• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'ajudes per realització de l'informe d'avaluació d'edificis. Convocatòria de 2019.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes en matèria d'habitatge per a la realització de l'informe d'avaluació dels edificis amb la finalitat d'impulsar la seua realització, especialment per les comunitats de propietaris, com a pas previ a emprendre actuacions de rehabilitació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d'edificis de caràcter predominantment residencial, que hagen registrat l'IEE amb posterioritat a la data que s'establisca en la corresponent convocatòria, segons el model establit per la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.
  No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Que s'haja registrat l'IEEV.CV amb posterioritat a la data que s'establisca en la resolució de convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es concedirà una ajuda màxima de 20 euros per cada un dels habitatges de què conste l'edifici, i de 20 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que en cap cas puga superar-se la quantitat de 500 euros per l'edifici, ni el 50 per 100 del cost de l'informe.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 30 d'abril de 2019, inclusivament. (DOGV núm. 8482 de 08/02/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació:
  a) Acta de la comunitat de propietaris per la qual es nomena representant d'aquesta per a tramitar la sol·licitud d'ajudes.
  b) Factura d'honoraris per la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici, que acompanye el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.
  c) Model normalizat de domiciliació bancària

  En aquells supòsits en els quals les persones sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, cal aportar, a més:
  a) Nota simple del Registre de la Propietat relativa a l'edifici.
  b) Certificats de l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic respecte del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La iniciació del procediment de concessió es realitzarà d'ofici, mitjançant la resolució de convocatòria de les ajudes.

  El procediment de sol·licitud i tramitació serà telemàtic i el procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva.

  En el termini d'un mes, després del dia en què acabe el termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes, es publicarà en la web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i en el tauler d'anuncis dels serveis territorials d'habitatge i rehabilitació que a aquest efecte s'habilite, o telefònicament a través del 012, la llista de sol·licituds en què s'indicaran les que estiguen completes, incompletes i pendents d'esmena, i s'indicarà la documentació que falta aportar o esmenar, i aquesta publicació tindrà el caràcter de notificació a l'efecte d'aquesta ordre.

  En el cas que per motius justificats no poguera publicar-se aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en la web esmentada la nova data de publicació d'aquesta.

  Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes de la Generalitat, fins a esgotar la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes.

  En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada.

  La resolució de la convocatòria d'ajudes es publicarà en el portal de www.gva.es, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS.

  La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_AYUIEECF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17559

  Tramitació

  La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament.

  Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA.

  Les persones particulars, propietàries úniques d'edificis que no disposen de mitjans tècnics podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria, situades a l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda del Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al PROP I, carrer Gregori Gea, número 27 (46009 València), on seran assistides per personal tècnic per a la seua presentació.

  Inici
 • Informació complementària

  L'atenció presencial en le PROP I de València serà per mitjà de cita prèvia, la qual es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través de la pàgina d'Internet:
  https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

  - L'Informe d'avaluació dels edificis objecte d'aquest programa d'ajudes, d'acord amb l'article 180 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, analitzarà de manera detallada els aspectes relacionats amb l'estat de conservació de l'edifici, la determinació de si l'edifici és susceptible o no d'incorporar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat, i l'avaluació de l'eficiència energètica de l'edifici.
  El contingut de l'informe així com el procediment per a la seua elaboració serà el detallat en el document reconegut amb codi DRD 08/15, denominat "Procediment per a l'elaboració de l'informe d'avaluació de l'edifici.
  Comunitat Valenciana", accessible de manera gratuïta des de la seu electrònica de la Generalitat, http://sede.gva.es o les seues posteriors actualitzacions, que recull la guia d'inspecció i l'eina informàtica IEE.CV necessàries per a l'elaboració de l'informe.

  - L'ajuda d'aquest programa no es podrà compatibilitzar amb altres ajudes que pel mateix concepte puguen concedir les corporacions locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques.
  - La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que considere més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, que reportaran els corresponents interessos de demora.
  En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Criteris de valoració

  La valoració de les sol·licituds s'efectuarà d'acord als criteris i les prioritats que s'estableixen a continuació:

  a) Nombre d'habitatges de l'edifici:
  - Si l'edifici té 20 habitatges o més: 3 punts.
  - Si l'edifici té menys de 20 habitatges: 1 punt.

  b) En funció de la qualitat constructiva, segons la categoria cadastral predominant de l'edifici:
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 10 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 8 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 5 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 3 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt

  Obligacions

  La persona o l'entitat beneficiària, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, queda obligada a:

  a) Facilitar qualsevol document o informació que la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.

  b) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.

  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 2/2018 de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis. (DOGV núm. 8257, de 20.03.2018).
  - Resolució de 6 de febrerl de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis (DOGV 8482, de 8.02.2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 2/2018, de 12 de març.

  Vegeu resolució de 6 de febrer

  Llistat de seguiment

  Veure Ajudes 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.