Detall de Procediment

Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023 (CMARTY). Espais expositius permanents d'artesania. Artesania.

Codi SIA: 223692
Codi GUC: 18176
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-01-2023
03-02-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

 • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquestes ajudes és atendre les despeses derivades de la implantació o el manteniment a la Comunitat Valenciana d'espais expositius permanents per a la promoció del producte artesà.

Observacions

Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018.

Requisits

- Les beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir els requisits següents: a) Estar legalment constituïdes b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàriai establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i de l'AEAT) i de Seguretat Social. d) No ser deutora de la Generalitat a causa del reintegrament de subvencions. e) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018. - Els beneficiaris hauran de mantindre estos requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
 • Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21.12.2004).
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1, de 24.12.2013).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 08.04.2015).
 • Ordre 5/2022, d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de modificació de l'Ordre 22/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. (DOGV nº 9355, de 06/06/2022)
 • Resolució de 28 de desembre de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2023 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 9504, de 03.01.2023).
 • Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2023, de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. (DOGV nº 9505, de 04/01/2023)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DEL dia 11 de GENER fins al día 3 de FEBRER DE 2023, tots dos inclusivament. (Per a l'exercici 2023, la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9504, de 03.01.2023).

Documentació

1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic) i ANNEX a aquesta (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, en el resolc quart de la resolució de convocatòria i en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'. 2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar la sol·licitud: - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i la resta de models estan disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats - ], a partir de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en la dita resolució de convocatòria. - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir-ne al sol·licitant la presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document. - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessaris per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada. 2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL - Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació general següent: a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el representant de l'entitat sol·licitant que actue en nom seu i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona o persones (DNI, NIE o passaport). A més, si de la comprovació efectuada per la conselleria resulta alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la. a.2.- Com que la sol·licitant es tracta d'una persona jurídica, cal aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de la targeta d'identificació fiscal, còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent. En el cas que aquesta documentació haguera sigut aportada anteriorment i no haguera tingut cap variació, n'hi haurà prou amb el certificat del secretari de l'entitat acreditatiu del fet que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui tinga la representació en data presentació de la sol·licitud. b) Memòria (podrà utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com el programa d'actuació que en garantisca l'execució en l'exercici en què es concedeix la subvenció. c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant, excepte si aquests són promoguts per les corporacions locals i, en aquest cas, podran substituir-se per una memòria valorada de l'actuació que s'ha de fer desglossada per partides i preus unitaris. Per a les despeses de personal serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g) de l'Ordre 22/2018 a càrrec de la sol·licitant. d) Dades de domiciliació bancària: . En tot cas han d'indicar-se en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web les dades del compte bancari en la qual , de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. . I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia *Prop denominat "*PROPER: procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (veure enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació. e) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). f) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). g) Si és el cas, certificat o còpia de l'acte/acord de l'òrgan competent en què s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció. h) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció). i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca una activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En tot cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'hi inclourà un compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). j) Certificació de la persona titular de tresoreria, secretaria o intervenció de l'entitat sol.licitant sobre el caràcter no compensable o no recuperable de l'IVA suportat en l'actuació per a la qual se sol.licita subvenció, si escau. k) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (continguda en l'annex a la sol·licitud de subvenció). l) Si se'n disposa, cal s'aportar: - Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant el mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública. - Protocol d'actuació, vigent contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes. m) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. 2.2 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: A més, en el cas d'aquestes ajudes haurà de presentar-se la següent documentació addicional prevista en l'article 23.1 de l'Ordre 22/2018: a) Memòria de l'entitat sol·licitant en què es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir i amb l'expressió dels mitjans personals, materials i tècnics dels quals dispose per a dur a terme les actuacions plantejades, si és el cas. b) Certificat del secretari o secretària que relacionant el personal vinculat a l'AFIC o a l'espai expositiu artesà, amb indicació del nom, la data des de la qual hi està vinculat, el tipues de vinculació i el grup de cotització. S'aportarà també el currículum del personal técnic per al qual se sol.licita l'ajuda.

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l';obtenció d';aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. Per a això, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - I el sistema clave signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, en queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que la presenta. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s';haja d';aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l';enllaç directe en aquest tràmit). 4. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';hi han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. - Si n';hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l';adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Ordre 22/2018. 2.- ESMENA. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Ordre 22/2018 resulte exigible, es requerirà a l'interessat que en el termini de 10 dies esmene la falta o es presente amb els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb el certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit). 3.- La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 4.- COMISSIÓ QUALIFICADORA. Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la comissió qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5.- RESOLUCIÓ. -Correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o l'òrgan en què delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà en la web GVA Oberta i, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Als efectes de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats hauran de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació, de manera que tindrà els mateixos efectes perquè es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere als efectes de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si és el cas, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.4 de l'Ordre 22/2018.

Obligacions

Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, per a la qual cosa ha de formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. L'objecte d'aquestes ajudes és la implantació o el manteniment d'espais expositius permanents destinats a la promoció de la producció artesana. Es consideraran subvencionables les despeses del personal tècnic responsable de la gestió d'aquest espai expositiu, les de funcionament habitual de les instal·lacions i les despeses promocionals d'aquest. 2. D'acord amb el resolc huité de la resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2023 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l'1 DE GENER DE 2023 FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2023. 3. L'import màxim de l'ajuda serà del 100 % amb el límit de 10.000,00 euros per beneficiària i sense superar 30.000 euros en el període de 5 anys. 4. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 22/2018), arredonida a l'últim euro enter. 5. Amb caràcter general, s'ha de considerar, a més, el que disposa l'article 4 de l'Ordre 22/2018 (subcontractació, IVA, despeses, etc.). B) JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES 1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda. També serà admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que estableixen les resolucions de concessió. 2. El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que, per circumstàncies concurrents, es fixe un termini diferent en la resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió. *NOTA: d'acord amb el resolc huité de la resolució de convocatòria EN L'EXERCICI 2023, la justificació d'aquestes ajudes es realitzarà FINS AL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2023. 3. La documentació que cal presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes s'ha de fer mitjançant un COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el que preveu l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018. D'acord amb l'article 23.2 d'aquesta ordre, AMB LA JUSTIFICACIÓ, S'HA D'APORTAR, a més: a) Memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats. Aquesta memòria s'ha d'acompanyar de la documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que s'indica en aquesta. 4. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el que ha presentat el beneficiari, s'aplicarà el % de suport real concedit perquè es tracta d'ajudes de minimis, i es proposarà el pagament de la quantitat resultant sempre que aquesta no siga superior a la concedida. 5. La justificació s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i es pot consultar en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit). C) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que indica l'article 8 de l'Ordre 22/2018. D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018. E) PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i la notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, es considerarà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.