Ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de l'alumnat de persones adultes, realitzades per les seves associacions d'alumnat de formació de persones adultes FPA de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, i les seues federacions.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223825
|
Codi GVA: 18662
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici pressupostari 2023, ajudes destinades al finançament de les despeses de funcionament i el foment d'activitats de participació, associació i formació executades per aquestes entitats.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa
 • Ordre 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'aproven les bases reguladores per a la concessió de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les associacions d'alumnes i alumnes de formació de persones adultes (FPA), de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, amb seu en la Comunitat Valenciana.

Requisits

1. Tindre establida la seua seu i àmbit d'activitat en la Comunitat Valenciana.

 

2. Estar inscrites en el cens de confederacions, federacions i associacions d'alumnes i alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'Ordre de 2 d'agost de 1988 (DOGV núm. 886, de 18.08.1988), en la data de publicació de la present convocatòria en el DOCV, no sent necessari estar integrades en una federació per a accedir a la subvenció.

 

3. Complir els requisits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Publicació Resolució de Convocatòria en el DOGV. 2. Emplenar la sol·licitud per mitjans telemàtics. No seran admeses les sol·licituds presentades per altres mitjans. 3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan instructor del procediment publicarà en la pàgina web de la...
Saber més
Criteris de valoració
Les sol·licituds d'ajudes es valoraran conforme als criteris que s'estableixen en l'apartat nové de la convocatòria d'ajudes.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV num. 9579 / 20.04.2023).

 

Data d'inici : 21/04/2023

Data fi : 12/05/2023

Documentació
A la sol·licitud hauran d'annexar-se els següents documents digitalitzats en format PDF: 1. Projecte d'activitats de l'entitat sol·licitant, curs acadèmic 2021-2022. 2. Pressupost desglossat del projecte d'activitats. 3. Domiciliació bancària, segons apartat cinqué, punt 3 de la convocatòria.

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la convocatòria serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Vençut el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran considerar desestimades les seues...
Saber més
Quantia i cobrament
La quantitat destinada a aquestes subvencions és de 12.500 euros, distribuïts en 5 ajudes de 2.500 euros.
Obligacions
Els beneficiaris de les ajudes estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre subvencions públiques i que s'indiquen en l'apartat catorze de la Resolució de convocatòria.
Observacions

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la...

Saber més