Detall de Procediment

Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023 (CMMOAY). Infraestructures comercials municipals. Inversions en mercats i àrees urbanes de concentració comercial. Comerç.

Codi SIA: 223651
Codi GUC: 17158
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-01-2023
03-02-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

 • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquestes ajudes és l'increment de la competitivitat, accessibilitat i sostenibilitat de les infraestructures comercials municipals.

Observacions

Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018.

Requisits

- Les beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents: a) Estar legalment constituïdes. b) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social. d) No ser deutora per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. e) Les altres que, si escau, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018. - Les beneficiàries han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
 • Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1, de 24/12/2013).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 08/04/2015).
 • Ordre 5/2022, d'1 de juny de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 22/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 9355, de 06/06/2022).
 • Resolució de 28 de desembre de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es convoquen subvencions en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023 (CMMOAY). (DOGV núm. 9504, de 03/01/2023).
 • Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatoria de subvencions en materia de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2023 (DOGV nº 9505, de 04/01/2023).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 DE GENER DE 2023 FINS Al 3 DE FEBRER DE 2023, tots dos inclusivament. (La resolució de convocatòria per a 2023 s'ha publicat en el DOGV núm. 9504, de 03/01/2023)

Documentació

1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a aquesta (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, en el resolc quart de la resolució de convocatòria i en l'apartat d'aquest tràmit denominat Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació. 2 - DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud: - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexos i la resta de models estan disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), per a la qual cosa cal accedir als apartats - ], a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en l'adreça web que s'indique en aquesta resolució de convocatòria. - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos. En els casos que no siga possible materialment obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant que el presente, o, en defecte d'això, que l'acredite per altres mitjans els requisits a què fa referència el document. - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada. 2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL - Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació general següent: a) a.1. Aportació de la documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant o del seu representant, si es tracta d'una persona jurídica, en el cas d'OPOSICIÓ a la consulta d'aquestes per part de la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, de conformitat amb el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DNI, NIE o passaport). A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la. a.2.- Si la sol·licitant és una persona jurídica, s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de la targeta d'identificació fiscal, una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent. En el cas que aquesta documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat del secretari de l'entitat que acredite que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui en tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de l'entitat sol·licitant. b) Memòria (podrà utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com un programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció. c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que han de ser externs a la persona sol·licitant, excepte si aquests són promoguts per les corporacions locals i, en aquest cas, podran substituir-se per una memòria valorada de l'actuació que es realitzarà desglossada per partides i preus unitaris. Per a les despeses de personal, serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g de l'Ordre 22/2018 a càrrec del sol·licitant. d) Dades de domiciliació bancària: . En tot cas han d'indicar-se en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. . I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia *Prop denominat "*PROPER: procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (veure enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació. e) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). f) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit_ANEXENTE). g) Si és el cas, certificat o còpia de l'acte/acord de l'òrgan competent en el qual s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció. h) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, llista d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB DE la sol·licitud general de subvenció). i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca una activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar el percentatge de treballadors/ores amb diversitat o discapacitat en relació amb la plantilla que té, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o incloure un compromís per escrit de contractar-ne un percentatge superior durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit_ANEXENTE). j) Certificació de la persona titular de la tresoreria, secretaria o intervenció de l'entitat sol·licitant sobre el caràcter no compensable o recuperable de l'IVA suportat en l'actuació per a la qual se sol·licita subvenció, si és el cas. k) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (continguda en l'annex a la sol·licitud de subvenció_ANEXENTE). l) Si es disposa d'aquests, s'ha d'aportar: - Documentació que acredite que disposa de pla d'igualtat, vigent i, si és el cas, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública. - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes m) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. 2.2 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: A més, en el cas d'aquestes ajudes, cal presentar la següent documentació addicional prevista en l'article 23.1 de l'Ordre 22/2018: a) Memòria de l'entitat sol·licitant en la qual es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir i amb l'expressió dels mitjans personals, materials i tècnics amb els quals compte per a dur a terme les actuacions plantejades, en cada cas. b) Llista d'empreses (raó social, activitat econòmica segons l'IAE i situació) situades en l'entorn o recinte en el qual es pretén actuar. c) Documentació gràfica sobre l'estat actual. d) Estudi previ, o, si és el cas, pla de millora, que determine les inversions que es realitzaran si se sol·licita una de les ajudes previstes en els apartats 5 o 6 de l'article 22 de l'Ordre 22/2018. e) Informe tècnic o certificació que acredite el compliment en el present o amb les inversions plantejades en matèria higienicosanitària, si se sol·licita l'ajuda prevista en l'article 22.3 de l'Ordre. f) Informe tècnic o certificació que acredite un nivell d'accessibilitat adequat a la normativa vigent, en el lloc en el qual es pretén actuar, en el present o amb les inversions plantejades. g) Pla a escala en el qual es grafien, a nivell de façana, totes les activitats (econòmiques o no) a l'efecte de verificar el nivell de concentració comercial del carrer o l'àrea en la qual es pretén actuar, si se sol·licita suport per l'apartat 5 de l'article 22 de l'Ordre 22/2018. h) Projecte tècnic, en el cas de requerir-lo la naturalesa de l'actuació, que haurà de sotmetre's a informe de l'oficina de supervisió de projectes o de tècnics de l'Administració designats per aquesta, amb caràcter previ a la data de justificació. No obstant això, quan es tracte de projectes inclosos en l'article 2 del Reial decret 100/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori, es podrà presentar el visat col·legial en lloc de l'informe de l'oficina de supervisió.

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l';obtenció d';aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. Per a això, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - I el sistema clave signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, en queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que la presenta. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s';haja d';aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l';enllaç directe en aquest tràmit). 4. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament i s';hi han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. - Si n';hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l';adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerd_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes previstos en l'article 12 de l'Ordre 22/2018. 2. ESMENA. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb l'Ordre 14/2016, resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit). 3. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 4. COMISSIÓ QUALIFICADORA. Una vegada examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5. RESOLUCIÓ. - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o l'òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà en la web GVA Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats han de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació i tindrà els mateixos efectes, ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si escau, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, amb referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE. 6) JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES 6.1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda. També serà admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que estableixen les resolucions de concessió. 6.2. El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que, per circumstàncies concurrents, es fixe un termini diferent en la resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió o s'amplie mitjançant resolució. D'acord amb el resolc huitér de la resolució de convocatòria, en l'exercici 2023 la justificació d'aquestes ajudes es realitzarà fins al dia 9 DE NOVEMBRE DE 2023. 6.3. La documentació que cal presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes s'ha de fer mitjançant un COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el que preveu l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018. D'acord amb l'article 23.2 d'aquesta ordre, AMB LA JUSTIFICACIÓ, S'HA D'APORTAR, a més: a) Memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats. Aquesta memòria s'ha d'acompanyar de la documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que s'indica en aquesta. b) Documentació gràfica sobre l'estat final de l'equipament. c) Informe tècnic o certificació que acredite que la inversió s'ha completat i és suficient per a l'aplicació, el funcionament o l'ús. d) En les subvencions en les quals se subvencionen obres, es presentaran els CERTIFICATS D'OBRA, EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA I L'ACTA DE RECEPCIÓ. 6.4. L'aportació de la documentació justificativa es realitzarà a través del TRÀMIT TELEMÀTIC de "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania" (veure apartat enllaços) 7. INFORMACIÓ I PUBLICITAT: L'entitat beneficiària ha de fer constar de manera explícita, en la difusió de les accions subvencionades, el suport de la Generalitat i, si escau, del corresponent organisme públic cofinançador de l'ajuda i complir les obligacions de publicitat activa, en aplicació de l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de l'article 4 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern. Les entitats privades que perceben durant el període d'un any natural ajudes o subvencions de les entitats recollides en l'article 3 de la Llei 1/2022, en una quantia superior a 50.000 euros, o quan les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40% del total dels seus ingressos anuals, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. El compliment d'aquestes obligacions s'ha de realitzar a través del portal web de l'entitat, utilitzant els mitjans electrònics de l'organització, associació o agrupació a la qual puga pertànyer, o bé a través de la plataforma TEP_ Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en gvaoberta.gva.es/tep, que posa a la seua disposició la Generalitat. Aquestes entitats han de publicar la informació a partir de l'any següent a aquell en què s'hagen superat els llindars establits i haurà de mantindre's publicada durant quatre anys naturals.

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.4 de l'Ordre 22/2018.

Obligacions

Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. Es considerarà susceptible de suport la realització d'alguna de les següents actuacions en la Comunitat Valenciana: a) La renovació de mercats municipals, mitjançant la introducció o la millora d'equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial, així com la reforma, incloent les obres. Les inversions podran consistir, entre altres, en obra civil, equipament, introducció de noves tecnologies i/o serveis, normalització d'imatge, estalvi energètic, millores mediambientals, tractament i eliminació de residus, càrrega i descàrrega o accessibilitat i recorregut interns. b) Adaptació de l'àrea contigua dels mercats municipals o d'àrees urbanes de concentració comercial. Seran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament, instal·lacions o obres per a la millora de l'accessibilitat, tractament de residus, estalvi energètic i confort ambiental en aquests espais urbans. Les inversions proposades seran les definides en un estudi previ, extern a l'entitat sol·licitant, que complisca els requisits fixats en el punt 7 de l'article 22 de l'Ordre 22/2018. c) Adaptació de les infraestructures necessàries per a l'exercici de la venda no sedentària, mitjançant la introducció o la millora d'equipament o d'instal·lacions o obres, que repercutisquen directament en l'activitat comercial en convivència harmònica en espais multifuncionals en els quals puguen compatibilitzar-se diferents usos, derivats d'un estudi previ, extern a l'entitat sol·licitant, que complisca els requisits fixats en l'article 22 de l'Ordre 22/2018. 2. L'ajuda màxima a rebre pels tres apartats anteriors podrà aconseguir el 90% de l'actuació, fins a un màxim de 300.000 euros entre les 3 ajudes. 3. Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les actuacions que se sol·liciten dels apartats a), b) i c). Si es presenta més d'una sol·licitud per beneficiària, seran prioritzades mitjançant un certificat signat pel titular de la secretaria de l'entitat local o, en cas contrari, es consideraran prioritzades segons l'ordre de presentació telemàtica d'aquestes. 4. Es concedirà una única ajuda per entitat local, llevat que les disponibilitats pressupostàries permeten concedir més d'una per beneficiària, fins que s'esgote el crèdit disponible. 5. En tot cas, les actuacions constituiran projectes complets, totalment suficients per a la seua aplicació, funcionament o ús. 6. Amb caràcter general, haurà de tindre's, a més, en consideració el que es disposa en l'article 4 de l'Ordre 22/2018 (subcontractació, IVA, despeses, etc.). NOTA IMPORTANT: 6. D'acord amb el resolc HUITÉ de la Resolució de CONVOCATÒRIA , EN L'EXERCICI 2023 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l'1 DE GENER de 2023 fins al 31 D'OCTUBRE DE 2023 B) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que indica l'article 8 de l'Ordre 22/2018. C) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018. D) PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.