Detall de Procediment

Ajudes a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 287811
Codi GUC: 18688
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-05-2023
31-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de les ajudes és fomentar la producció ecològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, a través del suport a les activitats subvencionables indicades en l'apartat "Informació complementària".

Observacions

Són despeses subvencionables les quotes de manteniment anual per control i certificació abonades pels beneficiaris al Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana en l'exercici corresponent a la convocatòria. Poden ser persones beneficiàries de l'ajuda les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

Requisits

- Estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 i l'article 34 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV). - Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. - No concórrer cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. - Haver abonat les quotes de manteniment anual per control i certificació en l'exercici corresponent a la convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV nº 9592, de 10.05.2023)

Documentació

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de l'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com l'obtenció de les dades d'acreditació d'estar inscrits en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses) del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (*), i l'obtenció de la certificació emesa pel Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, amb la indicació dels imports abonats i no retornats. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho ha d'indicar expressament en el formulari, de manera que quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. - Acreditar, mitjançant una declaració responsable, la no-concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. - Presentar, si escau, la declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara, o si escau, la declaració de no haver-ne rebut cap. - Presentar la factura o les factures emeses pel Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat valenciana juntament amb el justificant de l'entitat bancària del pagament de les quotes abonades. - El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-lo o donar-lo de baixa es pot realitzar de manera telemàtica (sede.gva.es/proc22648). Les persones no obligades a realitzar el tràmit telemàtic poden optar per fer-ho de manera no automatitzada (sede.gva.es/proc15996), i en aquest cas hauran d'aportar el corresponent model de domiciliació bancària, degudament emplenat i signat. (*) Les acreditacions d'estar inscrits en els esmentats registres són competència del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Centre Tecnològic Hortofructícola C/ Tramuntana, 16, 46240 Carlet Centre Tecnològic Hortofructícola T. 96 253 82 41 F. 96 255 80 23 caecv@caecv.com

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en els registres que s'indiquen a continuació. No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Les sol·licituds de subvenció s'han d'adreçar a la direcció general competent en matèria de producció ecològica. El termini de presentació de sol·licituds i la manera de presentació es determinarà en cada convocatòria. - Una vegada presentada la sol·licitud amb la documentació corresponent, la instrucció del procediment de tramitació dels expedients es durà a terme per la subdirecció general competent en matèria de producció ecològica, innovació i tecnologia. - En el supòsit que les sol·licituds no tinguen els requisits exigits o la documentació presentada no siga la preceptiva, es requerirà per escrit els sol·licitants perquè en un termini de 10 dies esmenen o acompanyen la documentació, d'acord amb el que s'ha requerit, amb la indicació expressa que si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud de subvenció, amb la resolució prèvia, de conformitat amb el que es preveu en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - L'òrgan instructor pot requerir al sol·licitant informació més ampliada i fer les actuacions que considere necessàries per a la determinació i la comprovació de dades, tot això a l'efecte d'una tramitació adequada del procediment fins a la resolució d'aquest. - L'òrgan instructor, una vegada comprovat que les sol·licituds tenen els requisits, elaborarà la proposta de resolució a l'òrgan competent per a la resolució d'aquest procediment. Les sol·licituds d'ajudes les resoldrà la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de producció ecològica, amb la proposta prèvia de l'òrgan instructor. - Contra la resolució esmentada cal interposar els recursos pertinents, que s'han d'indicar en aquesta.
Termini alegació:
des de: 12-05-2023

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

a) Estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 i l'article 34 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV). b) Acreditar, amb anterioritat al fet que es dicte la proposta de resolució de concessió, trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de l'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal d'aquest, i d'estar al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho ha d'indicar expressament en el formulari, i queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que les ha de dur a terme l'òrgan concedent, així com a qualsevol altra de comprovació i control financer, que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i les ajudes concedides, i a les previstes en la legislació del Tribunal de Comptes, i s'ha d'aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. Així mateix, s'han de sotmetre als controls sobre el terreny i, a posteriori, els que ha de fer l'òrgan competent. d) Acreditar, per mitjà d'una declaració responsable, la no concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. e) Comunicar a l'òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud o l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d'aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d'altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagen motivat la concessió de l'ajuda, s'efectuen durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. f) Presentar, si escau, la declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara, o, si escau, la declaració de no haver-ne rebut cap. g) Fer el reintegrament dels fons percebuts, quan siga procedent de conformitat amb el que s'estableix en els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. h) Qualsevol altra que corresponga legalment com a beneficiari de subvencions públiques.

Observacions

Podrà interposar-se, potestativament, un recurs de reposició davant de la consellera competent en matèria de producció ecològica en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, o impugnar-se directament davant de l'ordre jurisdiccional mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

- La intensitat de l'ajuda podrà ser d'entre el 70 % i el 90 % de les despeses subvencionables, i s'establirà el percentatge en cada convocatòria d'ajudes. - La quantia de l'ajuda que s'atorgarà al beneficiari no podrà superar l'import de 2.000 euros anuals. - L'import total de les ajudes minimis concedides a una única empresa dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà 20.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. - L'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Termini màxim

El termini de màxim de resolució i notificació s'estableix en 6 mesos, a comptar de la data de l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador en la matèria regulada és el que s'ha establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els preceptes bàsics d'aquesta, així com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.