Ajudes per a fomentar la comercialització i transformació d'una pesca sostenible a la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 223886
|
Codi GVA: 18623
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'ajudes per als fins següents: Mesura 5.1.3. Mesures de comercialització (art. 68.1.b, c, d, e, g) - Trobar nous mercats i millorar les condicions per a la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura, en particular: - Espècies amb potencial de comercialització -...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
Normativa
 • Ordre 10/2017, de 14 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les...
 • Resolució de 2 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es...
 • Extracte de la Resolució de 2 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Mesura 5.1.3. Mesures de comercialització (art. 68.1.b, c, d, e, g) - Organitzacions professionals en el marc de l'OCM - Administracions públiques - Operadors del sector pesquer que comercialitzen productes pesquers i aqüícoles. - Entitats sense ànim de lucre, representatives...

Saber més
Requisits

Mesura 5.1.3. Mesures de comercialització (art. 68.1.b, c, d, e, g) - Totes les operacions incloses en aquest apartat podran incloure les activitats de producció, transformació i comercialització. - Quan el beneficiari d'aquesta ajuda siga una organització de productors, l'actuació per...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La instrucció del procediment, tant per al procediment de concessió com per al del pagament de les ajudes, correspon a la Secció de Pesca Marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima en l'àmbit territorial de la qual es realitze l'acció, que podrà realitzar...
Saber més
Criteris de valoració
Consulteu els criteris de valoració en l'annex 1 de l'Ordre 10/2017, de 14 de març de 2017, de la Conselleria, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles a la Comunitat Valenciana.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2021 per a les ajudes d'aquesta convocatòria serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Num. 9292 / 07.03.2022).

Documentació
Documentació general: - Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica: documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral, si és el cas i NIF de l'entitat. - Acreditació de la representació. - En cas d'entitats sense personalitat jurídica, documentació...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via,...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la dita resolució serà de 6 mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El transcurs del dit termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució legitima les persones interessades per a entendre...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La intensitat de l'ajuda serà del 50 % amb les excepcions que figuren en l'article 95 del Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i amb les intensitats específiques d'ajuda previstes en l'annex I del...
  Saber més
  Obligacions
  - Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la seua concessió en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de...
  Saber més
  Observacions

  Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes o, si escau, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de dos mesos quan es tracte de resolució expressa o de sis mesos quan es tracte de...

  Saber més
  Sancions
  Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert