• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes a la valoració dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Estimular la investigació, el desenvolupament i la innovació en matèria de qualitat agroalimentària diferenciada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les universitats, els centres d'investigació i els organismes de transferència tecnològica, tots aquests de naturalesa pública, que tinguen com a principal objectiu realitzar de manera independent investigació fonamental, industrial o desenvolupament experimental.

  Per a ser subvencionables, els projectes d'investigació, desenvolupament i innovació presentats han de comptar amb el suport, com a mínim, d'una figura de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Seran subvencionables els projectes d'investigació, desenvolupament i innovació que tinguen com a finalitat:
  a) Millorar els sistemes, els mètodes i les tècniques de producció/elaboració dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada que permeten desenvolupar aquests productes de forma sostenible i innovadora, i progressar cap a nous estàndards de qualitat de forma competitiva, amb especial atenció a la caracterització de les condicions agroclimàtiques i culturals, elaboracions/transformacions agroalimentàries peculiars i diferenciadores, amb identitat i vinculades al territori com les tradicionals.

  b) Avançar en el desenvolupament i l'aplicació de la millora vegetal i fitogenètica per a promoure la sostenibilitat i competitivitat del sector.

  c) Produir de manera més eficient, sostenible, segura i saludable, i, en particular, amb certificació ecològica.

  d) Garantir la protecció dels cultius de productes emparats mitjançant la lluita biològica i l'aplicació sostenible dels productes fitosanitaris.

  e) Transformar, valoritzar i/o eliminar els residus de manera controlada així com la producció de biomassa i altres recursos biològics renovables.

  Són subvencionables els costos següents:

  a) Els costos de personal relacionats amb investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, en la mesura en què estiguen dedicats al projecte;

  b) Els costos de l'instrumental i material, en la mesura i durant el període en què s'utilitzen per al projecte; en cas que l'instrumental i el material no s'utilitzen en tota la seua vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la durada del projecte, calculats d'acord amb els principis comptables generalment acceptats.

  c) Els costos d'edificis i terrenys, en la mesura i durant el període en què s'utilitzen per al projecte; pel que fa als edificis, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la durada del projecte, calculats d'acord amb els principis comptables generalment acceptats; en el cas dels terrenys, seran subvencionables els costos de traspàs comercial o els costos de capital en què efectivament s'haja incorregut.

  d) Els costos d'investigació contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte;

  e) Les despeses generals i altres despeses d'explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es deriven directament del projecte, fins a un límit del 15 %.

  L'ajuda màxima per projecte subvencionat serà de 25.000 euros i les intensitats màximes d'ajuda per tipus d'activitat investigadora desenvolupada seran:
  a) Del 100 % dels costos subvencionables, per a la investigació fonamental;
  b) Del 50 % dels costos subvencionables, per a la investigació industrial;
  c) Del 25 % dels costos subvencionables, per al desenvolupament experimental;
  No obstant això, les intensitats d'ajuda per a la investigació industrial i el desenvolupament experimental podran augmentar-se en 15 punts percentuals si es compleix alguna de les condicions següents: que el projecte implique una col·laboració efectiva entre empreses, almenys una de les quals siga una PIME, o es desenvolupe en almenys dos estats membres, o en un estat membre i en una part contractant en l'Acord EEE, i que cap de les parts córrega per si sola amb més del 70 % dels costos subvencionables, o entre una empresa i un o diversos organismes d'investigació i difusió de coneixements, en què aquests assumisquen com a mínim el 10 % dels costos subvencionables i tinguen dret a publicar els resultats de la seua pròpia investigació, o que els resultats del projecte es difonguen àmpliament per mitjà de conferències, publicacions, bases de lliure accés o programes informàtics gratuïts o de font oberta.

  La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent al que s'ha presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.
  b) La memòria del projecte realitzat així com la descripció dels objectius i resultats aconseguits.
  c) Factures i justificants de pagament que emparen les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que demostre la seua existència i realitat (materials, publicitat, mostres, etc.).

  El formulari de sol·licitud de pagament ha d'incorporar una declaració responsable, que ha de ser subscrita pels beneficiaris, en la qual s'indique si s'ha rebut o no alguna altra ajuda econòmica de la UE o d'altres administracions públiques per a l'activitat subvencionada. Aquesta declaració responsable té com a objectiu poder comprovar la compatibilitat entre aquestes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana serà de dos mesos i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8800, de 28/04/2020).
  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que determina la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  Les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió del termini es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput d'aquest, llevat que s'haja alçat la suspensió en el procediment. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA VALORITZACIÓ DE PRODUCTES DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA DIFERENCIADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA VALORITZACIÓ DE PRODUCTES DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA DIFERENCIADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LES AJUDES PER A LA VALORITZACIÓ DE PRODUCTES DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA DIFERENCIADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que, en el seu cas, es dicte, es podran interposar els recursos pertinents, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18712

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18712.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).


  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  GUIA PER A LA PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES A LA VALORITZACIÓ DELS PRODUCTES DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA DIFERENCIADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 21/2018, de 9 de juliol de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada, promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana, i foment dels canals adequats per a garantir la disponibilitat de productes ecològics de proximitat.
  - Resolució de 28 de desembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 6 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions, de les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019
  - Extracte de la Resolució de 6 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions, de les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019
  - Resolució de 22 d'abril de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 21/2018, de 9 de juliol.

  Vegeu la Resolució de 28 de desembre de 2018.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2020.

  Vegeu la Resolució de 6 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions, de les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

  Veure l'extracte de la Resolució de 6 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions, de les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

  Vegeu la Resolució de 22 d'abril de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 22 d'abril de 2020.

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes que preveu l'annex I de l'Ordre 21/2018, de 9 de juliol.

  RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes que preveu l'annex II de l'Ordre 21/2018, de 9 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.