Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 223782
|
Codi GVA: 18528
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquestes ajudes és afavorir les inversions en matèria d'instal·lacions, maquinària i equips realitzades pels titulars de les explotacions ramaderes amb la finalitat de millorar el rendiment general i sostenibilitat de les explotacions ramaderes, en particular, mitjançant una reducció...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
23-04-2024
JustificacióTermini obert
23-05-2024 al 15-11-2024
Observacions

* ACTIVITATS SUBVENCIONABLES 1. Les inversions subvencionables s'han d’especificar detalladament per a cada convocatòria i es classificaran per la finalitat que tenen en els grups següents: Grup A. Millora de la bioseguretat i condicions higienicosanitàries. Grup B. Millora del benestar...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran ser persones beneficiàries d'aquestes ajudes les titulars d'explotacions ramaderes que ho sol·liciten i que complisquen els punts següents: a) Que les explotacions ramaderes en actiu i amb cens a data de la sol·licitud que siguen del tipus de producció i reproducció, centres de...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials amb competències en matèria de ramaderia, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el...
Saber més
Criteris de valoració
1. D'acord amb el que disposa l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. 2. Si el conjunt d'ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, es tindran en compte en cada convocatòria, com a...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria de l'exercici 2024 serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9833, de 22/04/2024)

Documentació
1. Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú, mitjançant el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 23-04-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Quantia i cobrament
  El percentatge màxim de l'ajuda d'acord amb les directrius del Reglament podrà arribar, com a màxim, al 60 % de les despeses subvencionables, que podrà incrementar-se fins a un 70 % d'intensitat en els casos següents: a) inversions realitzades per joves ramaders. b) les inversions vinculades a...
  Saber més
  Observacions

  Davant d’aquesta resolució, és procedent el recurs de reposició davant del titular de la conselleria competent en matèria de ramaderia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 123 i 124 de la Llei...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 23-05-2024 a 15-11-2024

  El termini de justificació de les inversions per a la convocatòria de l'exercici 2024 finalitza el dia 15 d'octubre de 2024. No obstant això, atés l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà concedir una ampliació...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a...
  Saber més
  Presencial
  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...
  Saber més

  On dirigir-se