Detall de Procediment

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents notarials).

Codi SIA: 210465
Codi GUC: 17
Organisme: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Liquidació i pagament de l'impost que grava les escriptures, actes i testimonis notarials, en els termes que estableix l'article 31 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els subjectes passius de l'impost que, segons l'article 29 del Reial decret legislatiu 1/1993, seran els adquirents del bé o dret i, en defecte d'això, les persones que insten o sol·liciten els documents notarials, o aquells en l'interés dels quals s'expedisquen. Quan es tracte d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà subjecte passiu el prestador. Els subjectes passius podran actuar mitjançant un/a representant, sempre que la seua representació quede prou acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

Normativa del procediment

 • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 251, de 20/10/93).
 • Reial decret legislatiu 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 148, d'22/06/95).
 • Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (DOGV núm. 3153, de 31 de desembre).
 • Ordre de 22 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la presentació de determinats documents pels subjectes passius, per a la millora de la gestió dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (DOGV núm. 2219, de 3/03/94).
 • Instrucció de la directora general de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes per a la comprovació de valors dels béns immobles de naturalesa urbana, en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
 • Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (BOE núm. 4971, de 22/03/05).
 • Ordre EHA/3867/2006, de 13 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre determinats Mitjans de Transport (BOE núm. 304, de 21/12/06).
 • Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6688, de 10/01/2012).
 • Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc (DOCV núm. 7083, de 06/08/13).
 • Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions (DOCV núm. 7543, de dimarts, 9 de juny del 2015).
 • Resolució 15 de juny de 2015, del director general de tributs i joc, per la qual es desenvolupa el contingut de l'Ordre 10/2015, de 27 de maig, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i es modifiquen les resolucions de 10 d'abril de 2007 i de 24 de gener de 2011, que regulen l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (DOCV núm. 7564 de dimarts, 7 de juliol del 2015).

Termini

El termini per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

Documentació

- Imprés d'autoliquidació del model 600 degudament omplit i ingressat, si escau. Aquest imprés el podeu obtindre a través de les utilitats del sistema Sar@ (vegeu l'enllaç del Portal tributari en l'apartat "Informació complementària". Si seleccioneu l'enllaç en "Impostos en línia. Declaracions tributàries", podreu: A). - Imprimir el model 600, sense cost ni desplaçaments, (seleccioneu l'enllaç "Descarregar el model oficial"). - Omplir-lo. - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació. B) - Confeccionar en línia i descarregar el model omplit amb l'ajuda de l'assistent i seguint els passos que aquest indica (cal seleccionar l'enllaç "Confecció en línia i descàrrega del model"). - Imprimir-lo. - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació. Les dues modalitats permeten efectuar el pagament del tribut directament en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores amb la Generalitat, fins i tot realitzar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit Visa/Mastercard de qualsevol entitat financera o pagar mitjançant càrrec en compte en les oficines habilitades. C) - Confeccionar en línia, pagar i presentar telemàticament el model (cal seleccionar l'enllaç "Confecció en línia, pagament i presentació telemàtica del model"). - En cas que l'acte o contracte que origine el tribut haja sigut autoritzat notarialment ja no és necessari aportar el document notarial i la còpia simple d'aquest. Si no heu sigut autoritzat notarialment, caldrà aportar l'original i la còpia del document judicial, administratiu o privat comprensiu del fet imposable subjecte a l'impost. - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, en defecte d'això, original del NIF o NIE. En el cas de constitució de persones jurídiques, NIF provisional expedit per l'AEAT o fotocòpia del model 036 d'alta. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR, SEMPRE QUE ES DECLAREN EN LA TRANSMISSIÓ: - Original i còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponent a l'any de la transmissió de cada un dels béns immobles inclosos en la transmissió. - En els supòsits de consolidació del domini: - Còpia del document en què es va produir el desmembrament del domini, - Autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat de l'usufructuari o, en defecte d'això, còpia del NIF o NIE d'aquest. En el cas que l'usdefruit s'haja extingit per defunció de l'usufructuari, s'ha d'adjuntar l'original i la còpia del certificat literal de defunció de l'usufructuari.

Presentació

Presencial
- Per al pagament: · Entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària"). - Per a presentar els documents. En funció de les regles de competència territorial, podrà presentar els documents en: · Oficines liquidadores del districte hipotecari (registres de la propietat) . O, en l'Oficina d'Atenció al Contribuent de la seu de l'ATV a València o de les seues delegacions a Alacant i Castelló. Buscador d'oficina competent (vegeu l'enllaç en l'apartat "Enllaços").
Telemàtica

Procés de tramitació

1r Emplenament del model 600. 2n Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora o a través de la passarel·la de pagaments de la Generalitat. 3r Presentació telemàtica o presentació presencial i diligenciat de la documentació en funció de les regles de competència territorial. Cercador d'oficina competent (Veure enllaç en l'apartat "Enllaços"). 4t Una vegada emplenats aquests tràmits, els documents acreditatius de l'adquisició acompanyats de l'autoliquidació del citat impost amb el justificant que acredite la seua presentació davant l'Oficina Gestora serviran de títol suficient per a accedir als Registres corresponents (Registres de la Propietat, Mercantil, de la Propietat Industrial i de Béns Mobles).

Òrgans resolució

Esgota via administrativa