Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 223732
|
Codi GVA: 18372
Descarregar informació
Termini obert

Des de 22-02-2024

Fins 19-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les destil·leries autoritzades per a actuar en el marc de l'article 49 del RD 905/2022.

Requisits

Dels productes entregats a la destil·lació: - Data límit d'entrega dels subproductes per a vinificació: 15 de juny de cada campanya. - Contingut mínim alcohol: Brisa de raïm: 2,8 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos. Pòsit de vi: 4 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos. Dels...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Correspon a la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna resoldre el procediment. - L'ajuda prevista es pagarà abans del 16 d'octubre de la campanya següent.

Sol·licitud

Termini
Des de 22-02-2024 a 19-07-2024

La sol·licitud d'ajuda haurà de presentar-se, per la destil·ladora autoritzada, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria i abans el 20 de juliol de cada campanya. (DOGV núm. 9793, de 21.02.2024)

Documentació
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: - Prova de destil·lació. - Relació de les entregues de les matèries primeres efectuades pels productors que han donat origen a l'alcohol obtingut. - En cas que les despeses de transport vagen a càrrec del productor, la prova del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Sis mesos. L'ajuda prevista es pagarà abans del 16 d'octubre de la campanya següent.
Quantia i cobrament
- 1,100 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de brises. - 0,500 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de vi i pòsits. El FEGA per a cada exercici FEAGA comunica la distribució de fons entre les diferents mesures del Programa nacional de suport...
Saber més
Obligacions
Destinar l'alcohol obtingut a finalitats industrials o energètiques.
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.