Detall de Procediments

Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2020 a entitats locals per al finançament de projectes d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2020 a entitats locals per al finançament de projectes d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions s'atorgaran per a la realització de projectes de desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social que es desenvolupen en l'àmbit de territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals.

  Requeriments

  Podran concórrer a aquesta convocatòria de subvencions les entitats locals que complisquen els requisits que estableix article 4 de l'Ordre 10/2017, de 29 de novembre, de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8828 / 05.06.2020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica en els termes que es determinen en la convocatòria.

  En la sol·licitud, s'ha d'omplir l'autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions. La no autorització suposarà que la interessada haurà d'aportar, juntament amb la sol·licitud, els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Tresoreria de la Seguretat Social, que indiquen que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  En el supòsit que l'entitat siga nova perceptora de subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o s'hagen modificat les dades presentades per l'entitat en relació amb anteriors convocatòries, haurà de presentar:
  1) Fotocòpia compulsada de la targeta del CIF de l'entitat sol·licitant.
  2) Fotocòpia compulsada dels estatuts vigents de l'entitat.
  3) Model de domiciliació bancària.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ITINERARIS INTEGRATS PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES EN SITUACIÓ O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL - ENTITATS LOCALS EXERCICI 2020

  [ANNEX III] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IV] FULLA DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS REALITZADES

  [ANNEX V] TAULES SALARIALS MÀXIMES

  SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.