Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions soci-laborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya per a l'exercici 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions soci-laborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya per a l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  Les ajudes s'atorgaran en concepte de subvenció a organitzacions empresarials agràries per al finançament de les despeses corrents derivades de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals d'immigrants temporers agrícoles que incloguen activitats entre les que s'indiquen a continuació:
  a) Organització i coordinació de les contractacions i els desplaçaments dels treballadors de temporada.
  b) Capacitació professional i formació per a emprenedors agrícoles.
  c) Habilitació de places d'allotjament que complisquen les condicions exigides legalment.
  d) Informació als treballadors sobre els seus drets i deures laborals; assessorament juridicolaboral; formació per a la prevenció de riscos laborals; sensibilització d'empresaris/àries sobre els drets i deures laborals.
  e) Altres serveis sociolaborals: economat, transport fins als llocs de treball, etc.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Organitzacions empresarials agràries.

  Requeriments

  1. Podran sol·licitar les ajudes previstes en aquesta ordre les organitzacions empresarials agràries que complisquen els següents requisits:
  a) Desenvolupar les activitats objecte d'aquesta convocatòria a la Comunitat Valenciana.
  b) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre administratiu que, en funció de la seua naturalesa jurídica, els corresponga.
  c) Presentar un projecte d'activitats entre les que s'indiquen en la base primera de l'Ordre 4/2015, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, d'1 de setembre de 2015, (DOCV núm. 7611, 09.09.2015).
  d) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social en els termes establits per la Llei general de subvencions i el seu reglament.
  e) No incórrer en cap de les circumstàncies establides en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  f) Estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, d'acord amb el que preveu l'article 21 del reglament de la Llei general de subvencions.
  2. No podran obtindre la condició de beneficiàries d'aquestes subvencions i, per tant, quedaran excloses de la convocatòria les entitats per a les quals s'haja previst, en l'annex de transferències corrents del Programa 313.50, inclusió social, de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, una subvenció nominativa per al seu sosteniment o el desenvolupament de programes dirigits a persones migrants.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del dia 3 de gener de 2020 fins al dia 3 de febrer de 2020, tots dos inclosos. ( DOGV nº 8710 de 03/01/2020)
  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats han de presentar una única sol·licitud, que es tramitarà exclusivament per mitjans electrònics, juntament amb els annexos següents:
  Annex III. Sol·licitud de subvenció.
  Annex IV. Fitxa tècnica per a cada projecte presentat.
  Annex II d'autorització de consulta telemàtica de dades per a beques, ajudes, premis i subvencions en cas que el sol·licitant autoritze l'òrgan gestor del procediment de concessió de la subvenció perquè consulte aquestes dades.
  Model de domiciliació bancària si es tracta d'un nou perceptor o si hi ha hagut un canvi de número de compte. En aquest model, que ha d'anar segellat i signat per l'entitat bancària, ha de constar el número de compte i el titular.
  La sol·licitud i els annexos que s'hi adjunten han d'anar acompanyats de la documentació que es detalla en la base huitena de l'Ordre 4/2015, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, d'1 de setembre de 2015, que també s'ha de presentar per mitjans electrònics.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA MILLORA DE CONDICIONS SOCI-LABORALS D'IMMIGRANTS TEMPORERS AGRÍCOLES

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA MILLORA DE CONDICIONS SOCIOLABORALS D'IMMIGRANTS TEMPORERS AGRÍCOLES. FITXA TÈCNICA

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.