Detall de Procediment

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a persones amb diversitat funcional destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut

Codi SIA:: 223684
Codi GVA:: 17920
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
(01-01-2024
31-12-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Recurs Alçada

  • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar o renunciar a la concessió de les ajudes directes directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2024.

Observacions

Observacions

-REINTEGRAMENT DE DESPESES: Si en el moment de realitzar la sol·licitud ha assumit despeses relatives al copagament farmacèutic susceptibles de ser subvencionats i desitjara que la Generalitat li retorne estes quanties, haurà d'emplenar els següents formularis: - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - FORMULARI DE REINTEGRAMENT DE DESPESES - MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (este últim model no serà necessari si el seu compte bancari ja estiguera d'alta en la Generalitat o que s'haja realitzat el tràmit automatitzat de domiciliació bancària). - COMUNICACIÓ DE DISCREPÀNCIA DE DADES: En este procediment podrà comunicar discrepància de dades per a expressar disconformitat o informar d'errors en el copagament farmacèutic. Per a això és necessari que emplene i present el formulari COMUNICACIÓ DE DISCREPÀNCIA DE DADES. Ha de tindre en compte que la discrepància de dades ha de basar-se en algun dels següents suposats: 1. PER MOTIUS DE RENDA: Si està pagant farmàcia i la seua base liquidable (o la del titular de la/ del qual és beneficiària/o) és inferior a 18.000€ i està acreditat en l'INSS com: - Pensionista - Perceptor prestació per desocupació - Esgotada prestació per desocupació - Perceptora de subsidi per desocupació - Menor beneficiari - En qualsevol acreditació però amb títol de monoparental NOTA: cal tindre en compte la base liquidable (que és la quantia resultant de sumar casella 500 + 510) de l'última declaració de renda que es va presentar. 2. PER TINDRE UNA DISCAPACITAT: Si està pagant farmàcia, haja realitzat una sol·licitud de subvenció copagament per diversitat funcional i tinga un grau de discapacitat reconegut de: - Superior al 33% i tinc menys de 18 anys - Superior al 65% i tinc mes de 18 anys 3. ALTRES MOTIUS: Si no estant en els supòsits anteriors i pagant farmàcia, considera que hauria de correspondre-li un percentatge farmacèutic inferior al que li apliquen.

Requisits

Requisits

Persones que presenten alguna diversitat funcional i a més complir els següents requisits: 1) Ser menor de 18 anys, amb declaració de discapacitat reconeguda per l'organisme competent en la matèria, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o ser major de 18 anys amb discapacitat reconeguda per l'organisme competent en la matèria, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. 2) Disposar de la targeta sanitària expedida per la Conselleria de Sanitat o document d'inclusió. 3) Ser resident en la Comunitat Valenciana. EXCLUSIONS: No podran ser beneficiàries d'estes ajudes les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a excepció del requisit previst en la lletra e), donada la naturalesa d'estes ajudes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones que presenten alguna diversitat funcional.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2024. (DOGV núm. 9754, de 28/12/2023)

Formularis documentació

Sol·licitud: Ha d'emplenar el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses - procediment per a persones amb diversitat funcional" i entregar-ho acompanyat dels següents documents: 1) El document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement. 2) El document d'identificació del pare, mare o qui exercisca la tutela, si escau. 3) En el cas que la sol·licitud incloga reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics i ortoprotètics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i model de domiciliació bancària, segons model normalitzat que es troba disponible en aquest tràmit apartat impresos associats, tambien pot realitzar el tràmit automatitzat de domiciliacion bancària indicat en l'apartat informació complementària, llevat que el compte bancari estiguera d'alta en la Generalitat. Renúncia: Ha d'emplenar el model denominat "Renúncia a la subvenció per a la compensació de despeses farmacològiques.

Presentació

Presentació

Presencial

Les sol·licituds s'han de presentar en el centre de salut on estiga adscrita la persona interessada, i en el cas que no existisca aquesta adscripció, es presentarà en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat, situats a Alacant (c/ Girona, 26. 03001) Castelló de la Plana (c/ Hort dels Corders, 12. 12001) i València (Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008). Sense perjudici de qualsevol altra de les formes previstes en la legislació bàsica de procediment administratiu comú. En cas que s'envie per correu certificat, la presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent, s'ha de fer en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública es date i segelle abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació la que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat.

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. 1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados . - També s'admet clau-permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Este mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "; Enllaços"; d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3- Així mateix s'ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l'aplicació autosigna en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'este tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'este tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si és el cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase ";DOCUMENTAR"; de la tramitació telemàtica. 3- Si és el cas, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de ";Tramitació telemàtica";, que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals b) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada. c) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de La seua presentació). d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'aquesta condició s'atribueixen segons el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, a la persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia tramitació que siga procedent de la respectiva direcció territorial.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

El centre de salut on estiga adscrita la persona interessada i, en el cas que no existisca aquesta adscripció, els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:
Termini alegació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Els interessats podran, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici.

Termini

Termini

En qualsevol moment

Documentació

Documentació

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Es consideren despeses subvencionables: - Les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2024. -Les quantitats abonades per productes ortoprotètics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic, al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, beneficiàries d'este decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2024.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar els expedients serà de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia la tramitació que siga procedent per la respectiva direcció territorial.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació de la persona beneficiària a instàncies de part, que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretària Autonòmica de Sanitat. Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació d'ofici de la persona beneficiària, que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se, recurs d'alçada davant la Secretària Autonòmica de Sanitat. En la forma i terminis establida en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Termini

Termini

El termini per a la interposició del recurs d'alçada serà d'un mes, si l'acte fora exprés. Transcorregut este termini sense haver-se interposat el recurs, la resolució serà ferma amb caràcter general.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Podran fer-se per qualsevol mitjà que permeta la seua constància, sempre que incorpore les signatures que corresponguen d'acord amb el que es preveu en la normativa aplicable.

Termini

Termini

En qualsevol moment