Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions soci-laborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya per a l'exercici 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions soci-laborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya per a l'exercici 2021.

  Objecte del tràmit

  Les ajudes s'atorgaran en concepte de subvenció a organitzacions empresarials agràries per al finançament de les despeses corrents derivades de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals d'immigrants temporers agrícoles que incloguen activitats entre les que s'indiquen a continuació:
  a) Organització i coordinació de les contractacions i els desplaçaments dels treballadors de temporada.
  b) Capacitació professional i formació per a emprenedors agrícoles.
  c) Habilitació de places d'allotjament que complisquen les condicions exigides legalment.
  d) Informació als treballadors sobre els seus drets i deures laborals; assessorament juridicolaboral; formació per a la prevenció de riscos laborals; sensibilització d'empresaris/àries sobre els drets i deures laborals.
  e) Altres serveis sociolaborals: economat, transport fins als llocs de treball, etc.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Organitzacions empresarials agràries.

  Requeriments

  1. Podran sol·licitar les ajudes previstes en aquesta ordre les organitzacions empresarials agràries que complisquen els següents requisits:
  a) Desenvolupar les activitats objecte d'aquesta convocatòria a la Comunitat Valenciana.
  b) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre administratiu que, en funció de la seua naturalesa jurídica, els corresponga.
  c) Presentar un projecte d'activitats entre les que s'indiquen en la base primera de l'Ordre 4/2015, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, d'1 de setembre de 2015, (DOCV núm. 7611, 09.09.2015).
  d) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social en els termes establits per la Llei general de subvencions i el seu reglament.
  e) No incórrer en cap de les circumstàncies establides en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  f) Estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, d'acord amb el que preveu l'article 21 del reglament de la Llei general de subvencions.
  2. No podran obtindre la condició de beneficiàries d'aquestes subvencions i, per tant, quedaran excloses de la convocatòria les entitats per a les quals s'haja previst, en l'annex de transferències corrents del Programa 313.50, inclusió social, de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, una subvenció nominativa per al seu sosteniment o el desenvolupament de programes dirigits a persones migrants.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pagament de les subvencions se subjectarà al que es disposa en la base dotzena de l'Ordre 4/2015, d'1 de setembre de 2015, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  L'esmentat pagament es realitzarà prèvia justificació per l'entitat beneficiària de la realització de l'activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament per al qual es va concedir en els termes establits en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
  El termini màxim per a la justificació del deslliurament de la subvenció finalitzarà el 18 de novembre de 2021.
  El termini màxim per a la presentació de la memòria tècnica finalitzarà el 10 de gener de 2022.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils des de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria. (DOGV Num. 9101 / 07.06.2021)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats han de presentar una única sol·licitud, que es tramitarà exclusivament per mitjans electrònics, juntament amb els annexos següents:
  Annex III. Sol·licitud de subvenció.
  Annex IV. Fitxa tècnica per a cada projecte presentat.
  Annex II d'autorització de consulta telemàtica de dades per a beques, ajudes, premis i subvencions en cas que el sol·licitant autoritze l'òrgan gestor del procediment de concessió de la subvenció perquè consulte aquestes dades.
  Model de domiciliació bancària si es tracta d'un nou perceptor o si hi ha hagut un canvi de número de compte. En aquest model, que ha d'anar segellat i signat per l'entitat bancària, ha de constar el número de compte i el titular.
  La sol·licitud i els annexos que s'hi adjunten han d'anar acompanyats de la documentació que es detalla en la base huitena de l'Ordre 4/2015, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, d'1 de setembre de 2015, que també s'ha de presentar per mitjans electrònics.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA MILLORA DE CONDICIONS SOCI-LABORALS D'IMMIGRANTS TEMPORERS AGRÍCOLES

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA MILLORA DE CONDICIONS SOCIOLABORALS D'IMMIGRANTS TEMPORERS AGRÍCOLES. FITXA TÈCNICA

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Direcció General d'Igualtat en la diversitat que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

  La concessió de la subvenció es realitzarà per mitjà del procediment de concessió en règim de concurrència competitiva recollit en l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Es tindrà en compte que el projecte presentat per cada entitat, entenent per projecte el conjunt d'activitats que es presenten, s'ajuste al màxim a les bases de la convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de la convocatòria que posa fi a la via administrativa es podrà interposar, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'haja dictada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17740

  Tramitació

  La tramitació i presentació de sol·licituds, amb els annexos i la documentació corresponent, s'ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics, per part de qui exercisca la representació legal de l'entitat, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per a poder accedir a aquest sistema electrònic, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

  En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via electrònica.

  El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible en la web https://sede.gva.es.

  La sol·licitud i la documentació preceptiva presentada per altres mitjans diferents dels previstos determinarà l'exclusió d'ofici d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris assenyalats en la base desena de l'esmentada Ordre 4/2015 d'1 de setembre de 2015, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions recollides en la base quarta de la mencionada Ordre 4/2015, d'1 de setembre de 2015, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que en siguen responsables. Seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, de la Direcció de l'Estat, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
  - Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/2015).
  - Ordre 4/2015, d'1 de setembre de 2015, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya (DOCV núm.7611 de 09.09.2015).
  - Resolució de 3 de juny de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya.
  - Extracte de la Resolució de 3 de juny de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya.

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 3 de juny de 2021.

  Extracte de la Resolució de 3 de juny de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.