• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Presentació de la memòria anual de centres autoritzats de tractament de vehicles al final de la seua vida útil (VFVUs)

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la presentació anual de la memòria de gestió relativa a les operacions de reutilització, valoració i reciclatge relativa als vehicles al final de la seua vida útil.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els centres autoritzats de tractament de VFVU a la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es presentarà abans de l'1 d'abril la memòria anual referida als residus gestionats l'any immediatament anterior.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


  - I, preferentment, a:

  DIRECCIÓ GENERAL DEL CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 961208552

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_MEMOCAT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17471

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - El contingut de la memòria anual d'activitats es formalitzarà segons el full que s'adjunta en l'enllaç.
  - El contingut mínim complix amb el Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seua vida útil.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_MEMOCAT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17471

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  El retard en el subministrament d'informació que haja de proporcionar a l'Administració d'acord amb allò que ha establit la normativa aplicable constituïx una infracció tipificada en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i podrà donar lloc a la imposició d'una sanció de fins a 900 euros.

  Enllaços

  Vegeu el document d'ordenació normatiu i vinculant del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, per a l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, de Règim Jurídic Bàsic de Residus Tòxics i Perillosos (BOE núm. 182, de 30/07/88).
  - Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat per mitjà del Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol (BOE núm. 160, de 05/07/97).
  - Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seua vida útil (BOE núm. 3, de 03/01/2003)
  - Llei 7/2007, de 9 de juliol, de gestió integrada de la qualitat ambiental (BOE núm. 190, de 09/08/07).
  - Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives (DOUE núm. 312, de 22/11/08).
  - Orde INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seua vida útil, que deroga l'Orde INT/249/2004, de 5 de febrer
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/11).
  - Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) (DOCV núm. 7054, de 26/06/13).
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Vegeu el Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.