Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a l'activitat d'àrea de pernocta en trànsit per a autocaravanes.

  Objecte del tràmit

  El procediment té per objecte informar l'administració turística de qualsevol circumstància que afecte l'exercici de l'activitat d'àrea de pernocta en trànsit per a autocaravanes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (inici o cessament de l'activitat i modificacions: canvi de capacitat, titularitat, denominació, període de funcionament o qualssevol altres).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses, persones físiques o jurídiques, titulars d'establiments d'allotjament en la modalitat d'àrea de pernocta en trànsit per a autocaravanes.

  Es definixen així els establiments que, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, es dediquen a prestar, de forma professional i habitual, allotjament per mitjà d'un preu en la modalitat de càmpings.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any:

  Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.
  Modificacions: una vegada fetes les modificacions.
  Tancament: en els quinze dies següents a fer-se.

  Una vegada efectuada la comunicació l'establiment haurà de començar la seua activitat segons allò que s'ha expressat en el termini màxim de dos mesos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17448

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  EN CAS D'INICI D'ACTIVITAT:

  1- Presentació del formulari de declaració responsable normalitzat degudament emplenat.
  2- Documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica del sol·licitant (vegeu apartat C del formulari de declaració responsable).

  Les persones físiques podran substituir la presentació del document nacional d'identitat o targeta equivalent dels estrangers en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles, per l'autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seues dades d'identitat (DNI) i, si escau, de residència, de conformitat amb els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Vegen-se els apartats C) i F).
  3- Relació de places d'aparcament (apartat D).
  4- Declaració responsable de l'interessat referida tant al compliment dels requisits tècnics generals i específics i del seu manteniment durant la vigència de l'activitat com a la tinença de la documentació preceptiva (apartat D.a).

  EN CAS DE CANVI DE TITULARITAT O ALTRES MODIFICACIONS:
  - canvi de capacitat.
  - canvi de titularitat.
  - canvi de denominació
  - canvie de període de funcionament.
  - qualssevol altres modificacions.

  1- Presentació del formulari de declaració responsable normalitzat degudament emplenat.
  2- Segons els casos i, també, que obre o no en poder de l'Administració actuant, haurà d'aportar-se la documentació assenyalada anteriorment en els apartats 2 i 3). Vegen-se els apartats D) i F) del formulari de declaració responsable.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT DE LES ÀREES DE PERNOCTA EN TRÀNSIT PER A AUTOCARAVANES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - S'emplenarà una declaració responsable per mitjà de l'imprés normalitzat, adreçat al servici territorial de Turisme de la província on s'ubique l'establiment, i caldrà aportar la documentació requerida; en el cas d'estar degudament emplenada, permetrà que s'inicie des del moment que s'efectue.

  - En el cas que l'imprés i la documentació siguen conformes, el servici territorial de Turisme inscriurà d'ofici i classificarà turísticament l'establiment en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, i entregarà al titular un document que n'acredite la inscripció.

  - Si conté alguna omissió o incorrecció, el servici territorial de Turisme requerirà a l'interessat perquè l'esmene. Les incorreccions o les omissions de major entitat comportaran la impossibilitat de continuar amb l'activitat, sense perjuí de la resolució que es dicte en què es declare la cancel·lació de la inscripció registral.

  - Una vegada inscrit l'establiment en el Registre, el servici territorial de Turisme realitzarà les comprovacions que siguen oportunes. Com a conseqüència d'estes comprovacions, es podrà resoldre la baixa en el Registre de l'Establiment d'Àrea de Pernocta en Trànsit per a Autocaravanes, amb la consegüent pèrdua de la seua classificació turística.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17448

  Inici
 • Informació complementària

  S'entén per àrea de pernocta en trànsit per a autocaravanes l'espai de terreny degudament delimitat, dotat i preparat, obert al públic per a l'ocupació i ús exclusiu d'autocaravanes, inclosos els campers, i de les persones que hi viatgen, a canvi de preu, i en el qual es presten els servicis de manteniment propis de les autocaravanes, a més dels d'estacionament i pernocta.

  En les àrees de pernocta no podrà acollir-se cap altre tipus de vehicle diferent dels campers i aquells a què definix com autocaravanes l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, o norma que el substituïsca, ni podran instal·lar-se tendes de campanya o albergs mòbils o fixos de cap tipus.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (DOCV núm. 6175 de 30.12.2009).
  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010).
  - Decret 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual és modifiquen els decrets reguladors de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6414, de 10.12.2010).
  - Decret 22/2012, de 27 de gener, del Consell, regulador del turisme actiu a la Comunitat Valenciana. (veure disposició addicional primera), (DOCV núm. 6.704, de 01.02.2012).
  - Decret 6/2015, de 23 de gener, del Consell, regulador dels càmpings i de les àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7451 de 27.01.2015).
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº8313 de 08.06.2018).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 12/2009, de 23 de desembre de 2009.

  Vegeu el Decret 165/2010, de 14 de octubre de 2010.

  Vegeu el Decret 206/2010, de 3 de desembre.

  Vegeu el Decret 22/2012, de 27 de gener.

  Vegeu el Decret 6/2015, de 23 de gener.

  Vegeu Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.