Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents notarials).

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV

Codi SIA: 210465
|
Codi GVA: 17
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Liquidació i pagament de l'impost que grava les escriptures, actes i testimonis notarials, en els termes que estableix l'article 31 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes...
 • Reial decret legislatiu 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics...
 • Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones...
 • Ordre de 22 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la presentació de determinats documents pels subjectes passius, per a...
 • Instrucció de la directora general de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes per a la comprovació de valors...
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
 • Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat...
 • Ordre EHA/3867/2006, de 13 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions...
 • Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6688, de...
 • Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el...
 • Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada...
 • Resolució 15 de juny de 2015, del director general de tributs i joc, per la qual es desenvolupa el contingut de l'Ordre 10/2015, de 27 de maig, per...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els subjectes passius de l'impost que, segons l'article 29 del Reial decret legislatiu 1/1993, seran els adquirents del bé o dret i, en defecte d'això, les persones que insten o sol·liciten els documents notarials, o aquells en l'interés dels quals s'expedisquen.

 

Quan es tracte d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà subjecte passiu el prestador.

 

Els subjectes passius podran actuar mitjançant un/a representant, sempre que la seua representació quede prou acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

Com es tramita

Procés de tramitació
1r Emplenament del model 600. 2n Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora o a través de la passarel·la de pagaments de la Generalitat. 3r Presentació telemàtica o presentació presencial i diligenciat de la documentació en funció de les regles de competència...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El termini per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

Documentació
- Imprés d'autoliquidació del model 600 degudament omplit i ingressat, si escau. Aquest imprés el podeu obtindre a través de les utilitats del sistema Sar@ (vegeu l'enllaç del Portal tributari en l'apartat "Informació complementària". Si seleccioneu l'enllaç en "Impostos en línia. Declaracions...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

- Per al pagament:

· Entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

 

- Per a presentar els documents. En funció de les regles de competència territorial, podrà presentar els documents en:

· Oficines liquidadores del districte hipotecari (registres de la propietat)

. O, en l'Oficina d'Atenció al Contribuent de la seu de l'ATV a València o de les seues delegacions a Alacant i Castelló.

 

 

Buscador d'oficina competent (vegeu l'enllaç en l'apartat "Enllaços").

Saber més

Resolució

Òrgans resolució