• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Afavorir les inversions realitzades pels titulars de les explotacions ramaderes amb la finalitat de millorar la competitivitat i sostenibilitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars d'explotacions ramaderes de producció , reproducció i centres de concentració que estiguen al territori de la CV i estiguen inscrits en el Registre d'explotacions ramaderes de la CV creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia de la CV.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El percentatge màxim d'ajuda pública serà el 40 % de l'import dels costos subvencionables, que es podrà incrementar en un 10 % en els casos següents:
  a) inversions realitzades per joves ramaders que s'hagen establit durant els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud de l'ajuda .
  b) les inversions en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
  c) les inversions per a la millora de l'entorn natural, les condicions d'higiene o les normes de benestar animal, sempre que la inversió de què es tracte supere les normes de la Unió Europea vigents; l'augment del percentatge previst en aquest apartat serà aplicable únicament als costos addicionals necessaris per a aconseguir un nivell superior al de les normes de la Unió vigents, sense provocar un augment de la capacitat de producció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2020 començarà al dia 27 de desembre de 2019 i finalitzarà el dia 15 de febrer de 2020.

  El termini de justificació de les inversions per a l'exercici 2020 finalitza el dia 15 d'octubre de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18528

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud, en què ha de constar el nom i la raó social del titular de l'explotació ramadera, el nom i grandària de l'empresa , la descripció del projecte o de l'activitat, incloses les seues dates d'inici i finalització, la ubicació del projecte o de l'activitat, la llista de costos subvencionables, i l'import de la subvenció del finançament públic necessari per al projecte/activitat, així com una descripció del pla d'inversió previst.
  - Còpia del NIF o CIF dels sol·licitants, només en cas que no s'autoritze la consulta electrònica d'aquestes dades, i còpia de l'acreditació de la seua personalitat jurídica.
  - Acreditació documental de la representació que té la persona que subscriu la sol·licitud.
  - Una memòria en la qual han de justificar la necessitat d'inversió i especificar les conseqüències d'aquesta sobre l'objecte de la línia d'ajudes de l'article 2. Aquesta memòria ha de ser subscrita per un professional competent en els casos d'inversió en infraestructures en els quals es requerisca una llicència municipal d'obres majors. La memòria ha d'incloure un pla d'inversions en el qual s'ha de detallar:
  1) Una descripció de les instal·lacions i els equips de les granges abans de les millores previstes.
  2) Una descripció de les infraestructures i els equips nous que s'instal·laran.
  3) Una valoració econòmica detallada del cost de modernització de les instal·lacions, els equips i altres inversions que es realitzaran.
  A aquest efecte, quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 50.000 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 15.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, que no podran ser superiors al valor de mercat, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministren o presten. L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
  - Imprés de domiciliació bancària acompanyat del certificat de l'entitat bancària de la titularitat del compte en el qual s'han d'efectuar els pagaments, en el cas d'altes, baixes o modificacions de les dades que consten en el sistema d'informació comptable de la Generalitat.
  - Documentació que acredite el compliment de cada un dels criteris de preferència assenyalats en la convocatòria que siguen aplicables al sol·licitant.

  La presentació de la sol·licitud per part del beneficiari comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a recaptar les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del representant legal i d'estar al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat Valenciana), i davant de la Seguretat Social.

  Impresos associats

  AJUDES A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I SOSTENIBILITAT DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES ATORGADES A EXPLOTACIONS RAMADERES PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I SOSTENIBILITAT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - La instrucció del procediment de concessió de subvencions i l'emissió de la proposta de resolució correspon a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de ramaderia, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de formular la proposta de resolució, i remetrà a l'òrgan col·legiat un informe d'avaluació de les sol·licituds.
  - A la vista de l'informe d'avaluació, l'òrgan col·legiat realitzarà la proposta de concessió de les ajudes.
  - La persona titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia, per delegació de la conselleria competent en matèria de ramaderia, resoldrà la concessió d'aquestes ajudes.
  - La falta de resolució expressa i la notificació en el termini de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria anual tindrà efecte desestimatori.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Davant d'aquesta resolució, és procedent el recurs de reposició davant del titular de la conselleria competent en matèria de ramaderia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o bé la impugnació, directament davant de l'ordre jurisdiccional mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18528

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18528.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
  1. Les inversions subvencionables s'han d'especificar detalladament per a cada convocatòria i classificaran per la finalitat que tenen en els grups següents:
  Grup A. Millora de la bioseguretat i condicions higienicosanitàries.
  Grup B. Millora del benestar dels animals i seguretat de l'explotació.
  Grup C. Promoció de l'extensificació i reorientació de la producció, així com foment de la ramaderia ecològica.
  Grup D. Reducció de costos i millora de la qualitat del producte final.
  Grup E. Reducció d'impacte ambiental i lluita contra el canvi climàtic.
  2. Les ajudes cobriran els costos subvencionables següents:
  a) els costos per a la construcció o la millora de béns immobles, exclosa la compra de terres.
  b) la compra de maquinària i equip fins al valor de mercat del producte.
  c) l'adquisició o el desenvolupament de programes informàtics per a la gestió ramadera i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades relacionats amb la gestió ramadera.
  d) La compra d'animals de producció i reproducció exclusivament en el cas de catàstrofes naturals per a restablir el potencial productiu fins al nivell existent abans que es produïren els desastres naturals o fenòmens climàtics adversos assimilables.
  3. A l'efecte del càlcul de la intensitat de l'ajuda i dels costos subvencionables, totes les xifres emprades s'entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues. Els costos subvencionables seran avalats per proves documentals clares, específiques i actualitzades. L'impost sobre el valor afegit (IVA) no serà subvencionable, excepte quan no siga recuperable d'acord amb la legislació nacional en matèria d'IVA.
  4. No es concediran ajudes per a les inversions per a complir normes de la Unió Europea, amb excepció de l'ajuda concedida als joves agricultors en un termini de 24 mesos a partir de la data d'establiment. Tampoc per a la compra d'animals, amb excepció de l'ajuda concedida per a les inversions a què es refereix l'apartat 2.d d'aquest article.

  * INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES
  La percepció de les ajudes previstes en aquesta ordre és incompatible amb la de qualsevol altra ajuda de l'Administració nacional o comunitària destinada a la mateixa finalitat.
  A aquest efecte, els serveis tècnics realitzaran comprovacions periòdiques.


  * REALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ I PROCEDIMENT DE CONTROL
  - Les inversions seran realitzades i justificades davant de l'Administració abans del dia fixat en la convocatòria de l'exercici pressupostari per al qual haja sigut concedida la subvenció, mitjançant un compte justificatiu, que ha d'incloure la declaració de les activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció i el seu cost amb el desglossament de cada una de les despeses incorregudes, per a la qual cosa cal adjuntar les factures de tercers corresponents a aquestes, així com els justificants bancaris de pagament.

  Criteris de valoració

  1. Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. Si el conjunt de les ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, es tindran en compte en cada convocatòria com a criteris d'atorgament i ponderació d'aquestes els següents:
  a) Explotacions que realitzen inversions en compliment dels programes de control de malalties i que han hagut de realitzar sacrificis sanitaris dels animals. 10 punts.
  b) Explotacions prioritàries 5 punts.
  c) Explotacions el titular/gerent/encarregat de les quals haja realitzat cursos de formació sobre temes de ramaderia homologats i impartits per una autoritat competent en la matèria. 3 punts.
  d) Jove ramader. 5 punts.
  e) Explotacions situades en zones amb limitacions naturals o específiques. 10 punts.
  f) Explotacions que no han rebut les ajudes regulades per aquesta ordre en la convocatòria anterior. 5 punts.
  g) Explotacions de determinades espècies productives i les seues orientacions zootècniques determinades en la convocatòria anual. 10 punts.
  h) Explotacions ramaderes acreditades com a ecològiques 15 punts
  2.Una vegada baremades les sol·licituds segons els criteris i la puntuació anteriors, es procedirà a ordenar-les per ordre de la puntuació obtinguda.
  3. Si, ordenades les sol·licituds segons l'anterior priorització, no hi ha fons disponibles per al mateix nivell de puntuació, tindran preferència en l'adjudicació les empreses que acrediten un nombre superior d'unitats de bestiar gros, segons les dades que consten en els registres oficials a data de l'últim dia de presentació de sol·licituds de l'exercici en el qual se sol·licita l'ajuda. Si no se'n justifiquen les circumstàncies, aquestes s'ordenaran segons la data de registre d'entrada.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - - Ordre 12/2017, de 30 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8023, de 20.04.2017).
  - RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 12/2017, de 30 de març, de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2019, de la direcció general d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 12/2017, de 30 de març de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 29 de gener de 2020, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es modifica la Resolució de 17 de desembre de 2019, de
  la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 12/2017, de 30 de març, de la Conselleria d'Agricultura,
  Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 24 de gener de 2020, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel qual es modifica la Resolució de 17 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 12/2017, de 30 de març, de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat
  Valenciana

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 12/2017, de 30 de març.

  Vegeu la Resolució de 17 de desembre de 2019.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2019.

  Vegeu Resolució de 29 de gener de 2020

  Vegeu extracte de la Resolució de 29 de gener de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.