Ajudes a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 287811
|
Codi GVA: 18688
Descarregar informació
Termini obert

Des de 13-06-2024

Fins 04-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de les ajudes és fomentar la producció ecològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
13-06-2024 al 04-07-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
13-06-2024
Observacions

Són despeses subvencionables les quotes de manteniment anual per control i certificació abonades pels beneficiaris al Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana en l'exercici corresponent a la convocatòria.

 

No es consideraran subvencionables les quotes de concessió de la certificació, ampliació, reducció del període de conversió o un altre tipus de despeses abonades al CAECV.

 

Poden ser persones beneficiàries de l'ajuda les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics...

Saber més
Requisits

- Estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 i l'article 34 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

 

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

 

- No concórrer cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 

- Haver abonat les quotes de manteniment anual per control i certificació en l'exercici corresponent a la convocatòria.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Les sol·licituds de subvenció s'han d'adreçar a la direcció general competent en matèria de producció ecològica. El termini de presentació de sol·licituds i la manera de presentació es determinarà en cada convocatòria. - Una vegada presentada la sol·licitud amb la documentació corresponent, la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 13-06-2024 a 04-07-2024

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9869, de 12.06.2024)

Documentació
D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de l'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, i d'estar...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en els registres que s'indiquen a continuació.

 

No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

Saber més

On dirigir-se

Al·legació/Aportació

Termini
Des de 13-06-2024
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini de màxim de resolució i notificació s'estableix en 6 mesos, a comptar de la data de l'inici del termini de presentació de sol·licituds.
Quantia i cobrament
- La intensitat de l'ajuda serà el percentatge màxim de les despeses subvencionables que siga permés per la reglamentació europea d'aplicació. - La quantia de l'ajuda que s'atorgarà al beneficiari no podrà superar l'import de 2.000 euros anuals. - L'import total de les ajudes minimis concedides a...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
a) Estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de...
Saber més
Observacions

Podrà interposar-se, potestativament, un recurs de reposició davant del conseller competent en matèria de producció ecològica en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, o impugnar-se directament davant de l'ordre jurisdiccional mitjançant la interposició d'un recurs...

Saber més
Sancions
El règim sancionador en la matèria regulada és el que s'ha establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els preceptes bàsics d'aquesta, així com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del...
Saber més