l'article 163 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  COMPOSICIÓ DE LA COMISIÓ DE VALORACIÓ

  L'examen i valoració dels expedients presentats, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les subvencions, correspondrà a una comissió nomenada per la persona titular de la direcció general competent en matèria de cultura i que estarà formada per:

  a) Presidència: Persona titular de la subdirecció general de patrimoni cultural i museus de la direcció general competent en matèria de cultura o persona en qui es delegue.

  b) Vicepresidència: personal titular de la jefatura de servei de patrimonio cultural, competent en matèria de cultura.

  c) Vocals: Tres persones funcionàries, tècniques de l'Administració pública, especialitzades en les disciplines d'Arquitectura, Etnologia i Arqueologia, nomenades per la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de cultura.

  d) Secretaria: un/a tècnic/a adscrit a la direcció general competent en matèria de cultura, amb veu i amb vot.

  En allò que no es preveu en el punt anterior, la comissió ajustarà el seu funcionament al que estableix, sobre òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques, la legislació de règim jurídic del sector públic, vigent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació.

  a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16664

  Inici
 • Informació complementària

  *ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
  Les activitats subvencionables d'acord amb l'objecte i les finalitats anteriorment enunciades són les següents:
  - Organització de trobades, seminaris i congressos en matèria de patrimoni mundial o patrimoni cultural immaterial de la humanitat a la Comunitat Valenciana.
  - Publicacions l'objecte del qual siga facilitar informació sobre els béns inclosos en la Llista del Patrimoni Mundial o Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Comunitat Valenciana.
  - Organització d'exposicions i altres accions de difusió dirigides a afavorir el coneixement del patrimoni mundial o patrimoni cultural immaterial de la humanitat a la Comunitat Valenciana.

  Segons el que disposa l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, l'impost sobre el valor afegit només podrà ser subvencionable quan el beneficiari acredite que no realitza la compensació d'aquest impost.

  Criteris de valoració

  Segons el que estableix l'article 11 de l'Ordre 11/2017, de 31 de març, d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8016 de 06.04.2017), les sol·licituds que complisquen amb els requisits establits en aquesta Ordre i en la convocatòria seran valorats i puntuats segons els criteris que a continuació s'indiquen:

  1. Activitats dirigides a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana, relacionades amb aniversaris, commemoracions i/o efemèrides de la declaració per la UNESCO com a Patrimoni Mundial o Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, o la inclusió en el registre de Bones Pràctiques. Es baremarà fins a un màxim de 3 punts.

  2. Aportació innovadora a la difusió, promoció i foment, per mitjà de la utilització de sistemes basats en les noves tecnologies de la informació i comunicació. Es baremarà fins a un màxim de 2 punts.

  3. Àmbit de promoció i/o participació, es baremarà fins a un màxim de 3 punts, amb la proporció següent:
  De caràcter comarcal i/o provincial. Es baremarà amb 1 punt.
  De caràcter autonòmic i/o nacional. Es baremarà amb 2 punts.
  De caràcter internacional. Es baremarà amb 3 punts.

  4. Foment de l'ús de diversos idiomes, es baremarà fins a un màxim de 3 punts, amb la proporció següent:
  Ús de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Es baremarà amb 1 punt.
  Ús de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, més una tercera estrangera a elegir entre anglés i alemany, francés i italià. Es baremarà amb 2 punts.
  Ús de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, junt amb l'anglés, més una quarta estrangera a elegir entre alemany, francés i italià. Es baremarà amb 3 punts.

  5. Activitats en les quals participen dos o més entitats locals, fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre. Es baremarà fins a un màxim d'1 punt.

  Obligacions

  Els beneficiaris estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques, Llei 4/1998, de 4 de juny del patrimoni cultural valencià i, en particular, a qui fan referència la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en l'article 165.2 i) i les relacionades en l'article 7 de l'Ordre 11/2017, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 11/2017, de 31 de marçl, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat (DOGV núm. 8016, de 06/04/2017).
  - RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per al 2018 les subvencions destinades
  a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana, declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat. (DOGV nº 8384, de 17.09.2018).
  - Extracte de la Resolució de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per al 2018 les subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat (DOGV núm. 8072, de 28.06.2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 11/2017, de 31 de març

  Vegeu la Resolució de 12 de setembre de 2018

  Vegeu l'Extracte de la Resolució de 12 de setembre de 2018

  Llistat de seguiment

  Aportació de documentació a qualsevol tràmit d'un expedient de subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.