Detall de Procediment

EMPA01 2021- Programa de subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 212023
Codi GUC: 17790
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-05-2021
14-06-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concessió de subvencions destinades a compensar les despeses laborals derivades de la continuïtat dels agents d'ocupació i desenvolupament local en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Corporacions locals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes, a les quals LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació haja concedit en l'exercici 2019 una subvenció per la contractació inicial o pròrroga del contracte de l'agent d'ocupació i desenvolupament local per a la continuïtat del qual se sol·licita una nova subvenció. Nombre de beneficiaris previstos: 322. Pressupost total de l'acció: 4.733.400 euros.

Requisits

No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes a les quals el LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació haja concedit una subvenció en l'exercici 2020 per la contractació inicial o pròrroga del contracte de l'agent d'ocupació i desenvolupament local per la continuïtat del qual se sol·licita la nova subvenció.

Normativa del procediment

  • Ordre 5/2015 de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7634, de 13/10/15).
  • Resolució de 11 de maig de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Forrmació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
  • EXTRACTE de la Resolució de 11 de maig de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Termini

PROVES TELEMÀTIQUES. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'1 mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació

Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació següent: a) Certificació de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat sol·licitant de l'aprovació del projecte per al qual se sol·licita la subvenció. b) Certificació del secretari o interventor de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta, en què conste que l'entitat disposa d'una assignació pressupostària per a fer-se càrrec de les partides no subvencionades pel LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. c) Dades de domiciliació bancària segons el model normalitzat, quan es tracte d'un compte nou. En cas contrari, n'hi haurà prou amb la identificació del compte que corresponga. d) Certificació del secretari o interventor de l'entitat o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta relativa al fet de no haver percebut altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que puguen concórrer amb les subvencions establides en aquesta convocatòria. e) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant del fet que aquesta no incorre en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions. f) Memòria-projecte en model normalitzat en què s'ha de recollir els objectius que es pretenen aconseguir per al període pel qual se sol·licita l'ajuda, i s'especifiquen les accions o els projectes que desenvoluparà l'agent d'ocupació i desenvolupament local. g) Informe sobre l'activitat desenvolupada pels agents d'ocupació i desenvolupament local durant el període subvencionat precedent, en què s'han d'especificar i quantificar els objectius aconseguits respecte dels declarats en la memòria.

Presentació

Telemàtica
De manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat "EMPA01 2021 - Programa de subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local de la Comunitat Valenciana". En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (https://labora.gva.es/va/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio), estarà disponible la informació sobre la present convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat. No s'admetran les sol·licituds que no es presenten utilitzant el procediment GUC que es descriu ací. S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i per a això es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat la sol·licitud i la documentació restant que exigeix la convocatòria. 2. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 3. L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. 4. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe en què farà constar que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. 5. En tot cas, la concessió de la subvenció requereix haver complit els objectius previstos en la memòria anterior i els que, si és el cas, el LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació haja establit en la resolució de concessió per al període subvencionable anterior. 6. En cada direcció territorial del LABORA del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a substituir-la, que el presidirà; dos vocals, i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. La persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació ha de designar les persones que ocuparan les vocalies i la secretaria entre funcionaris adscrits al servei territorial competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada. 7. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.

Criteris de valoració

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i per a això es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat la sol·licitud i la documentació restant que exigeix la convocatòria.

òrgans de tramitació

La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Obligacions

a) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que els siguen requerits pel LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. b) Utilitzar el sistema de registre i emmagatzematge de dades que puga habilitar el LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, i han de ser originals o còpies certificades conforme amb aquests. e) Donar publicitat a l'origen dels fons. f) En el cas d'entitats privades, complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica i l'article 19 de l'ordre de bases que regula aquests programes d'ajudes. g) Conservar tota la documentació associada a la selecció final de les persones treballadores.

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i s'hi podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, davant del jutjat contenciós administratiu competent corresponent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; també, potestativament, s'hi pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que les persones interessades hi puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

Quantia i cobrament

La quantia de la subvenció ascendirà al 50 % dels costos laborals de l'agent d'ocupació i desenvolupament local, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social. En tot cas, quedaran exclosos de la subvenció les despeses de dietes i els desplaçaments i les indemnitzacions per raó de servei. La quantia de la subvenció no podrà superar els 14.700 euros per a un període de 12 mesos. Aquest import operarà com a límit per a contractacions a jornada completa; en el cas de contractes a temps parcial, l'import esmentat es reduirà de manera proporcional. Una vegada concedida, es podrà anticipar el pagament de fins al 70 per cent de l'import de la subvenció concedida. El pagament de la subvenció, tant l'anticipat com el derivat de la comprovació del compte justificatiu, requerirà que el beneficiari complisca els requisits següents: a) Es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i no siga deutor per resolució de procedència de reintegrament. b) Es trobe al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, el beneficiari ha d'aportar una declaració responsable relativa a l'article 34.5 de la Llei general de subvencions, i l'òrgan gestor obtindrà de la Sindicatura de Comptes el certificat sobre el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals.

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà del registre telemàtic de la sol·licitud. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, la sol·licitud es podrà considerar desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Òrgans resolució

La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació.

Esgota via administrativa