Detall de Procediment

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a persones amb diversitat funcional destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2023.

Codi SIA: 223684
Codi GUC: 17920
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
(01-01-2023
31-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar o renunciar a la concessió de les ajudes directes directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2023.

Requisits

Persones que presenten alguna diversitat funcional i a més complisquen els requisits següents: 1) Ser menor de 18 anys, amb declaració de discapacitat reconeguda per l'organisme competent en la matèria, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, o ser major de 18 anys amb discapacitat reconeguda per l'organisme competent en la matèria, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %. 2) Disposar de la targeta sanitària expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o document d'inclusió. 3) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones que presenten alguna diversitat funcional.

Normativa del procediment

  • DECRET 221/2022, de 16 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a diferents col·lectius de persones, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2023.(DOGV núm. 9498 de 27/12/2022)

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023. (DOGV núm. 9498, de 27/12/2022)

Documentació

Sol·licitud: Ha d'emplenar el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses - procediment per a persones amb diversitat funcional" i entregar-ho acompanyat dels següents documents: 1) El document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement. 2) El document d'identificació del pare, mare o qui exercisca la tutela, si escau. 3) En el cas que la sol·licitud incloga reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics i ortoprotètics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i model de domiciliació bancària, segons model normalitzat que es troba disponible en aquest tràmit apartat impresos associats, tambien pot realitzar el tràmit automatitzat de domiciliacion bancària indicat en l'apartat informació complementària, llevat que el compte bancari estiguera d'alta en la Generalitat. Renúncia: Ha d'emplenar el model denominat "Renúncia a la subvenció per a la compensació de despeses farmacològiques.

Presentació

Presencial
Les sol·licituds s'han de presentar en el centre de salut on estiga adscrita la persona interessada, i en el cas que no existisca aquesta adscripció, es presentarà en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situats a Alacant (c/ Girona, 26. 03001) Castelló de la Plana (c/ Hort dels Corders, 12. 12001) i València (Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008). Sense perjudici de qualsevol altra de les formes previstes en la legislació bàsica de procediment administratiu comú. En cas que s'envie per correu certificat, la presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent, s'ha de fer en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública es date i segelle abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació la que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. 1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados . - També s';admet clau-permanent de l';Estat com a mètode d';autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), haurà d';inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3- Així mateix s';ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l';aplicació autofirma en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d';aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l';objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d';anotar-se el nom d';aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre';ls preparats per a annexar-los en la fase ";DOCUMENTAR"; de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de ";Tramitació telemàtica";, que li portarà a identificar-se mitjançant l';Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d';emplenar el formulari de dades generals atenent especialment els següents apartats: - En l';apartat Àmbit territorial ha de seleccionar on dirigeix la sol·licitud (Serveis Centrals (Direcció General), SSTT Castelló, SSTT València o SSTT Alacant) - En l';apartat Matèria ha de seleccionar la matèria objecte del tràmit. - En l';apartat Exposició s';ha d';indicar el nom del procediment. b) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. c) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de La seua presentació). d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'aquesta condició s'atribueixen segons el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, a la persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia tramitació que siga procedent de la respectiva direcció territorial.

òrgans de tramitació

El centre de salut on estiga adscrita la persona interessada i, en el cas que no existisca aquesta adscripció, els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

Observacions

Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació de la persona beneficiària a instàncies de part, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, en la forma adequada i dins dels terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació d'ofici de la persona beneficiària, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en la forma que siga procedent i dins dels terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Contra les bases regulades per aquest decret, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Es consideren despeses subvencionables: - Les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2023. -Les quantitats abonades per productes ortoprotètics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic, al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, beneficiàries d'aquest decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2023.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar els expedients serà de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

La persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia la tramitació que siga procedent per la respectiva direcció territorial.

Esgota via administrativa