Sol·licitud de certificació de la condició de botiga de conveniència per a la instal·lació de màquines expenedores de tabac. Comerç.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211777
|
Codi GVA: 16768
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'expedició d'un certificat acreditatiu de la condició de botiga de conveniència, per als establiments comercials que reunisquen els requisits establits en la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, a l'efecte de la instal·lació de màquines expenedores...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'Horaris Comercials (BOE núm. 307, de 22/12/2004).
 • Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la...
 • Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6488, de 25/03/2011).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els sol·licitants seran les persones titulars, o els seus representants legals, de botigues ubicades en el territori de la Comunitat Valenciana, que complisquen els requisits per a ser considerades botigues de conveniència i vullguen instal·lar en elles màquines expenedores de productes del tabac...

Saber més
Requisits

Es consideraran botigues de conveniència les que complisquen els requisits següents:

 

- Les que tinguen una superfície útil per a l'exposició i la venda al públic no superior a 500 metres quadrats.

- Les que estiguen obertes al públic almenys díhuit hores al dia.

- Les que distribuïsquen la seua oferta, en forma semblant, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles diversos.

- La distribució entre les distintes gammes d'articles ha de dur-se a terme de forma semblant entre si, sense exclusió de cap i sense que predomine netament una sobre les altres.

Com es tramita

Procés de tramitació
El procediment per a expedir la certificació serà el següent: - La persona interessada presenta la sol·licitud, dirigida al Servici Territorial de Comerç i Consum, per a l'obtenció de la certificació de la condició de botiga de conveniència, a l'efecte de la instal·lació de màquines expenedores...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El termini per a sol·licitar el certificat està obert tot l'any.

Documentació
La documentació a presentar és la següent: - Sol·licitud de certificació de condició de botiga de conveniència per a la instal·lació de màquines expenedores de tabac (según model normalitzat denominat CERTICON, disponible en l'apartat "Impresos Associats" d'este mateix tràmit). - Justificant...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Certificació de la condició de botiga de conveniència per a la instal·lació de màquina expenedora de tabac: 70,40 euros

Forma de presentació
Presencial

- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú , així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a l'expedició de la certificació serà de tres mesos.
Obligacions
Complir amb els requisits establits en la normativa vigent per a ser considerada botiga de conveniència.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.