Sol·licitud d'ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici. Convocatòria de 2023

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 211970
|
Codi GVA: 17559
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El tràmit té per objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes en matèria d'habitatge per a la realització de l'informe d'avaluació dels edificis amb la finalitat d'impulsar la seua realització, especialment per les comunitats de propietaris, per obligació legal en...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

- L'Informe d'avaluació dels edificis objecte d'aquest programa d'ajudes, d'acord amb el que s'estableix en l'article 189 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge i en l'article 4 del Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell, analitzarà de manera detallada els aspectes relacionats amb l'estat de conservació de l'edifici, la determinació de si l'edifici és susceptible o no d'incorporar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat, i l'avaluació de l'eficiència energètica de l'edifici.

El contingut de l'informe així com el procediment per a la seua elaboració serà el detallat en el document reconegut amb codi DRD 08/15, denominat "Procediment per a l'elaboració de l'informe d'avaluació de l'edifici. Comunitat Valenciana", accessible de manera gratuïta des de la seu electrònica de la Generalitat, http://sede.gva.es o les seues posteriors actualitzacions, que recull la guia d'inspecció i l'eina informàtica IEEV.CV necessàries per a l'elaboració de l'informe.

 

- L'ajuda d'aquest programa no es podrà compatibilitzar amb altres ajudes que pel mateix concepte puguen concedir les corporacions locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques.

 

- La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que considere més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, que reportaran els corresponents interessos de demora.

En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa
 • Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases...
 • Correcció d'errors de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la...
 • Resolució de 17 de gener de 2023, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d'edificis de caràcter predominantment residencial, que hagen formalitzat la presentació telemàtica de l'IEEV.CV amb posterioritat a la data que s'establisca en la corresponent convocatòria, segons el model establit per la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits

Que s'haja registrat telemàticament la presentació de I'IEEV.CV amb posterioritat al 13 d'abril de 2022, tal com s'estableix en la convocatòria.

Com es tramita

Procés de tramitació
La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament dins del termini establit en la convocatòria. La iniciació del procediment de concessió es farà d'ofici, mitjançant la resolució de convocatòria de les ajudes. El procediment és de concurrència competitiva. La tramitació dels expedients...
Saber més
Criteris de valoració
La valoració de les sol·licituds s'efectuarà d'acord als criteris i les prioritats que s'estableixen a continuació: a) Nombre d'habitatges de l'edifici: - Si l'edifici té 20 habitatges o més: 3 punts. - Si l'edifici té menys de 20 habitatges: 1 punt. b) En funció de la qualitat constructiva,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir del dia 6 de febrer de 2023 i finalitzarà el dia 8 de maig de 2023, inclusivament. (DOGV num. 9526, 03.02.2023).

 

L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Documentació
Quan es faça la sol·licitud, s'adjuntarà en tot cas la documentació següent: - Imprés de sol·licitud signat per la part beneficiària o el seu representant. - Factura d'honoraris per la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici, acompanyada del document bancari que acredite que...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament. 1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat" 2) Omplir la sol·licitud i aportar documentació 3) Registrar i enviar Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic....
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de la convocatòria corresponent. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, les persones sol·licitants podran...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. Import protegit L'import protegit de l'IEEV.CV serà el cost facturat de l'informe fins a un màxim subvencionable, en funció del nombre d'habitatges de l'edifici i de la superfície del local de l'edifici, d'acord amb el següent: N= nombre d'habitatges + m² superfície construïda del local/100 ...
  Saber més
  Obligacions
  La persona o l'entitat beneficiària, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, queda obligada a: a) Facilitar qualsevol document o informació que la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica considere necessari per al...
  Saber més
  Observacions

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).