Detall de Procediment

Ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de l'alumnat de persones adultes, realitzades per les seves associacions d'alumnat de formació de persones adultes FPA de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, i les seues federacions.

Codi SIA: 223825
Codi GUC: 18662
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-04-2023
12-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici pressupostari 2023, ajudes destinades al finançament de les despeses de funcionament i el foment d'activitats de participació, associació i formació executades per aquestes entitats.

Requisits

1. Tindre establida la seua seu i àmbit d'activitat en la Comunitat Valenciana. 2. Estar inscrites en el cens de confederacions, federacions i associacions d'alumnes i alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'Ordre de 2 d'agost de 1988 (DOGV núm. 886, de 18.08.1988), en la data de publicació de la present convocatòria en el DOCV, no sent necessari estar integrades en una federació per a accedir a la subvenció. 3. Complir els requisits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les associacions d'alumnes i alumnes de formació de persones adultes (FPA), de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, amb seu en la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Ordre 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, i les federacions i confederacions d'aquestes (DOGV núm. 7809, de 20/06/2016).

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV num. 9579 / 20.04.2023). Data d'inici : 21/04/2023 Data fi : 12/05/2023

Documentació

A la sol·licitud hauran d'annexar-se els següents documents digitalitzats en format PDF: 1. Projecte d'activitats de l'entitat sol·licitant, curs acadèmic 2021-2022. 2. Pressupost desglossat del projecte d'activitats. 3. Domiciliació bancària, segons apartat cinqué, punt 3 de la convocatòria.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Publicació Resolució de Convocatòria en el DOGV. 2. Emplenar la sol·licitud per mitjans telemàtics. No seran admeses les sol·licituds presentades per altres mitjans. 3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan instructor del procediment publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat, una relació de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o aportar els documents preceptius que s'especifiquen, amb indicació que, si en el termini de 10 dies no el realitzen, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada d'acord amb la legislació bàsica de procediment administratiu comú. L'accés a la llista es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o a través de la pàgina: https://ceice.gva.es/web/madres-padres-alumnos/subvenciones. La proposta de resolució provisional es notificarà a les entitats sol·licitants, mitjançant la seua publicació en aquesta pàgina web. Aquesta publicació substituirà a la notificació. El projecte d'activitats haurà d'aportar-se dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas que s'aporte documentació una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es tindrà en consideració a l'efecte del còmput dels criteris de valoració. 4. Estudi, valoració de les sol·licituds i emissió d'informe per la comissió avaluadora, segons els criteris establits en l'apartat nové de la convocatòria. 5. Proposta de Resolució de la Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa. 6. Resolució de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació amb l'especificació dels noms de les entitats beneficiàries i les dotacions econòmiques que els corresponguen, així com, en el seu cas, les sol·licituds desestimades, que es notificarà a les entitats sol·licitants mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat. Aquesta publicació substituirà a la notificació de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu. L'accés a la resolució es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o a través de la pàgina: https://ceice.gva.es/web/madres-padres-alumnos/subvenciones 7. Justificació de les ajudes d'acord amb el que estableix l'apartat quinzé de la convocatòria. El termini per a la presentació de la justificació s'establirà en la resolució de concessió de subvenció.

Criteris de valoració

Les sol·licituds d'ajudes es valoraran conforme als criteris que s'estableixen en l'apartat nové de la convocatòria d'ajudes.

òrgans de tramitació

Obligacions

Els beneficiaris de les ajudes estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre subvencions públiques i que s'indiquen en l'apartat catorze de la Resolució de convocatòria.

Observacions

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa o recurs potestatiu de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d'un mes computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

Quantia i cobrament

La quantitat destinada a aquestes subvencions és de 12.500 euros, distribuïts en 5 ajudes de 2.500 euros.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la convocatòria serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Vençut el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, segons l'article 25.1 a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Esgota via administrativa