Declaració responsable d'aprofitament de llenya destinada al consum propi/usos domèstics

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211974
|
Codi GVA: 17576
Descarregar informació
Termini obert

Des de 29-09-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Notificar a l'Administració forestal, mitjançant una declaració responsable, l'aprofitament de llenya destinada a consum propi.

Què es considera aprofitament de llenya destinada al consum propi:

· La llenya de conífera dedicada a l'ús domèstic propi.

· L'extracció de llenyes residuals d'aprofitaments fusters o d'estassades i podes amb destinació a usos domèstics.

A quins límits estan subjectes els aprofitaments de llenya destinada a consum propi:

· No podran assocar-se per a l'aprofitament de llenya destinada a consum propi els peus de coníferes en bon estat de més de 23 cm de diàmetre. Aquest límit no resultarà aplicable per a peus en mal estat, entenent com a tals els que presenten un estat sanitari deficitari a conseqüència d'agents biòtics o abiòtics o puguen suposar un risc per a persones, béns o infraestructures, sempre que aquests peus es troben en terreny forestal.

· L'extracció de llenyes d'espècies del gènere "Quercus" procedents d'estassades i podes amb destinació a usos domèstics s'ha de fer mitjançant la modalitat de reservació, entenent com a tal les tales selectives de brots de soca o d'arrel de frondoses en les quals es reserven els millors peus o peus d'estrat alt de cada mata. L'execució s'ha de fer eliminant els brots de soca dominats, deformes, danyats, amb estat sanitari deficient o sec en les puntes d'una mateixa mata, respectant els brots més vigorosos, més grans i amb millor conformació de canó i copa (peus d'estrat alt). El pes de la intervenció en cada mata ha de ser inferior a 2/3 del nombre de peus (diàmetre normal superior a 7,5 centímetres) i inferior al 50 % de l'àrea basimètrica.

· No es considera consum propi la llenya destinada a usos industrials o comercials.

· El límit anual per parcel·la cadastral per a l'aprofitament de llenya destinada a consum propi serà de 20 esteris o 8 tones pesades en verd.

· En tot cas, aquests aprofitaments s'han d'ajustar a les condicions tècniques específiques per a l'aprofitament de fusta i afins recollides en l'annex II del Decret 205/2020.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
29-09-2023
Observacions

· El termini de vigència de l'autorització per a fer un d'aprofitament de llenya destinada a consum propi/usos domèstics és un any a partir de la data de presentació de la declaració.

· El titular queda subjecte a les obligacions que estableix l'article 28 del DECRET 205/2020, d'11 de desembre, respecte de la determinació de l'aprofitament prèviament al seu inici.

Amb aquest objectiu, el titular o la persona que en tinga la representació ha de posar-se en contacte amb la corresponent oficina comarcal de medi ambient per a la planificació de les actuacions corresponents. Podeu accedir a la informació de contacte a través de l'enllaç següent:

https://agroambient.gva.es/es/agentes-medioambientales/donde-estan

· Queda exempta de l'obligació de determinació prèvia l'extracció de llenyes residuals d'aprofitaments fusters o d'estassades i podes amb destinació a usos domèstics, per a la qual tampoc serà requisit la subscripció d'una acta d'assenyalament prèvia.

Sancions

Les que preveu la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, d'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable, o la no presentació davant de l'administració competent de la declaració responsable o de la documentació que siga, si és el cas, requerida per a acreditar el compliment del que s'ha declarat determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o l'activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que hi pertoquen.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica.

Requisits

Ser titular de la forest o el terreny forestal o representar la persona que tinga aquesta titularitat en els termes que estableix la legislació del procediment administratiu comú.

La representació podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixe constància fefaent de l'existència segons els termes de la legislació bàsica estatal.

S'entendrà acreditada la representació davant del sector públic autonòmic mitjançant un apoderament "apud acta" efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, o a través de l'acreditació de la seua inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA).

Com es tramita

Procés de tramitació

Presentació de la declaració responsable en imprés normalitzat (persona interessada).

La presentació de la declaració responsable, sota els requisits que estableix el DECRET 205/2020, d'11 de desembre, habilita des del dia de la seua presentació per a l'inici de l'aprofitament, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques.

La direcció territorial de la conselleria competent en matèria forestal a la qual s'adrece la declaració responsable podrà comprovar d'ofici:

a) si estima que és de la seua competència la recepció; en cas contrari, donarà trasllat a l'òrgan competent per a la tramitació i notificarà aquesta circumstància a l'interessat.

b) si la declaració responsable és el mitjà adequat d'intervenció, segons el que estableix aquest decret.

La direcció territorial podrà requerir en qualsevol moment la persona que va presentar la declaració responsable i, en el termini de deu dies, la documentació acreditativa del compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a la realització de l'aprofitament forestal.

Sol·licitud

Termini
Des de 29-09-2023

En qualsevol moment de l'any.

Documentació
Imprés normalitzat de declaració responsable d'aprofitament de llenya destinada a consum propi/usos domèstics.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

 

 

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i oposar-se a l'aprofitament comunicat serà d'un mes comptat des de l'entrada en un registre habilitat. Transcorregut un mes sense que es dicte resolució desestimatòria, s'entendrà que l'aprofitament de llenyes es pot dur a terme.
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
Les que preveu la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.