Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMPA01 2019- Programa de subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'Ocupació i Desenvolupament local a la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és la concessió de subvencions destinades a compensar els costos laborals derivats de la continuïtat dels agents d'ocupació i desenvolupament local en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes a les quals LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació haguera concedit en l'exercici 2018 una subvenció per la contractació inicial o pròrroga del contracte de l'agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per la continuïtat del qual se sol·licita nova subvenció.

  Requeriments

  No podran ser beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de la subvenció ascendirà al 50 % dels costos laborals de l'agent d'ocupació i desenvolupament local, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social. En tot cas, quedaran exclosos de la subvenció les despeses de dietes i els desplaçaments i les indemnitzacions per raó de servei.

  La quantia de la subvenció no podrà superar els 14.700 euros per a un període de 12 mesos. Aquest import operarà com a límit per a contractacions a jornada completa; en el cas de contractes a temps parcial, l'import esmentat es reduirà de manera proporcional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'1 mes, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8525 de 09/04/2019.
  Termini del 10 d'abril de 2019 fins al 9 de maig de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud (que ha d'incloure, així mateix, la documentació exigida en el resolc sisé de la resolució de convocatòria) s'ha de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat "EMPA01 2019- Programa de subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana".

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17790

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Certificació de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat sol·licitant de l'aprovació del projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
  b) Certificació del secretari o interventor de la corporació local o l'òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta, en què conste que l'entitat disposa d'assignació pressupostària per a fer-se càrrec de les partides no subvencionades per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  c) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat, quan es tracte d'un compte nou. En cas contrari, n'hi haurà prou amb identificar el compte que corresponga.
  d) Certificació del secretari o interventor de l'entitat o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta relativa al fet de no haver percebut altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que puguen concórrer amb les subvencions establides en aquesta convocatòria.
  e) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant del fet que aquesta no incorre en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.
  f) Memòria-projecte en model normalitzat en què s'ha de recollir els objectius que es pretenen aconseguir per al període pel qual se sol·licita l'ajuda, i s'especifiquen les accions o els projectes que desenvoluparà l'agent d'ocupació i desenvolupament local.
  g) Informe sobre l'activitat desenvolupada pels agents d'ocupació i desenvolupament local durant el període subvencionat precedent, en què s'han d'especificar i quantificar els objectius aconseguits respecte dels declarats en la memòria.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/INTERVENTOR ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

  SUBVENCIÓ PER A FINANÇAR EL MANTENIMENT DELS AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AEDL)

  MEMÒRIA. PROJECTE PER A LA PRÒRROGA DE LA SUBVENCIÓ D'AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

  CERTIFICAT DEL SECRETARI-A / INTERVENTOR-A DE L'ENTITAT SOBRE AJUDES PÚBLIQUES SOL.LICITADES O OBTINGUDES PER A ESTE PROJECTE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions que es dicten a l'empara de la convocatòria esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, computat en els termes ja esmentats, sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17790

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Enllaç d'aquesta guia

  Inici
 • Informació complementària

  Corporacions locals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes a les quals LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació haja concedit en l'exercici 2018 una subvenció per la contractació inicial o pròrroga del contracte de l'agent d'ocupació i desenvolupament local per a la continuïtat del qual se sol·licita nova subvenció.

  NOMBRE DE BENEFICIARIS PREVISTOS: 289
  Pressupost total de l'acció: 3.900.000 euros

  Obligacions

  a) Facilitar totes les dades i la informació relacionats amb la subvenció concedida que els siguen requerits per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  b) Utilitzar el sistema de registre i emmagatzematge de dades que puga habilitar LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
  d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, i han de ser originals o còpies certificades conforme amb aquests.
  e) Donar publicitat a l'origen dels fons.
  f) En el cas d'entitats privades, complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica i en l'article 19 de l'ordre de bases que regula aquests programes d'ajudes.
  g) Conservar tota la documentació associada a la selecció final de les persones treballadores.

  Enllaços

  Vegeu les instruccions per a la tramitació telemàtica.

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7634, de 13/10/15).
  - RESOLUCIÓ de 29 de març de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8525, 09/04/2019).
  - RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per
  a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
  gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

  Llista de normativa

  Vegeu el'Orde 5/2015, de 5 d'octubre

  Vegeu Resolució de 29 de març de 2019

  VEGEU RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.