Sol·licitud d'alta, baixa o modificació del Registre General d'Agents del Sector Làctic (REGISTRE LLETRA Q)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211937
|
Codi GVA: 17412
Descarregar informació
Termini obert

Des de 14-02-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Registre dels agents i dels mitjans implicats en la producció, el transport, i la transformació de la llet crua amb la finalitat de garantir-ne la qualitat higienicosanitària i la traçabilitat, per a preservar la seguretat alimentària.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
14-02-2018

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Es considera agent del sector lacti a tota persona física o jurídica que posseïsca o manege llet crua fins a la primera descàrrega, incloent-hi els productors, els operadors i els transportistes.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i de la documentació que es requereix. - Una vegada facilitades les dades, i si aquests i la documentació són correctes, es procedirà a la inscripció o modificació de la base de dades Lletra Q, aplicació informàtica de gestió del Registre d'Agents del Sector...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 14-02-2018

Durant tot l'any.

Documentació
Sol·licitud, en model normalitzat, dirigida a la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, firmada pel representant, juntament amb la documentació següent: - Document d'acreditació de la capacitat de representació, si és el cas. - Justificant del pagament de la taxa en el cas d'alta en...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9792 - Taxa per serveis administratius relatius a ramaderia.

 

En aplicació de l'article 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes. 4.9 Per a inscripció en el Registre d'Operadors del Sector Làctic: 25,48 euros.

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9792

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en els registres que s'indica a continuació i en els de les oficines comarcals agràries (https://agricultura.gva.es/es/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria)

 

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a inscriure i notificar és de 3 mesos a comptar del moment de la presentació de la sol·licitud.
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/ 2015).