• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes reemborsables per a la posada en marxa dels plans de promoció internacional de les pimes de la Comunitat Valenciana 2019

  Objecte del tràmit

  Ajudes sota la modalitat de préstec bonificat, per a facilitar l'accés al finançament de les empreses de la Comunitat Valenciana que disposen d'un Pla de Promoció Internacional, de manera que els permeta poder escometre la posada en marxa i l'exercici d'activitats vinculades a la promoció de l'empresa i els seus productes o serveis en els mercats exteriors.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  PIME amb seu social a la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que complisquen la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.

  Es considerarà PIME l'entitat les característiques del qual s'ajusten al que disposa en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 20014 pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, DO L187 de 26.06.2014, d'ara en avant Reglament (UE) núm. 651/2014, normativa disponible en l'adreça web de l'IVACE: http://www.ivace.es

  Requeriments

  - Serà requisit per a ser beneficiària que l'empresa siga viable econòmica i financerament, segons condicions establides en la resolució de convocatòria

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Tipus d'ajuda
  L'ajuda reemborsable consistirà en la concessió d'un préstec bonificat en el tipus d'interés. Aquesta bonificació suposa una ajuda implícita equivalent a la diferència entre els interessos que es meritarien aplicant el tipus d'interés de mercat i els interessos realment pagats, ajuda que als efectes d'aquesta resolució es denomina subvenció bruta equivalent.
  L'ajuda reemborsable concedida estarà destinada a cobrir les despeses subvencionables del projecte previst en el Pla de Promoció Internacional.

  2. Característiques del préstec bonificat:
  a) Quantia del préstec: 100 % dels costos subvencionables, amb un límit de 60.000 euros.
  b) Tipus d'interés: 0 %.
  c) Amortització del préstec: el termini d'amortització serà de 36 mesos i les quotes d'amortització semestrals. La primera quota es farà efectiva el 30 de octubre de 2019, i les següents successivament cada semestre fins al 30 d'abril de 2022, amb la qual es liquidarà en la totalitat el préstec; estos terminis podran modificar-se per altres posteriors mitjançant una resolució de la direcció adjunta de l'IVACE (Direcció General d'Internacionalització).
  d) Garanties: la garantia serà del 30 % de l'import del préstec, i es podrà constituir en metàl·lic o en forma d'aval financer prestat per entitats de crèdit o per societats de garantia recíproca. Haurà de cobrir el reintegrament del préstec, de la subvenció bruta equivalent, i de qualsevol despesa derivada de l'incompliment de les obligacions imposades al beneficiari.
  e) Comissions: sense comissions d'estudi ni d'obertura de l'operació.

  3. Intensitat màxima de l'ajuda
  L'import de la subvenció bruta equivalent es calcularà aplicant la metodologia prevista en la Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de referència i d'actualització (2008/C14/02) i al tipus d'interés de mercat vigent en el moment de la concessió.


  PAGAMENT:
  - El desembossament del préstec es realitzarà segons el procediment establit en la Resolució de convocatòria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds començarà el 21 de febrer de 2019 i finalitzarà el 17 de maig de 2019.(DOGV nº 8490 de data 20/02/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Imprés de sol·licitud: el model d'imprés normalitzat i la resta de documentació estaran disponibles en l'adreça d'Internet de l'IVACE: http://www.ivace.es. Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'ompliran utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats per l'IVACE a través de l'adreça d'Internet indicada anteriorment.
  Així mateix l'imprés de sol·licitud contindrà les declaracions responsables que acrediten que el beneficiari compleix els requisits de la convocatòria i de les bases reguladores.

  b) Memòria del projecte segons el model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: http://www.ivace.es, o bé incorporat a la sol·licitud d'ajuda. La memòria servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, per això un ompliment defectuós o deficient, o la seua difícil comprensió, generarà una minusvaloració del projecte o inclús una denegació de la sol·licitud.

  c) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en el cas que no haguera autoritzat l'IVACE per a l'obtenció per mitjans electrònics.
  Resta de documentació detallada en l'article 6 de la Resolució de convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i documentació.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertiment que si no fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.
  - Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.
  - Es delega en la persona titular de la prefectura de l'Àrea de Promoció Internacional de la Unitat IVACE Internacional, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les referides a desistiments, canvi de sol·licitant i canvi de projecte.

  2. L'òrgan instructor i la Comissió d'Avaluació de les ajudes vénen definides en els articles 8 i 10, respectivament, de l'Ordre 20/2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la present convocatòria.

  3. La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17188

  Tramitació

  La tramitació del procediment serà electrònica. La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic de l'IVACE. La presentació electrònica requerirà que l'empresa sol·licitant dispose de firma electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.
  La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic de l'IVACE a través de la seua pàgina web http://www.ivace.es.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS OBJECTES D'AJUDA I REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES

  1. Per projecte s'entendrà qualsevol iniciativa de despesa sobre les accions que es preveuen en el pla de promoció internacional que realitze l'empresa per a la introducció o consolidació dels seus béns o serveis en els mercats internacionals.

  2. Els projectes hauran de consistir en un pla detallat per l'empresa per a posicionar els seus productes o serveis en els mercats internacionals, sense limitació d'àrees geogràfiques. El projecte consistirà en la posada en marxa d'actuacions dirigides a la consolidació i el creixement internacional de les empreses.

  COSTOS SUBVENCIONABLES. IMPORT MÀXIM DE L'AJUDA

  1. Les accions del pla de promoció internacional s'hauran de poder enquadrar en la tipologia d'actuacions de promoció:
  - Participació en certàmens firals o congressos internacionals en l'exterior.
  - Esdeveniments i accions singulars de promoció en l'exterior.
  - Creació i adaptació del material promocional de l'empresa.
  - Desplaçaments als distints mercats internacionals inclosos en el pla d'internacionalització.
  - Despeses de certificació i homologació en els mercats de destinació.
  - Qualsevol altra iniciativa relacionada amb activitats que permeten la consolidació i el creixement internacional de l'empresa, sense que en cap cas aquestes consistisquen en l'establiment i l'explotació de xarxes de distribució en l'estranger, o en altres despeses corrents vinculades a una activitat exportadora.
  En queden excloses les accions que es realitzen en territori nacional.

  2. El pressupost dels projectes a finançar, d'acord amb els costos subvencionables previstos en aquesta resolució, serà almenys de 12.000,00 euros i l'import màxim del préstec serà de 60.000 euros.

  3. Els projectes hauran d'haver-se iniciat després de l'1 de gener de 2018 i finalitzar abans del 31 de desembre de 2018.

  4. Aquestes ajudes seran compatibles amb d'altres establides per una altra administració pública, sempre que es respecte la regla d'acumulació prevista en l'article 10.4.e) d'aquesta resolució.

  5. L'execució dels projectes no haurà de vulnerar en cap cas el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual, i hauran de facilitar, o almenys no impedir, l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Així mateix, haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la protecció i millora del medi ambient.

  Criteris de valoració

  Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació mínima de 50 punts.

  Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts.

  1. Característiques del projecte. Màxim 70 punts.

  a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima grup: 55 punts.
  - Qualitat del pla d'internacionalització presentat. Màxim 25 punts.
  - Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i les accions a realitzar. Màxim 20 punts.
  -Incorporació d'actuacions en països fora de la Unió Europea. Màxim 10 punts.

  b) Viabilitat del projecte. Puntuació màxima grup: 15 punts.
  -Viabilitat econòmica del projecte. S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts.
  -Adequació de la grandària i recursos econòmics de l'empresa al pla previst per l'empresa. Màxim 5 punts.

  2. Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim 25 punts.

  a) Recursos humans de l'empresa. Puntuació màxima grup 20 punts.
  -Ràtio entre volum de facturació i nombre de personal fix en l'empresa. Es considerarà de forma positiva les empreses que tinguen un nombre més gran d'empleats. Màxim 15 punts.
  -Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.

  b) Grau d'internacionalització de l'empresa. Puntuació màxima 5 punts.
  Es considerarà de forma positiva aquelles empreses que s'inicien en la internacionalització.

  3. Així mateix, s'estableix com a criteri social aplicable en la valoració de les sol·licituds i amb una ponderació màxima de 5 punts:
  - Els projectes d'empreses que realitzen durant l'exercici 2018 aportacions a ONG o altres entitats de caràcter benèfic, sempre que s'aporte documentació justificativa.

  Obligacions

  Seran obligacions de les empreses beneficiàries realitzar el projecte, acreditar la seua realització davant de l'IVACE, així com complir les condicions i resta d'obligacions en la forma descrita en l'article 11 de la Resolució de convocatòria, i en l'article 12 de l'Ordre de bases

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a impulsar la internacionalització empresarial. (DOCV nº 7903, de 25/10/16).
  - Resolució de 28 de gener de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió d'ajudes reembossables per a la posada en marxa dels plans de promoció internacional de les pimes de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.(DOGV nº 8490 de data 20/02/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució del 28 de gener de 2019 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.