• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a menors destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a menors destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar o renunciar a la concessió de les ajudes directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els menors d'edat en situació de vulnerabilitat.

  Requeriments

  Seran beneficiàries de les ajudes objecte de regulació d'aquest decret les persones que complisquen els requisits següents:
  1) Ser menor de 18 anys.

  2) Tindre la condició d'assegurat del Sistema Nacional de Salut (SNS) o de beneficiari d'assistència sanitària en situacions especials, i disposar de targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  3) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals i tindre un règim d'aportació farmacèutica assignat TSI 003 o bé ser menors no registrats ni autoritzats a residir a Espanya, beneficiaris d'assistència sanitària en situacions especials, que han sigut acreditats en el codi de règim d'aportació farmacèutica F003.

  4) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

  EXCLUSIONS:
  No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones que concórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a excepció del requisit previst en la lletra e, atesa la naturalesa d'aquestes subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Les sol·licituds s'han de presentar en el CENTRE DE SALUT on estiga adscrita la persona interessada.

  - En cas que no existisca aquesta adscripció, s'ha de presentar en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situats a:
  . Alacant - c/ Girona, 26. 03001.
  . Castelló de la Plana - c/ Hort dels Corders, 12. 12001.
  . València - Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008.

  En qualsevol altra de les formes previstes en en la legislació reguladora del procediment comú de les administracions públiques.

  - Per correu certificat:
  La presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent s'ha de fer en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es date i segelle abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació la que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Sol·licitud
  Cal omplir el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses farmacològiques - procediment per a menors d'edat" i entregar-lo acompanyat dels documents següents:

  1) El document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement.
  2) El document d'identificació del pare, mare o qui exercisca la tutela, si és el cas.
  3) En el cas que la sol·licitud incloga el reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i model de domiciliació bancària, segons el model normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, llevat que el compte bancari estiga d'alta en la Generalitat.

  La sol·licitud ha de contindre la declaració responsable de qui la sol·licita del fet que no incorre en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2- Renúncia.
  Omplir el model denominat "Renúncia a la subvenció per a la compensació de despeses- persones menors d'edat" i entregar-lo acompanyat dels documents següents:
  - Fotocòpia acarada del document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement.
  - Fotocòpia acarada del document d'identificació del pare-mare o tutor, si és el cas.

  Impresos associats

  [DOC. I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA COMPENSACIÓ DE DESPESES FARMACOLÒGIQUES - PROCEDIMENT PER A PERSONES MENORS D'EDAT-

  [DOC. III] RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ PER A LA COMPENSACIÓ DE DESPESES FARMACOLÒGIQUES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O PENSIONISTES O MENORS D'EDAT O EN DESOCUPACIÓ O FAMÍLIES MONOPARENTALS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.